21. 1. 2016

Revitalizace historického centra města Písek - MCA atelierPředmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko – výtvarné řešení revitalizace prostoru historického centra města Písek (městské lokality Velkého náměstí, Alšova náměstí a přilehlého uličního parteru), zahrnující funkční využití území, prostorové a architektonicko-urbanistické řešení skladby řešeného území – (vyjma přilehlých objektů), zeleně, dopravních vztahů - včetně řešení dopravní obsluhy a dopravy v klidu v návaznosti na celkovou městskou dopravu, při respektování daného stavebního programu / viz ČKA

Koncept návrhu úprav parteru města Písek. 

a) zdůvodnění zvoleného urbanisticky-výtvarného celkového řešení území 

Vlastností kompaktní struktury řešeného historického jádra by měla být různost kvalit v celku, které ve skupinách reprezentují významové situace, nastavující v prostoru města specifickou atmosféru, která lokalizuje místa jako scény s příležitostí běžných i významných událostí, které strukturují zápis paměti místa, jako časem přidanou hodnotu spoluvytvářející Genia loci. 

Charakteristická je scéničnost, se specifickými – charakteristickými obrazy, deklarujícími zapamatovatelnost a identifikaci obyvatel a města. 

Těmito prostředky se snažíme porozumět obrazu města Písku, jak jsou prokresleny významové kontury, které se nám v obraze města místy jeví jako nejasné situace, které jsou buď přeurčené, nedořečené nebo zastřené. Příčinou může být plošné, nediferencované použití nástrojů ve formě rozhodnutí a následné realizace úprav veřejného prostoru, však bez zohlednění jeho situačních specifik. 

14. 1. 2016

Architektura na malém městě

Miroslav Vodák je absolvent fakulty architektury ČVUT. Architektonickou praxi získal například v ateliérech A8000 Střítecký Krupauer a CGA Architects v New Yorku. Kromě projektové praxe se jako člen sdružení CBArchitektura věnuje popularizaci a propagaci architektury veřejných staveb a veřejného prostoru. Přednáška a navazující diskuse se bude týkat tématu současné (nejenom) české architektury na malých městech, které mají srovnatelné podmínky jako Křemže. Cílem bude ukázat proces, který vede k jejímu vzniku a to především ve dvou nejdůležitějších bodech: jak vzniká zadání stavby a jak se vybírá její architekt.