29. 11. 2012

4 architektonické soutěže ... a co dál ?

V Českých Budějovicích se letos podařila naprosto nevídaná věc: samotné město vyhlásilo během jednoho roku 4 architektonické soutěže, což je pravděpodobně český rekord. Bylo by skvělé, kdyby tento trend v dalších letech pokračoval a přidaly se i krajské a státní instituce.

Celá věc má ovšem jeden háček: město nemá fungující strategii, jak dlouhodobě a systematicky připravovat podmínky pro tyto soutěže, což je nezbytný předpoklad pro kvalitní zadání, a tím pádem i výsledek. Znamená to soustavnou komunikaci především mezi útvarem hlavního architekta, odborem územního plánování, odborem rozvoje, investic a veřejných zakázek, radou města, zastupitelstvem a také občany.

27. 11. 2012

Bavorovice a politika územního rozvoje ČR

V souvislosti s projektem komerční zóny Bavorovice je zajímavé přečíst si strategické dokumenty, ve kterých si naše společnost dohodla způsob, jakým se chceme chovat ke krajině. Tyto dokumenty by měly mít obecnou platnost a podobně významný projekt by s nimi v první řadě neměl být v rozporu, ale pokud nám jde o udržitelný rovoj území, měl by je především naplňovat. Posuďte sami ...

http://cb-arch.blogspot.cz/2012/11/bavorovice-podle-cbarchitektura.html
http://cb-arch.blogspot.cz/2012/11/bavorovice-podle-aracena-sro.html

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE

a) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území

(1) Základní prioritou řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je rozvoj konkurenceschopnosti a prosperity Jihočeského kraje posilováním atraktivity jeho území pro podnikání i investice, dynamizací lidských zdrojů a zkvalitňováním životních podmínek obyvatel při respektování principů udržitelného rozvoje, to znamená umožnit trvale udržitelný rozvoj území, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje ekologickou stabilitu a rozmanitost přírody a krajiny, chrání, zachovává, udržuje a obnovuje kulturní a kulturně historické dědictví, zachovává přirozené funkce a rovnováhu ekosystémů, dále pak umožní rozvoj hospodářského využívání území a sociální soudržnost obyvatel kraje při zachování jeho specifických hodnot.

25. 11. 2012

Všesportovní hala / Stavoprojekt

Málokdo už dnes ví, že sportovní hala v Českých Budějovicích byla plánována v širších souvislostech jako všesportovní zařízení v návaznosti na nový atletický stadion a tenisovou halu. Mezi Vltavou a silnicí Na dlouhé louce tak měl vzniknout velkorysý areál, který by doplnil už tehdy stojící zimní a plavecký stadion. Z celkového konceptu od Stavoprojektu se realizovala pouze první etapa. Po dvaceti letech jsme zkusili vytvořit 3D model ... Pokud někdo zná další souvislosti, budeme rádi za případné komentáře. CBArchitekura.

PS. Je zajímavé, že platný územní plán z roku 2000 zde nemá sportovní stavbu, ale veřejnou zeleň a park. Při soutěži na novou sportovní halu je to velmi výrazná komplikace a omezení.

16. 11. 2012

Totální suburbanizace


Touha po vlastním rodinném domě s dostatečně velkou zahradou je nezpochybnitelná a nelze ji změnit pouhou kritikou. Hodně však mohou změnit samotné obce kvalitními územními a regulačními plány, které zajistí uměřené rozrůstání do okolní krajiny. Pokud se podíváme konkrétně na příklad Českých Budějovic, tak ty díky odtrhnutí okolních obcí v 90. letech přišly o značnou část svého území pro další rozvoj. Katastrální území Českých Budějovic má pouhých 55,56km2, což je oproti podobně velkým městům (Liberec, Olomouc, Hradec Králové, Ústí nad Labem) polovina. Je tedy zřejmé, že urbánní rozvoj českobudějovické aglomerace ovlivňují především okolní malé obce, které však často postrádají dostatečnou infrastrukturu a služby, takže jsou stejně závislé na krajském městě.

