21. 1. 2016

Revitalizace historického centra města Písek - MCA atelierPředmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko – výtvarné řešení revitalizace prostoru historického centra města Písek (městské lokality Velkého náměstí, Alšova náměstí a přilehlého uličního parteru), zahrnující funkční využití území, prostorové a architektonicko-urbanistické řešení skladby řešeného území – (vyjma přilehlých objektů), zeleně, dopravních vztahů - včetně řešení dopravní obsluhy a dopravy v klidu v návaznosti na celkovou městskou dopravu, při respektování daného stavebního programu / viz ČKA

Koncept návrhu úprav parteru města Písek. 

a) zdůvodnění zvoleného urbanisticky-výtvarného celkového řešení území 

Vlastností kompaktní struktury řešeného historického jádra by měla být různost kvalit v celku, které ve skupinách reprezentují významové situace, nastavující v prostoru města specifickou atmosféru, která lokalizuje místa jako scény s příležitostí běžných i významných událostí, které strukturují zápis paměti místa, jako časem přidanou hodnotu spoluvytvářející Genia loci. 

Charakteristická je scéničnost, se specifickými – charakteristickými obrazy, deklarujícími zapamatovatelnost a identifikaci obyvatel a města. 

Těmito prostředky se snažíme porozumět obrazu města Písku, jak jsou prokresleny významové kontury, které se nám v obraze města místy jeví jako nejasné situace, které jsou buď přeurčené, nedořečené nebo zastřené. Příčinou může být plošné, nediferencované použití nástrojů ve formě rozhodnutí a následné realizace úprav veřejného prostoru, však bez zohlednění jeho situačních specifik. 
Návrh

Návrh úprav prostoru města se opírá o 3 hlavní nástroje, které podporují vnitřní historickou složitost a „tvorbu míst“ a následně i kvalitu života ve městě. 

A Diferenciace významových a prostorových situací 


B Podpora kvality těchto situací materiálními prostředky 


C Podpora situační atmosféry 


Prvním nástrojem je diferenciace významových a prostorových situací, které by měly být detailně individuálně vyhodnoceny z hlediska hierarchie reprezentací města, které je vytvářejí. Jim je nadřazený společný prostor města, tvořený různými situacemi v jeho prostranstvích, do kterých situační subjekty jako aktéři vstupují k vzájemnému dialogu. Cílem je definovat tyto situační subjekty - místa, prostory, linie a průhledové vazby, s umístěnými institucemi reprezentujícími významové vertikály města, jeho demokracii, kulturu, vzdělání a spiritualitu, které do dialogu vstupují. 

Konkrétními situacemi viděné, či skryté významové (kulturní) vertikality pak jsou: 

Velké a Alšovo náměstí, jako nadřazené celky, u kterých se stává prioritou uvolnění a zdůraznění volného středu, jako hlavního smyslu a cíle směřování ke společnému „shromáždění“ k vzájemné identifikaci v širších vazbách města a jeho okolí (shromáždění, slavnosti, vánoční trhy, ale i posezení v krajích v horizontále (loubí) a pozorování středu a protilehlých viditelných dějů a další). 

Velké náměstí je nositelem dalších vertikálních situací na jeho západní straně: významný a skrytý prostor definovaný kostelem Povýšení Svatého Kříže, průhledy a cesta k němu, prostory definované objektem Soudu a Státního zastupitelství, Radnicí města s uvolněným prostranstvím s kašnou a jehlou světla, které navrhujeme posílit jako významné jednotlivosti v nadřazeném prostorovém celku náměstí, osvětlující „společné MÍSTO prostranství“ 

Alšovo náměstí, kde se jedná o vertikální situace: centrální oblast s Mariánským sloupem (se světlem svatozáře), se školou, s knihovnou s původní kašnou a zvýrazněným orientovaným diagonálním průhledem ke kostelu Narození Panny Marie. Do těchto míst vkládáme nenápadný Šrámkův text do dlažby jako memento. 

