7. 8. 2012

Jaký chceme územní plán?


V současné době probíhá proces výběru zhotovitele nového územního plánu Písku. Děje se tak zbrkle, aniž je rychlost potřeba, nikoliv nejúsporněji, ačkoliv se vykřikuje, že se uspoří spousta peněz a bez zájmu o kvalitu. Celý postup tak působí nadmíru podivně. Komu prospěje? Písek se vydal opačnou cestou než Praha, kde nová radniční koalice zastavila přípravy nového územního plánu, který byl odrazem klientelistického prostředí.

Nejrychleji?

Je to naprosto nelogické. Podle současné právní úpravy mají obce povinnost pořídit nové územní plány do konce roku 2015, jinak se velice omezí možnost rozvoje obce. Před několika týdny však schválila poslanecká sněmovna novelu stavebního zákona, která posunuje datum, do kdy mají být pořízeny nové územní plány o 5 let tzn. do roku 2020. Zároveň přináší řadu zkrácení lhůt v procesu pořizování územního plánu a možnost širšího zapojení veřejnosti. Tomu se ale město Písek zdá se chce vyhnout a pospíchá s novým územním plánem ještě před novelou. Spěchem se tak nezíská žádná časová výhoda, ani na rychlost stát netlačí, a rada města Písku je sama proti svému proklamovanému zapojení veřejnosti.

Nejlevněji?

Rada města Písku deklaruje, že zásadním důvodem pro pořízení nového územního plánu je možnost vymezení nových rozvojových ploch, které pouhá další změna neumožňuje. Pak je ale nutné se ptát: pokud se nový územní plán dělá jen z tohoto důvodu a rada města zároveň tvrdí, že zvolený postup výběru zhotovitele je veden především snahou ušetřit, proč nový územní plán neplatí ti, kteří nové rozvojové plochy požadují? Stejně jako je tomu v případě změn územního plánu. Výběr se tváří, že je nejlevnější cestou, ale není tomu tak.

Proč bez zájmu o kvalitu?

Zhotovitele nového územního plánu bude vybírat komise složená ze zástupců města a úředníků. V komisi není jediný urbanista, který by za posledních 10 let samostatně zpracoval nějaký územní plán, pouze úředníci, kteří dlouhá léta proces pořizování územních plánů kontrolují z pohledu souladu se stavebním zákonem (tím, který je nyní novelizován). Uchazeči mají předložit „vzorek“ své práce a cenu za kterou jsou ochotni územní plán zpracovat. Nutno říci, že zmiňovaný „vzorek“ je novinka, která není v žádném zákoně ani nikde jinde nijak specifikována. Portfolium a reference to být nemohou, protože ty jsou ze zákona pouze kvalifikačními kritérii. O novém zpracovateli tak rozhodne cena.  

Výběr schválený radou města nevybere vítěze podle kvality. Je to stejné jako byste přišli do autosalónu a chtěli jediné: nejlevnější auto bez jakéhokoliv požadavku na velikost, vybavení, … A pak byste rodině tvrdili, že jste vybrali přece to nejlepší, protože je to nejlevnější. Šílené?


Název akce: VYPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍSEK

Popis předmětu VZ: Předmětem této veřejné zakázky je zpracování územního plánu, který musí respektovat zastupitelstvem schválené zadání územního plánu Písek, a to jako přesnou specifikaci předmětu veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení: 08/2012
Předpokládaný termín dokončení: 08/2014
Přesný termín zahájení a dokončení stavby bude stanoven při podpisu smlouvy o dílo.
Předpokládané finanční náklady akce: 2 mil. Kč s DPH
V rozpočtu města Písek jsou pro rok 2012 náklady na tuto akci - 1 mil. Kč.
Druh VZ podle předpokl. hodnoty: Podlimitní
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Návrh hodnotících kritérií: Ekonomická výhodnost nabídky

6. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny dle následujících níže uvedených dílčích hodnotících kritérií, kterým jsou přiřazeny váhy v %.
1) nabídková cena – váha 70 %
2) kvalita, technická úroveň, estetické a funkční vlastnosti nabízeného plnění – váha 30 %
Bude posuzován vzor pro plnění zakázky používaný daným ateliérem pro územní plány měst odpovídající velikosti (alespoň ORP), který bude využit pro zpracování územního plánu města Písek. Bude hodnocena jeho odborná kvalita, technická úroveň a estetické a funkční vlastnosti (použitý datový model, kvality topologie, grafické znázornění jevů, respektování podzákonných předpisů a metodických pokynů ke zpracování ÚP).

Jaký je smysl územního plánu?