14. 11. 2012

Přednáška / Václav Hájek

„Postmoderní rukopisy architektury a jejich čtení z hlediska času“  
 Přednáška
Ph.D. Václava Hájka
DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE - 14.11. od 18.00
 
Jaké jsou možnosti sémiotické analýzy stylu v postmoderní architektuře. Budu se snažit prokázat, že v širších architektonických projevech posledních několika desetiletí (tedy nejen v umělecky kvalitních výkonech) panuje několik základních stylových tendencí, které mají různou obsahovou intenci podle toho, k jaké konstrukci časovosti se vztahují. Funkcí architektury je tu pak určité konstruování pojímání času a na něj navázané prožívání recipienta a uživatele, který svůj život orientuje určitým směrem: může se chápat jako zakořeněný v tradici nebo naopak orientovaný na budoucí progres či se pokouší o „přirozené“ prožívání momentu „tady a teď“. Architektura v souvislosti s touto časovou diferenciací životních „projektů“, které konvenují určitým skupinám subjektů v souvislosti s jejich zaměstnáním, vizemi a cíli, záměry, fantaziemi a fantasmaty, orientuje svou „podstatu“ na kategorie prostoru, hmoty či pohybu, z nichž vždy některá je dominantní.

Cyklus přednášek "Architektura 20. a 21. století" vznikl díky Petrovi Adámkovi, 
 Nadaci Vodafone Česká Republika, klubu Horká Vana, Domu uměČeské Budějovice a CBArchitektura

12. 11. 2012

Architektonická soutěž na Víceúčelové kulturně společenské zařízení Háječek v Českých Budějovicích


Ideová jednokolová veřejná urbanisticko-architektonická soutěž

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je zpracování ideového urbanistického a architektonického návrhu řešení přeměny letního kina a navazujícího městského parku Háječek v Českých Budějovicích na víceúčelové kulturně společenské zařízení, v jehož prostorách naleznou občané i návštěvníci města příjemné místo pro zábavu, odpočinek, neformální aktivity a sociální komunikaci a kontakty.

Informovanost o záměrech


Informovanost veřejnosti je jedním z hlavních bodů strategického plánu a koaliční smlouvy. Radou města, zastupitelstvem, nebo odbornými a územními komisemi rady města, projdou zřejmě všechny soukromé záměry většího charakteru na území města, čili město o nich má určitý přehled. Jediným výstupem jsou pak zápisy z těchto schůzí a v podstatě není v lidských silách toto pravidelně kontrolovat. Ostatně i vzájemná informovanost mezi jednotlivými komisemi a radou města je zarážející:

Bavorovice podle CBArchitektura

Podle CBArchitektura projekt komerční zóny Bavorovice není v zájmu veřejnosti, protože urbanisticky, ekologicky, ekonomicky a sociologicky poškozuje město a krajinu, nerespektuje přírodní a kulturní hodnoty a není trvale udržitelný. 

Pokud si ovšem investor, architekt a zastupitelé Hluboké nad Vltavou myslí něco jiného, měli by tento názor obhájit ve veřejné diskusi v Českých Budějovicích, jejichž katastr začíná hned vedle a na krajské město bude mít samozřejmý dopad. Prezentace ze strany investora by měla být otázkou morální odpovědnosti ke společnosti. Prezentace architektury a diskuse o jejím významu jsou součástí etického a profesního chování architekta. Naprosto samozřejmá by pak  měla být prezentace rozvojových záměrů města pro politiky. Přestože volební období má pouze 4 roky, výsledek jejich rozhodnutí zde zůstane 40 let ... 

ing. arch. Miroslav Vodák, ing. arch Tomáš Zdvihal

Urban Sprawl - neboli sídelní kaše - je termín, který popisuje rozrůstání měst a obcí do okolní krajiny. Nové obytné, obchodní a výrobní celky většinou vznikají v sousedství předměstských vesnic. Termín označuje způsob zástavby, kdy neexistuje (nebo není respektován) zastavovací plán a jednotlivé budovy jsou rozmísťovány bez ohledu na další stavby. Malý nebo žádný důraz není kladen na veřejná prostranství, často vznikají monofunkční rozsáhlé oblasti bez potřebné občanské vybavenosti. Průvodními projevy sídelní kaše je mizení zemědělské půdy a zvýšená dopravní zátěž kvůli dojíždění.

