22. 1. 2014

Naše slavné prohry / Bulletin ČKA 4/2013

NAŠE SLAVNÉ PROHRY:
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Soutěž proběhla na přelomu let 2012 a 2013 a vítězným se stal návrh ATELIERU 8000. Poměrně záhy po skončení soutěže zasílá člen poroty Ing. arch. Antonín Novák vyhlašovateli soutěže oznámení, že se dozvěděl, že návrh je totožný s tzv. „volumetrickou studií“ vypracovanou ATELIEREM 8000 v dubnu 2012, která byla v témže čase prezentována Radě města České Budějovice. Arch. Novák žádá vysvětlení – mohlo dojít k porušení anonymity soutěžního návrhu, neboť členové Rady města byli současně závislými členy soutěžní poroty.

17. 1. 2014

3+1 / Lávka3+1 / Tři projekty ze zahraničí a jeden od nás ukazují, jak může vypadat lávka pro pěší. Takový projekt patří mezi nejkrásnější a nejstarší architektonické úkoly. Přestože se na první pohled může jednat o čistě funkční a technický problém, tak spojení dvou břehů řeky v sobě vždy ukrývá odpověď na mnohem širší urbanistické a společenské vztahy. Lávka je jeden z typologických druhů stavby, kde dochází k dokonalému propojení technického a estetického řešení. Pokud jedno chybí, je to špatně ...

5. 1. 2014

Diplomní projekt / Dům umění České Budějovice / Zdeněk Chmel

Dům umění jako téma diplomové práce / Zdeněk Chmel / vedoucí prof. Ing. arch. Ivan Ruller / FA VUT Brno /// CENA DĚKANA FA ZA NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI / Více informací na zdenekchmel.blogspot.cz

Projekt novostavby Domu umění jako příležitost pro aktivizaci městského prostoru Českých Budějovic. 

České Budějovice jsou historickým jihočeským městem ležícím na soutoku řek Vltavy a Malše. Historické jádro je proslulé svým gotickým urbanismem v čele s rozlehlým čtvercovým náměstím. V centru města či v jeho těsné blízkosti je řada nepříliš optimálně využívaných lokalit s velkým potenciálem, jejichž přestavbou může dojít ke zvýšení kvality veřejného prostoru města a ke zvýšení hustoty zastavění, což v konečném důsledku může přispět ke zpomalení trendu suburbanizace. Prostřednictvím diplomové práce jsem se rozhodl pokusit definovat tyto lokality a iniciovat veřejnou diskuzi nad jejich podobou / viz předdiplomní projekt

2. 1. 2014

O "Rathauském stavění"Budova radnice nestála vždy v jihozápadním rohu náměstí, jak je tomu dnes. První radnice se nacházela v domě naproti, tedy na rohu Radniční a Biskupské ulice, na místě, kde byl na počátku 20. století postaven palác pojišťovny Fénix. Na tomto místě je stará radnice zmiňována roku 1390. Brzy však radnice přestala vyhovovat, a tak byly za sídlo rady města zvoleny dva domy na rohu náměstí a Radniční ulice. Tento nárožní dvojdům (stál totiž na ploše dvou lokačních parcel) získala městská rada pro své potřeby někdy mezi lety 1418 a 1433, tedy poté co zemřel jeho bývalý majitel, bohatý měšťan Andreas Knoll, který byl v letech 1405-1418 čtyřikrát členem městské rady. V roce 1494 pak město odkoupilo od vdovy po jeho bývalém majiteli, Wenzelovi Terczebuchovi, vedlejší dvojdům. Oba dvojdomy však zůstaly ještě dlouhou dobu odděleny, propojeny byly až v roce 1531, kdy se ve městě konal zemský sněm. Kvůli příjezdu královského páru do města byl totiž v prvním patře vytvořen prolomením sousedících zdí obou domů nový pokoj, kde byla ubytována královna Anna Jagellonská. Během úprav byla v tomto roce vystavěna v terczebuchovském domě vážnice, v roce 1548 pak bylo přistavěno boční křídlo do Radniční ulice.