11. 3. 2012

Soutěžní návrh na DK Slávie / A8000

Soutěžní návrh na rekonstrukci Slávie od Atelieru 8000, odevzdaný v rámce soutěže o Cenu Petra Parléře 2011. Město České Budějovice se do CPP přihlásilo, aby si ujasnilo možné využití tohoto objektu v širší souvislosti funkční využití / ekonomika provozu / architektonické řešení. V současnosti zde probíhá pilotní projekt s cílem ověřit kulturní potenciál tohoto místa.

AUTOR:
ATELIER 8000 spol.s r.o.
Martin Krupauer - Jiří StříteckýObjemové – hmotové řešení

Původní spolková budova byla osazena do zcela jiného prostředí, než které vzniklo následným vývojem v lokalitě. Především výstavba Krumlovského mostu zcela změnila, s ohledem na měřítko celé lokality, objemové vztahy v okolí KD Slávie. Zatímco v minulosti objekt KD Slávie výrazně promlouval do horizontu města, dnes je „utopený“ pod násypem mostu. 

Tato skutečnost opravňuje návrh ke zřetelnému navýšení hmoty celé budovy a jejímu rozšíření směrem k budově muzea. Novotvar umístěný nad římsami stávající budovy se opět výrazně projeví ve střešní krajině širšího centra města a opticky vrátí objektu jeho význam.

Funkční řešení

Základními východisky pro návrh funkčních vazeb v objektu jsou: variabilita prostorů, a to jak v celé budově, tak v jednotlivých sálech a prostorech, prolínání jednotlivých funkcí (prostory v budově mohou být využívány jednotlivě, stejně tak mohou být propojovány), variabilita funkcí (spolková činnost, kulturní programy /divadlo, koncerty klasické hudby, jazzové nebo rockové koncerty/, výstavnictví). Cílem návrhu bylo vytvořit předpoklady pro vznik živého centra – organismu, které díky široké paletě nabízených prostorů, vybavených současnou technologií, umožní využití objektu po celý den.

Tato skutečnost má pozitivní vliv na efektivitu provozu. Oddělitelnost a zároveň i propojitelnost jednotlivých sálů a prostor umožňuje velkou pestrost kombinací využití a tedy i oslovení velmi širokého spektra potenciálních uživatelů, zákazníků. Kapacita se může pohybovat od desítek míst v jednom salonku až po cca 1 100 míst při plném využití celého objektu. Podstatné pro bezkolizní provoz objektu je oddělení provozního zázemí od prostor určených pro návštěvníky.

Ekonomická stránka

Z hlediska ekonomické funkčnosti a životaschopnosti kulturního ducha objektu KD Slávie je klíčová variabilita provozu, kapacita, standard a variabilita sálů a možnost nabídky doprovodných služeb (další doprovodné sály a prostory, catering, atp.). V současné době jsou ve městě, ale i v regionu, nabízeny sály o kapacitě 220-530 míst, spíše průměrné a nižší kvality. Pro naplnění předpokladu soběstačnosti provozu je nejdůležitější stavební program objektu schopný zaujmout potenciální uživatele. Město ani region nemohou při své velikosti, ekonomické síle a počtu obyvatel dlouhodobě podporovat monofunkční byť kulturní objekty. Hlavním principy tohoto návrhu rekonstrukce KD Slávie je vytvoření nabídky pro různorodé cílové skupiny, dětským divadlem počínaje, reprezentačním plesem konče. 

Urbanistické řešení

I díky současnému stavu KD Slávie připomíná lokalita spíše ospalou periferní část města než živý, městský prostor obklopený KD Slávií a regionálně významnými budovami Jihočeského divadla a Jihočeského muzea. Fenomén řeky i vzrostlých stromů zůstává, i když ten prvý oddělený vysokou nábřežní zdí a ten druhý diskvalifikovaný současným „pivním“ využitím. 

Základní myšlenkou je vytvoření náměstí, obklopeného budovou Jihočeského divadla a loubím divadelních domů, Jihočeským muzeem a KD Slávií. KD Slávie se otočí do náměstí letní terasou nově umístěné restaurace, přinášející sem kultivovaný městský život. Náměstím v ose vstupu do muzea prochází dlážděná pěší plocha respektující stávající vzrostlé stromy a propojující vstup do muzea s nábřežím a mírně (do těžiště prostoru) posunutým pomníkem Emy Destinnové. 

Tím dojde k většímu propojení celoměstsky významných objektů a k zvýraznění nástupu do muzea. 


Vstup KD Slávie je umocněn platem sestupujícím k řece Malši, umožňujícím zastavení, spočinutí, debatu, ale i některé akce či pořady. Zároveň je zde uvažováno (pro veřejnost) s veřejnou „open air“ projekcí programů právě se odehrávajících v prostorách kulturního domu. Zásobování objektu, technické a služební vstupy jsou situovány z ulice Dukelská. 