11. 11. 2012

Rozhledna Hýlačka / Grygar, Kosová, Kocich


Architektonická soutěž - rozhledna Hýlačka

3. místo: Ing.arch. David Grygar, Ing.arch. Pavla Kosová, Ing.arch. Martin Kocich;
spolupracující osoby: Marek Raab, Antonín Baďura

Umístění rozhledny

Pozemek rozhledny se nachází v intravilánu příměstské části Tábor – Větrovy. Část parcely je porostlá vzrostlými stromy, část je zatravněná. Pozemek je vcelku rovinný a za jeho hranicí začíná svah klesat směrem k Táboru. Přestože je rozhledna přístupná ze dvou směrů – ze severu a z jihu – většina návštěvníků přichází a přijíždí ze severu, od Tábora vzdáleného vzdušnou čarou asi 3km. Touto cestou přijdou i návštěvníci druhé větrovské atrakce, místní ZOO.

9. 11. 2012

Architektonická soutěž na Památník letcům 1939 -1945

DATUM VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
9. listopadu 2012

PŘEDMĚT SOUTĚŽE
Předmětem soutěže je zpracování návrhu Památníku letcům 1939 – 1945, který má vzniknout ve veřejném prostoru Senovážného náměstí na zelené ploše před hlavní poštou. Místo budoucí stavby se nachází v relativně samostatné části veřejné zeleně mezi hlavní komunikací se zastávkou MHD, ulicí Karla IV. a parkovištěm před poštou.

8. 11. 2012

Bavorovice podle Aracena s.r.o.

Město odmítá komerčně obytnou zónu v Bavorovicích 

Město České Budějovice zásadně nesouhlasí se záměrem vybudovat nedaleko přírodní rezervace Vrbenské rybníky smíšenou komerčně obytnou zónu "Bavorovice - jih". O svém nesouhlasu proto prostřednictvím náměstkyně primátora Ivany Popelové informovalo město Hluboká nad Vltavou a Stavební úřad Hluboká nad Vltavou. "Výstavba smíšené zóny dle podkladů z EIA výrazným způsobem ovlivní mimo jiné také dopravu ve městě. Proto nemůžeme s tímto záměrem tak, jak je nyní nastavený, souhlasit. Město bohužel není účastníkem řízení, ale vzhledem k tomu, že se stavba zásadně dotýká obyvatel Českých Budějovic, budeme žádat odpovědný stavební úřad případně Jihočeský kraj o to, abychom účastníky řízení byli," říká náměstkyně primátora Ivana Popelová.

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/Documents/Bavorovice/121102_mesto.pdf
 

6. 11. 2012

Zásady etiky a profesního chování

Doporučené směrnice k Dohodě UIA o doporučených mezinárodních standardech výkonu profese v architektonické praxi - UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES / INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS.

Zásady etiky a profesního chování

ZÁSADA 2 POVINNOSTI VŮČI VEŘEJNOSTI

Architekti mají povinnost vůči veřejnosti dodržovat ducha a literu práva, zejména zákonů vymezujících náležitosti samostatného výkonu jejich odborné praxe, a jsou povinni hluboce promýšlet a zvažovat, jaké důsledky může mít jimi poskytovaná odborná činnost na sociální a životní prostředí a jak je může ovlivňovat.

3. 11. 2012

Shared space

Shared Space je označení pro veřejný prostor, kde platí jednoduché pravidlo: všichni, kdo se po něm pohybují, jsou si rovni. Shared Space má za úkol zrovnoprávnit všechny účastníky silničního provozu a přispívat k jeho vyšší bezpečnosti. Shared Space představuje rezignaci na dopravní značení, na semafory, na značení vozovek a chodníků. Shared Space je demokracie a tolerance.

Chodci, motoristé i cyklisté se o tuto dopravní plochu dělí takovým způsobem, jako by to byla ta nejpřirozenější věc na světě. Neexistují žádné stavební prvky, které by oddělovaly vozovku a chodník. A to samé platí pro značky STOP nebo červenou na semaforech. Jediná dvě pravidla, která všichni (povinně) dodržují, znějí: "Přednost má přicházející nebo přijíždějící zprava" a "Všeobecná ohleduplnost". Dalo by se očekávat, že nastane naprostý chaos, ale přitom to vypadá, že tato koncepce funguje. V nepřehledných a potenciálně nebezpečných situacích snižují řidiči automobilů rychlost. Nehod tak ubývá. Současně se zvyšuje kvalita života ve veřejných prostorách.