6. 3. 2013

Centrum halových sportů / SIAL / 4.místo

CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE / 4. místo

Autoři / Buček Jiří, Šťastný Pavel
Spolupráce / Šrámek Vít, Mašek Martin, Franc Josef, Švecová Pavlína, Ježková Radka

Koncept / Urbanismus

Pochozí platformu vnímáme jako rozšíření veřejného parku, zároveň integruje všechny podstatné funkční prvky provozu sportovců, servisní a technické, na ní jsou artikulovány obě hmoty sportovních sálů – oválné multifunkční arény a kubusové tréninkové haly. Pochozí střecha platformy slouží zároveň dalším vstupům diváků do prostoru multifunkční arény, rozmělnění toku příchozích i odchozích.

Provozní řešení je jednoznačné a logické, všechny funkce návrhu jsou situovány do parteru kromě provozu diváků v 1. patře a VIP a média ve vložené galerii v úrovni 2. patra.

Umístění platformy respektuje limity soutěžního území, podstatné pro návrh je situování hlavních vstupů diváků ze západu s orientací do prostoru plánovaného kapacitního parkingu 

 
Provoz / Architektura
Diváci vstupují do arény ze západu buď z úrovně přízemí, kde jsou k foyeru přiřazeny šatny a toalety diváků, foyer umožňuje přímé propojení s plochou během kulturních akcí. Další vstupy diváků jsou možné z prostoru platformy dosažitelné po rampách na úrovni 1. patra. Zde jsou navrženy další servisní funkce diváků – občerstvení, toalety, restaurace, vstupy do arény. Provoz VIP a médií je o úroveň výše na 2. patře. Všechny další požadované funkce sportovního centra najdeme v přízemí, ze severu orientovaný vstup pro sportovce, navazující šatny, provozní zázemí sportovního centra, správu, technické provozy. Návrh šaten vychází z požadavku na nekřížení čistého a nečistého provozu.

Řešení umožňuje bezproblémovou dostavbu 2. etapy, snadné propojení sportovců na existující šatny, vstup diváků do tréninkové haly je z úrovně přízemí z východu, další vstup z platformy. 

Vlastní prostor Arény vytváří tradiční a osvědčené uspořádání řad do tzv. kotle, který poskytuje výhodu sníženého počtu řad a tím bezprostředního kontaktu diváků a hráčů, světlá výška 12,5 m nad hracím prostorem odpovídá mezinárodním regulím FIVB pro volejbalová utkání, zároveň se předpokládá využití arény pro špičkovou gymnastiku a kulturní akce. Východní tribuna je navržena vzhledem k požadované variabilitě arény jako teleskopická, v této části se předpokládá umístění stage při kulturním využití.

Celková kapacita tribun 3094 diváků (2974 aréna, 120 VIP) pro volejbal bude při využití pro kulturní akce redukována, vzhledem k umístění podia bude kapacita arény cca 2040 sedících diváků, zároveň se předpokládá možnost využít plochu na úrovni hrací plochy před podiem pro stojící diváky.

Tréninková hala ve 2. etapě splňuje svými rozměry podmínky víceúčelového využití pro basketbal, volejbal, tenis, házenou, futsal a menší halové sporty. Lehkoatletický koridor, který bude rovněž součástí 2. etapy bude integrován podél jižní hrany řešeného území pod platformu.

Architektonický jazyk využívá dvojí charakter hmot návrhu.

Landscapový charakter pochozí platformy s materiály beton, tráva a dřevo bude odpovídat okolním exteriérovým plochám parku, na druhé straně fasáda obou sportovních hal na platformě bude transparentní s exteriérovými vertikálními dřevěnými lamelami. 

Koncept víceúčelového využití

Variabilní využití tribun, na kratší východní straně tribuny navrhujeme použití teleskopické tribuny – 8 řad zajíždí. V případě zasutí tribuny vzniká prostor pro umístění stage a rozšiřuje se tak prostor ke stání při pořádání koncertů (apod.) s požadavkem na maximální kapacitu diváků. V případě vysunutí teleskopických tribun zůstává zachován princip kotle arény. Vyzvednutí spodní řady tribun do výšky 1m oproti úrovni hrací plochy nám umožňuje instalovat dočasné demontovatelné tribuny (3-4 řady) na delších i kratších stranách, (zůstane zachována pozorovací křivka) - při požadavku na zvýšení kapacity sedících diváků a možnosti zmenšení hrací plochy. Tyto 3 řady by také mohly být navrženy jako teleskopické avšak z důvodu úspory nákladů stavby je neuvažujeme. Využití hlavního multifunkčního prostoru lze konfigurovat dle účelu a měnit tak kapacitu diváků. 

Stavební řešení
 
Charakteristickým znakem obvodového pláště hlavní haly je rytmické střídání svislých pásů ze dřeva a ze skla. Vertikální pásy vytvářejí mnohačetný obvodový polygon s minimální úhlovou odchylkou při použití ekonomicky výhodnějších rovinných a přímých konstrukcí. Změna úhlu bude realizována v místě uložení skel. Z důvodů lepších statických vlastností a ve výsledku výrazně nižší ceny je navržen sloupko-příčkový systém lehkého obvodového pláště z pozinkovaných, dle potřeby i vyztužených, ocelových profilů se systémovým povrchem z práškové barvy.

Rytmické střídání svislých dřevěných pásů se skleněnými pásy je v případě tréninkové haly navrženo z pevných izolačních pásů a úzkých jednotek z izolačního skla zasklených do kovových rámů.

Materiálová střídmost bude podtržena i vnitřními povrchy. Betonové a kovové konstrukce budou doplněny bezesparými lehce udržovatelnými stěrkami na podlahách a případně i některých namáhaných stěnách.