Architektonické řešení

Architektura Slávie je troufalým dialogem historického celku a novodobé architektury. Oba by měly naplňovat vysoké požadavky na funkčnost a kulturu prostředí. Dialog starého a nového je v tomto případě postaven na hranu, kterou v historickém kontextu vymezil sám čas a lze o ní přemýšlet mnoha způsoby, avšak je nutné dát vždycky organismu život. Zachované části podstaty staré budovy by měly v tomto případě naprosto svobodně navázat na nový tvar a naopak. 

 
Původní konstrukční materiály volně přechází do současných, které jsou jistou reprezentací doby, a jsou voleny tak, aby byla zdůrazněna transparentnost, reflexe, otevírání prostor, což by ve výsledku mělo podtrhnout zmíněný dialog a to nejen formálním způsobem, ale i éteričností jednotlivých seskupení hmot. Ve studii jsou předpokládány materiály, které již tuto vlastnost mají ve své duši. Srovnatelně by kvalita architektury měla být paralelou s hudbou, která bude hlavním symbolem budovy.

Architektonický přínos
 
Zásadní přístavba objektu řešená v intencích současné architektury přinese do celé lokality nový prvek, který, podle našeho názoru, obohatí zřejmou neměnnost a konzervatismus celého okolí. Snadná čitelnost funkce budovy a její viditelnost z příjezdových a pěších komunikací je nezbytným předpokladem, aby budova mohla plnit svoji funkci. Nelze opominout přínos přetvoření celého okolí budovy (odstranění problematické letní scény) a posílení transparentnosti urbánních vztahů. 

Společenský přínos
 
Navrhované funkční a provozní řešení objektu si klade za cíl vytvořit v širším centru města multifunkční kulturní a spolkový dům, tedy živý organismus, který by nabízel možnosti společenského a kulturního vyžití. Objekt by se díky své náplni měl stát opravdovým kulturně-společenským těžištěm města, totiž obecním domem v pravém smyslu slova. 

Navržené provozní řešení rovněž umožňuje využití objektu během celého dne, tedy nejen pro aktivity spojené s pasívní návštěvou kulturního představení. Velký důraz byl tedy kladen i na „spolkovost“ objektu, jeho původní účel. Návrh rovněž počítá vytvořením prostorů pro společenské „klastry“, tedy přemosťující instituce vytvářející přidanou hodnotu občanské společnosti (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení apod.).

Text / Autorská zpráva Atelier 8000

PS. Další přihlášený projekt můžete vidět zde: http://www.cb-arch.blogspot.com/2012/01/soutezni-navrh-na-dk-slavie.html

3 komentáře:

 1. Tento radikálnější přístup není ve světě ničím neobvyklým. Historické budovy mají vzhledem k současnému divadelnímu nebo koncertnímu provozu určité limity a omezení a v některých případech je větší zásah do konstrukce nezbytný. Viz opera v Lyonu, filharmonie v Hamburku nebo CaixaForum V Madridu. MV

  OdpovědětVymazat
 2. Z památkového hlediska ovšem dojde ke zničení objektu a jeho historické hodnoty. V těchto případech je otázkou, zda nová funkce a architektura přináší větši hodnotu než současný stav. Důležitá by proto měla být mezioborová a společenská diskuze, co se vlastně od podobných objektů a centra města předpokládá. Objekt Slávie má spolu s divadlem, muzeem a prostorem Senovážného náměstí potenciál, stát se kulturním distriktem našeho města, kde se propojí současná a historická architektura.

  OdpovědětVymazat
 3. Nejsem staromilec ani ochránce památek formou konzervace stavu. Mám ale pocit, že v tomto případě se za každou cenu nutit do rekonstrukce ve smyslu přestavby nemá smysl. Ten objekt má podle mě jednu úžasnou vlastnost, je i po bezmála 140 letech schopen vyhovět (samozřejmě ponezbytných technických úpravách a opravách) plnit tu funkci, pro kterou byl postaven a pro kterou by měl sloužit i dnes. J to vlastně soustava prostorů pro různá využití, není to - a ani nikdy nebude nebo by nemělo být - divadlo, koncertní sál, repre dům atp. Podstatná je různorodá náplň nesloužící prioritně komerčnímu využití,ale sloužící občanům a jejich různým zájmovým skupinám pro realizaci jejich zájmů a aktivit, a to nejen kulturních. Měla by to být služba města občanům a mluvit o tom, že si to musí na sebe vydělat je obdobně pomýlené jako že si má na sebe vydělat MHD. A tomu může tento úžasný dům sloužit i za tohoto stavu (samozřejmě po opravách a nějakém menším doplnění a bez zbytečně velkých nákladů.
  Vladimír Zdvihal

  OdpovědětVymazat