Úředník by řekl: územní plán má vypořádat individuální požadavky v území podle zákonného postupu. Nic víc. Co ale získáme pokud budeme požadovat pouze splnění zákona? Zákon přece určuje nejnižší laťku, nutné minimum. Je ochranou proti špatnému, nikoliv požadavkem na dobré. To co splní zákon se tak dá oznámkovat jako dostatečně = 4. Stačí městu Písek územní plán, který je pouze dostatečný? A dále: územní plán by neměl být pouze vypořádáním požadavků, měl by být dohodou mezi občany města o tom jaké město chtějí mít. Vždyť co jiného se dá jako taková společná smlouva použít? V západní Evropě právě takto územní plány fungují. U nás, ale o územním plánu, dle představy písecké městské rady, mají rozhodovat úředníci. Přitom stačilo tak málo: zeptat se podrobně na postup při návštěvě v Litomyšli.

Je tak na občanech Písku zda se spokojí s předhozenou úřední kostí, nebo budou po svých radních vyžadovat kvalitu. Nechci slevu zadarmo …

Text / Petr Lešek 

PS. Další souvislosti kolem UP Písku najdete zde.

1 komentář:

 1. Pokracovani z Piseckeho sveta / 16.8.2012 Autor: Martin Zborník

  Jaký územní plán doporučuje radě výběrová komise, co vlastně chceme? V materiálech pro radu konanou 16.8.2012, zveřejněných na webu města, jsem se dočetl že hodnotící komise, nakonec po všech možných vylučovacích peripetiích, doporučuje staronového projektanta územního plánu Písku, který nabízí cenu 898.900,- Kč bez DPH. Na první pohled se to může zdát hodně. Pokusím se to tedy nějak přiblížit co to vlastně znamená.

  Na pomoc jsem si vzal Výkonový a honorářový řád pro architekty, který stanovuje rozsah potřebných prací a pomáhá následně určovat cenu. Dle tohoto dokumentu je třeba odpracovat na novém územním plánu pro 30 tis. město cca 14 200 hodin. Tyto hodiny jsou stanoveny pro zpracování fáze průzkumů,rozborů a územně technických studií, zpracování konceptu díla a zhotovení vlastního návrhu. V našem případě není nutné dělat stupeň zpracování konceptu územního plánu tzn. poníží se potřeba práce o 1/3. Je tedy potřeba na novém územním plánu odpracovat min. 9 467 hodin práce architekta.

  Jednoduchou matematikou tedy vydělíme 898 900,- Kč/ 9467 hodin = cca 95,-Kč/hod (bez DPH) a dostaneme hodnotu práce architekta odpovědného za zpracování kvalitní plánu rozvoj našeho města (v tom mají být i provozní náklady kanceláře). To my tedy upřímně řečeno vyděsilo, protože většina řemeslníků či odpovědných a kvalifikovaných pracovníků má mnohonásobně větší hodinové taxi. Aktuální hodinový tarif pro urbanistu je vyčíslen bezmála na 5 násobek uvedené hodinové taxy. Je nutné také podotknout, že v uvedené hodinové dotace nejsou zahrnuty přípravné práce na zakázce, spolupráce s klientem po dokončení územního plánu, následná související poradenská a konzultační činnost a hlavně několikrát slibované nadstandardní projednávání návrhu s veřejností nad rámec zákonem požadovaného minima.

  V tomto světle se tedy ptám: Jak docílí projektant tak nízké ceny?

  Jsou dvě možnosti, buď sníží rozsah odvedené práce a tím i podstatně ovlivní kvalitu nového územního plánu, popřípadě cena není úplná a bude se v průběhu prací zvyšovat a bude jí muset někdo zaplatit (kdo o tom bych raději nerad spekuloval). Ani jedno řešení není dobré pro Písek. Na závěr tedy musím dát zapravdu Petru Leškovi v předchozích textech a žádat radu či případně zastupitelstvo o přehodnocení šetřit na nesprávném místě = na kvalitním rozvojovém dokumentu města – novém územním plánu. Takto život v Písku opravdu nikam kvalitativně neposuneme. Vím že to je asi marný pokus, protože jsem se o to samé snažil již při veřejném projednání dokumentace zadání ÚP v zastupitelstvu, které je dle mého nekonkrétního, převážně technokraticky pojaté, neprojednané s veřejností a pro koncepční rozvoj města prakticky nic neříkající. Koalice však již byla předem rozhodnutá a prakticky žádné argumanty jí nezajímali. Do toho zakopaná opozice, která z principu vše kritizuje bez rozdílu zda je to pro město dobré či nikoli, hlavně že se zviditelníme. To je bohužel čím dál tím častěji viditelný jev v našem zastupitelstvu ,který dle méhu našemu městu škodí. Je to další promarněná šance. Škoda.

  OdpovědětVymazat