Akustika hlavních prostorů bude odladěna kombinací odrazivých a pohltivých ploch. 

 Konstrukce / Technika

Objekt Centra halových sportů se skládá z hlavní haly a menší tréninkové haly. Obě haly jsou v 1.NP tvořeny společným patrem, jehož vnější rozměry jsou cca 129 x 75 m, a které je rozděleno na dva dilatační celky dle etap výstavby. Konstrukčně lze objekt rozdělit na hlavní betonovou nosnou konstrukci prvních dvou pater včetně stropu a lehkou ocelovou konstrukci zastřešení. Betonová konstrukce je navržena monolitická železobetonová v kombinaci s prefabrikovanými prvky, především lavic hlediště z lehčeného betonu. Monolitické stropní konstrukce budou do rozpětí 8 m tvořeny deskami s plochými hlavicemi, v místech s větším rozpětím bude stropní deska doplněna trámy ve sloupových pruzích. Betonové monolitické konstrukce jsou navrženy tak aby byly realizovatelné za použití běžných technologií. Na betonových sloupech je uložena střešní ocelová konstrukce tvořena jednosměrně pnutými příhradovými vazníky na rozpětí 44 m, které podporují lehké příhradové vazničky podporující trapézový plech zastřešení. Tvar hlavních ocelových vazníků je čistý s rovným spodním pasem.

Před další projektovou etapou bude nutno zpracovat inženýrsko-geologický průzkum, aby bylo možno navrhnout efektivní způsob založení. Dle závěrů poskytnuté rešerše je založení navrženo hlubinné na pilotách z důvodu rovnoměrného sedání objektu.

Výškové usazení objektu je navrženo s ohledem na výšku stoleté vody Q100, základní úroveň podlah přízemí je nad touto kótou, stavba bez podzemních podlaží přispívá k rozumné ekonomii projektu.

Vzduchotechnická zařízení pro filtraci, ohřev a strojní chlazení budou členěna dle jednotlivých větraných prostor, návrh počítá s centrálními vestavnými jednotkami ve strojovnách vzduchotechniky. Předpokládá se užití rekuperačních zařízení s vysokou tepelnou účinností a směšovacími komorami pro možnost využití podílu oběhové vzduchu.

Topení bude využívat centrální zdroj tepla s napojením výměníkové stanice na stávající parovod.

Doprava / Zeleň

Výstavba sportovního centra vyvolá potřebu nového kapacitního parkingu západně od řešeného území, předpokládaná kapacita 500 míst, uvažujeme dvoupodlažní parking s využitím střechy a jednoho suterénu a půdorysným rozsahem 36 x 98 m, tedy parkování ve 4 úrovních, 125 míst na jednom podlaží.

Z prostoru uvažovaného parkingu jsou situovány hlavní přístupy do Centra halových sportů, sekundární je přístup z centra přes pěší lávku a park.

V jihozápadním kvadrantu řešeného území se počítá s technologickým vjezdem do arény, přilehlý parking je navržen s možností parkování 2 televizních vozů a jednoho autobusu hráčů.

Charakter parku Stromovka bude v návrhu podpořen, střižené plochy trávníku budou doplněny jednotlivými rozvolněnými solitéry stromů a keřů, materiál exteriérových ploch – beton, tráva, dřevo bude ekvivalentem řešení pochozí platformy. Na vlastním objektu je zeleň na střechách, popř. na vyrovnávajících terénních valech. 
 

 

3 komentáře:

 1. Hodnocení poroty:

  Porota oceňuje kreativní práci s terénem, s parterem stavby, zasazení do terénu v kontextu s okolím, rozdělení na dvě jednoduché hmoty. Kladem je množství přístupů do haly, orientovaných jak z hlavního přístupu tak z terasy mezi oběma objekty. Vnitřní prostor hlavní haly je přehledně uspořádán.

  Připomínky pro druhé kolo:
  -Foyer zvětšit, zejména na úrovni herní plochy a zvážit jeho propojitelnost s herní plochou zejména pro kulturní účely
  -dopracovat variabilitu sportovní haly, zvážit použití teleskopických tribun na kratších stranách
  -dopracovat konstrukci haly, zejména v podélném směru oválu
  -upřesnit etapovitost výstavby
  -dodržet počty šaten v I. etapě, dodržet nekřížení čistého a špinavého provozu v šatnách sportovců.

  celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu

  návrh urbanisticky racionálně a přehledně situuje dvě hlavní hmoty obou hal v ose západ východ společně s hlavními přístupy. Propojeny jsou podnoží s terasou, která je hlavní přístupovou platformou v hledišti. Terasa vyzdvižená nad terén však vytváří z obou bočních stran nevhodnou bariéru, žádáme propojení s terénem parku je pouze fragmentální.

  komplexnost a úplnost řešení

  příkladná je vysoká komplexnost návrhu, dispoziční i konstrukční řešení vykazuje vysokou míru profesionality.

  hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení a e fektivita realizace

  velkým kladem je hospodárné situování všech prostor nad úroveň hladiny spodní vody. Celkové odhadnutelné náklady dle experta poroty jsou
  průměrné.

  Samostatnost první etapy

  Architektonické řešení celku je příjemně lapidární, u samostatné první etapy však trpí přílišnou monumentalitou.

  OdpovědětVymazat
 2. 3xn copenhagen arena
  strange competition.
  stay tuned.
  transparency international

  OdpovědětVymazat
 3. Ostudne zkopirovani ciziho projektu vsichni vyse jmenovani by se meli stydet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  http://www.3xn.com/#/news/19-team-led-by-3xn-architects-wins-competition-for-copenhagen-arena

  OdpovědětVymazat