Dále se jedná o oblasti obytné horizontály - veřejného prostoru, na východní, severní a jižní straně Velkého náměstí, vytvářené živými restauracemi, kavárnami, obchody, službami a bydlením, situacemi běžného života v parteru veřejného prostoru s nabídkou příležitostí k jeho obývání ve vazbě na zázemí v objektech, posilovaným v parteru stínem stromů, markýz, předzahrádkami, mobiliářem, vodními prvky (pítky, kašnou - kamennou plotnou se zemními tryskami) a dalšími pobytovými příležitosti. Předzahrádky se mohou volně měnit a mají k dispozici plochu náměstí až k jeho středu.

Druhým nástrojem je podpora kvality atmosféry prostředí materiálovými prostředky již definovaných významových - prostorových situací výše, jejich další vědomé zesílení vlastní scéničnosti prostřednictvím čitelné specifické struktury, textury, geometrie a materiálu a druhu dlažeb, nastavení hran a spár, podporujících čitelnost v nadřazeném materiálovém celku sceleného a uvolněného Velkého náměstí, s posílením volného středu s jednotnou recyklovanou uliční dlažbou nebo částečně plotnou v situačních plochách s provozně a pohledově orientovanou spárou a kladením, ve vazbě na zachovanou dlažbu z Písecké plotny na chodnících. Obrubníky se uplatňují pouze v obvodových liniích chodníků náměstí s vyvýšením 0-4 cm. Plochy jsou jinak bezbariérové, pojízdnost je vymezována sloupky. Pojízdné plochy cyklostezek budou z dlažební kostky řezané - s hladkým povrchem.

Vznik míst v těchto situacích je dále podporován diferencovanými prostorovými nástroji stromového patra. Jedná se o vědomé umístění druhů v solitérech nebo skupinách v situacích vertikál západní strany Velkého náměstí, kde napomáhají členit měřítko veřejných budov. Stromy v liniích navazují na horizontálu loubí domů, kde podporují obytné příležitosti, horizontální pobytové linie -stíněné předzahrádky a městský mobiliář. 

Stromy trvale dotvářejí prostorovou kompozici, měřítko míst a atmosféru správně voleným druhem skupinou a velikostí koruny. Jejich konečná úprava bude upřesněna podle detailního dendrologického průzkumu. V parterech upřednostňujeme stromy městského typu (Lípy a její kultivary). Nad mobiliářem umísťujeme druhy, které co nejméně ‚medují‘. Předpokládáme doplnění vybraných míst stromy s korunou, která by poskytovala v době konání trhů stín lidem a zvířatům. V masných krámech mezi Nigrýnovou a V. náměstím je možné uvažovat nad popínavými rostlinami (Hedera helix, Parthenocissus).

Do pobytových míst (skupiny stromů, solitéry) navrhujeme konkrétní situační umístění mobiliáře a vodních prvků - pítek a pobytových nízkých kašen v historicky a prostorově odůvodněných situacích.

Třetím nástrojem je podpora atmosféry prostorově zesílených situací. 

Součástí tvorby klimatu je vytváření příznivých obytných situací, které jsou popsány výše, jejich umístěním ve vazbě na architekturu se stínícími prvky – markýzami a světelnou orientaci během dne, ke které patří přirozené zastínění a výsadba stínících stromů (výše) a umístění kašen a pítek. 

Po setmění nastává příležitost prokreslení světelné situace místa a zdůraznění nebo potlačení jeho vlastností, povýšení důstojnosti osvětlením vertikál města a zpříjemněním pobytové atmosféry v horizontále města dalších charakteristických obrazů a zákoutí. 

