20. 2. 2012

Soutěžní návrhy na dostavbu bloku ulic Goetheho-Gerstnera-U zimního stadionu-Lidická


V roce 1995 proběhla ideová architektonicko-urbanistická soutěž:

Zadání soutěže:
Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonické studie využití území, které se nachází v prostoru ulic Goetheho, Gerstnerovy, U zimního stadionu a Lidické. Jádrem úkolu pak je návrh dostavby prostoru na nároží ul. Goetheho a F.A. Gerstnera, který je dnes využíván částečně jako parkoviště a částečně jako manipulační dvůr a garáže Úřadu města Č. Budějovice.

Tyto pozemky jsou v majetku města. Takovéto současné využití neodpovídá významu lokality ani její hodnotě a s ohledem na okolní vazby funkční (administrativní centrum města - Úřad města, Justiční palác, Pracovní a Finanční úřad, dále zimní stadion, letní kino atd.) i prostorové (význačný urbanistický prostor na rozhraní historického jádra, v blízkosti nábřeží Malše i biokoridoru Vltavy při průtoku městem v historické trase Krumlovských alejí) je nutno se vážně zabývat řešením definitivní podoby tohoto území.

Možnost získání cca 12 900m2 užitných ploch v centru města pro obchod, administrativu, veřejné stravování, bydlení a parkování - min. 300 vozidel - může být velmi silným magnetem pro silné investory. Při hledání konkrétního investora by měly výsledky urbanisticko-architektonické soutěže posloužit jako rozhodující kritérium a měly by stanovit závazné a velmi detailní regulativy pro další kroky k přípravě výstavby.


Porota:
Architekti Josef Pleskot, Jan Línek, Ladislav Konopka, Antonín Malec st., Jiří Adam, Jan Doležal, Jiří Mrázek, Jiří Vácha, Václav Mastný, Petr Žížala, Ludmila Kramolišová, Aleš Valder


1.cena: Tomáš Pilař, Norbert Walter, Eva Pilařová / Brno
Hodnocení poroty: Návrh reprezentuje pojetí s hustou zástavbou území v pevných uličních čarách. Urbanistický koncept je přehledný a pracuje s jasně definovanými objemy. Hlavní víceúčelový objekt administrativně-obchodního centra I. etapy navazující přímo na budovu MÚ, vykazuje sice do ulice Goethovy značnou délku, ale má úměrné měřítko, kterého bylo docíleno správnou tektonikou fasády. Navíc je nutno ocenit přesvědčivé tvarování nároží ulic Gerstnerovy a Goethovy.
Citlivě volený objem výstavní haly dostatečně uzavírá vnitroblok MÚ a v budoucnu by měl nahradit stávající zasedací síň.
Administrativní objekt, označený jako dostavba finančního úřadu, vymezující nároží U zimního stadionu a Gerstnerovy, je sice vhodně napojen na stávající budovu Finančního úřadu, ale jeho výška a délka byla nicméně předmětem diskuze poroty.
Použité architektonické prostředky - zejména transparentnost fasád, střídmé proporce a úměrné detailování - skýtají záruku harmonického dialogu této nadčasové moderní architektury se svým okolím. Tento dialog se odehrává v rámci nenásilného kontrastu.2.cena: Zdeněk Korch, Břetislav Lukeš / Praha
Hodnocení poroty: Porota ve smyslu měřítek pro vyhodnocení ocenila v urbanistickém konceptu vytvoření hlavního bloku jehož základ tvoří dnešní FÚ a MÚ doplněním o administrativní L křídlo, které i funkčně je zcela logické. Následné dotvoření řešeného prostoru dvěma objekty při ulici Gerstnerově, které jsou solitérní a vytvářejí určité zpevnění jedné z hlavních ulic vedoucích do středu města. Tak vytváří první plán, který nepotlačuje stávající budovu FÚ a zcela přirozeně reaguje na rozvolněnou zástavbu vil na sousední parcele. Vzniká jakési náměstí v druhém plánu, kde je poměrně vhodně umístěna plastika židovského památníku.
...Porota v urbanistickém konceptu ve výsledku ocenila, že jde o řešení, které reaguje přiměřeně na kontext, ve kterém je soubor budov uvažován a umožňuje zcela jasné funkční řešení na administrativu, bydlení a společenské funkce.

 3.cena: Václav Škarda, Jiří Poláček, Atelier K2
Hodnocení poroty: Snaží se pochopit vývoj zástavby v daném území a hlavním kladem je vystižení jeho charakteru. Výsledkem je přehledná urbanistická koncepce, založená na uzavření bloku MÚ a oddělení zbývající části řešeného prostoru spojkou stávajících ulic Goetheho a U zimního stadionu. Zástavbou soliterními objekty zachovává propojení Háječku a Krumlovských alejí se zelení Hardm. vily.
Jednotlivé nově navrhované objekty jsou řešeny v jednoduché a prosté formě, zdůrazňují přechod od pevných bloků Justičního paláce a MÚ k rozptýlené zástavbě. Měřítko je úměrné danému místu....


 
Odměna: Vladimír Zdvihal, Jiří Straka / Č.Budějovice
Hodnocení poroty: Porota oceňuje urbanistickou myšlenku návrhu, spočívající v příznivém otevření nároží budovy Justičního paláce a křižovatky ul. F.A. Gerstnera a Goetheho s logickým diagonálním navázáním hlavních pěších tahů ve formě obchodní pasáže. Návrh citlivě dotváří předprostor FÚ vč. respektování památníku po židovské synagoze. Urbanisticky sporné je vybíhající křídlo navržené dostavby do prostoru vnitrobloku MÚ. Architektonické řešení působí sporně masivní hmotou, nevhodným měřítkem a hlavně svým schematismem fasád. Historický kontext místa není adekvátně vyjádřen architekturou budovy.
Porota oceňuje především urbanistický přínos soutěžního návrhu.

Odměna: Alois Hloušek, Atelier A1 / Č.Budějovice
Hodnocení poroty: Nový návrh zástavby plně respektuje stávající budovy a uzavírá blok MÚ. Přístavba nové administrativní budovy je chápána jako protiváha k Justičnímu bloku. ...Ponechává volný prostor před budovou FÚ a upravuje prostor pro plastiku židovského památníku. ...Za urbanistickou závadu se jeví přílišné otevření rohu ulic Goethovy a Gerstnerovy. Objekt židovské plastiky nemůže nahradit či naplnit plnohodnotnou urbanistickou zástavbu.
...Úvaha o zbourání budov Mrazíren se jeví jako problematická a v nejbližších 20 letech nereálná. Navíc vyvozuje celkovou úpravu a rekonstrukci zimního stadionu, který byl koncipován svým vstupem veřejnosti v jižní části haly.


 


Odměna: Martin Vrátník, Ladislav Vrátník, Andrej Kozánek, Studio MOA / Praha
Hodnocení poroty: Pozitivně je hodnoceno měřítko hmot a urbanistická kompozice, uvolnění řešeného nároží odklonem objektu od ulice Goetheho umožněno diagonálního průchodu územím přes loubí a atrium. Přes formální pojetí dvora se jeho hmotové uzavření jeví jako vhodné.
Negativně je hodnoceno problematické napojení objektu na budovu FÚ, formalistické vsazení věže do fasády, neprůkazné nahrazení parkoviště před FÚ židovskou plastikou.

 


Odměna: Jindřich Svatoš / Praha
Hodnocení poroty: Předložený návrh dotváří blok a respektuje stávající zástavbu. Citlivě ponechává stávající zeleň. Uvolnění prostoru před FÚ však způsobuje vysokou koncentraci programu do minimálního prostoru kompaktního bloku s nevhodným napojením na objekt FÚ bez prostorové vazby, jako urbanistická závada se jeví i přílišné otevření rohu ulice Goethovy a Gerstnerovy. 
Na závěr ještě pohledy neobvyklého organického soutěžního návrhu od Marcela Turice a Lubora Gavalce (viz úvodní obrázek), bývalého člena českobudějovického atelieru 4DS a věž od olomouckého Studia OSA.


Nic z architektonické soutěže se nerealizovalo. Je však dodnes dobrým příkladem, že arch. soutěž má smysl. Město mělo vizi jakéhosi administrativně-obchodního bloku, pro který hledalo konkrétní řešení. Na základě výsledků soutěže pak chtělo hledat vhodného investora, ne naopak, jako to bylo v případě Mariánského náměstí. Mimochodem, soutěžních návrhů bylo 29, na Mariánské pouhé 2. Ještě se sluší dodat, že zpracovatelem soutěžních podmínek byl tehdejší Odbor architektury a územního plánu.


Text / Tomáš Zdvihal

3 komentáře:

 1. Místo uceleného komplexu máme například stavební úřad v historickém centru, v objektu který provozně nevyhovuje a na místě, kde nejde zaparkovat ... tady už nejde jenom o architekturu, ale o ekonomické souvislosti. To co je výhodné v době realizace, je ve 20ti letém horizontu úplný nesmysl, bohužel politici v takovém čase neuvažují.

  V Anglii existuje pravidlo 1/5/100. Cena takto velkých komlexů představuje 1 jednotku, cena provozních nákladů během životnosti 5 jednotek a cena práce, kterou tam lidé za tu dobu vykonají je 100 jednotek. Jestliže na začátku vytvoříte špatný koncept, za 50 let na něm hrozně moc proděláte.

  Mirek Vodák

  OdpovědětVymazat
 2. 1/5/100 zní rozumně. Mám pocit, že v ČB se tomuto pravidlu blíží spíš Globus/Bauhaus/Sconto, než nějaká současná budova v širším centru města.

  Samozřejmě, že lidé spěchající na stavební úřad parkují zejména na Senovážném, v Otakarce/Nové, případně na soukromém parkovišti u Prioru. A nebo dokonce ve spodních patrech Mercury centra u nádraží. Tak tomu jest dnes.
  Felix

  OdpovědětVymazat
 3. Tak tuto soutez jsem netusil ze byla.. Hodne zajimavy podklad pro budouci reseni a jednani se zadavatelem. Dle me vybornej vykop pro nynejsi reseni. Ale v soucasnem politickem "chteni" toto resit asi nepujde!. Tady aspon obyvatele CB muzou videt realitu. Filip

  OdpovědětVymazat