Navrhujeme čtyři typy veřejného osvětlení města: dominantním světlem, situačním VO světlem, doplňkovým a slavnostním osvětlením. V dalším stupni dokumentace je třeba promyslet, kdy se za dne může a nesmí uplatnit forma nosiče světla, a kdy může být, typ a zdroj světla znakem vyspělosti technické a estetické současnosti. Tuto situaci v návrhu naznačujeme. Cílová teplota chromatičnosti bude teple bílá, s nastavením intenzity dle konkrétní pobytové situace s vyloučením oslnění a světelného smogu inteligentní technologií (Led). Konkrétní návrh osvětlení s výpočtem bude v další fázi návrhu. 

b) zdůvodnění navržené dopravní koncepce zvoleného řešení 


Doprava v klidu, parkování 


Hlavním principem dopravního řešení je redukce plochy pojížděných komunikací ve prospěch pobytové funkce obývacího pokoje - náměstí. Redukujeme zdvojenou komunikaci kruhového objezdu, náměstí je cílovou destinací k zaparkování, bez objíždění v kruhu, pouze příležitostným průjezdem pro zásobování obchodního parteru. Zrušením jedné dvouproudé komunikace posilujeme pobytovou plochu náměstí určeného především pro slavnosti, shromáždění, trhy, vánoční trhy apod. za dodržení požadovaných parkovacích kapacit podm. soutěže, které lze dále zdravě situačně regulovat v čase a potřebnosti pro společenskou funkci. Auta jsou v požadovaném počtu vykreslena v dopravní situaci. Parkování navrhujeme především na západní straně náměstí však s možností oboustranného stání při komunikaci. Je tak dodržen požadavek uvolnění max ½ veřejné části náměstí, kterou lze dle situace v čase navýšit. Střed a celá východní a severní strana s předpokladem rozvoje předzahrádek uvolněného Velkého. n. Stojany pro kola jsou situovány do prostoru pobytových skupin stromů posílena je situace u veřejných budov a obch. domu, kde budou kapacity pro kola nejvyšší. Na kraji města by měla být zřízena záchytná parkoviště s příležitostí vázané zápůjčky kola, jako je tomu v zahraničí. Minibus předpokládáme zajíždět pouze na Alšovo náměstí (cíl škola) s návratem zpět ulicí Chelčického. K dopracování návrhu je nutná nadřazená koncepce obslužnosti města MHD. 

Bilance parkování dříve / nyní: 

Velké náměstí     116 / 65 

Alšovo náměstí     63 / 37 

Jungmannova       28 / 21 

Chelčického         12 / 22 

Suma                  219 / 145 snížení parkovací kapacity o 1/3 

Komplexnost a hospodárnost 


V návrhu předpokládáme využití stávajících dlažeb, jejich recyklaci a doplnění žulové dlažby v místě obvyklou barevností a strukturou. Navrhujeme ponechat stávající, již rekonstruované chodníky z písecké plotny a upravovat pouze rozhraní, obruby a navazující dlažby. Podloží nově navržených vozovek a chodníků navrhujeme nové s vodopropustnou štěrkovou skladbou, nevyžádá-li si specifická situace historických podzemních objektů řešení nepropustné. Návrh předpokládá, že infrastruktura města je v dobré kondici bez nutnosti rekonstrukce přípojek. Úvaha o městě typu Smart City je z našeho hlediska akceptovatelná za dodržení především kvalit historické substance města a kulturních hodnot současnosti. Předpokládáme spíše ‚moudré‘ město, které umí kvalitu koncepčně determinovat a zároveň regulovat a nebude přehlídkou elektronických jednotlivostí. Předpokládáme moudrou koncepci dopravy v klidu. Čipová kontrolu aktuálních kapacit parkovacích příležitostí je vhodná. Podporujeme umístění nabíjecích stanic s bezplatnou příležitostí parkování pro elektro-mobily před Radnicí a bankami (platí sponzor), případně elektrokol (dtto) stojany na kola apod.. Doporučujeme bezplatnou sponzorovanou Wi-Fi síť a dobíjecí příležitosti posilující „práci v kavárně“ a tím setrvání obyvatel v parteru města. Inteligentní informační systém bude mít tendenci se vytvářet sám v rámci koordinovaných sociálních sítí a jejich mobilních aplikací. Kulturní příležitosti ve veřejném prostoru města - expozice, výstavy by měly být promyšlené a měly by mít v pozici vedení města svého kurátora, který by využil nabídky nového veřejného prostoru. 

2 komentáře: