8. 10. 2015

Plavecký bazén Písek / soutěžní návrh / Jan Bárta, Jitka Brablecová, Petra Hrubešová, Michaela Kloudová, Jan Šépka
MOTTO
 
Plavecký bazén může znamenat nejen očistu těla, ale i ducha.
 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Na začátku zpracování návrhu stála otázka umístění této stavby v rámci řešeného území. Jako jednu z možností jsme nejprve zkoumali dokomponování Burgetovy ulice a tím i nejbližší urbanistické struktury. Domníváme se ale, že plavecký bazén nenabídne takové možnosti, které by oživily parter, a dotvořily ulici po urbanistické stránce. Stejně tak se domníváme, že ze strany Burgetovy ulice není možné řešit ideálně příjezd automobilů a situovat sem samotný vstup do bazénu. Plavecký bazén proto vnímáme jako součást sportovního areálu, ve kterém se dnes nachází fotbalové hřiště, lehkoatletický stadión a další sportovní aktivity. Připadá nám přirozené přičlenit další sportovní vyžití do stejné množiny. V našem návrhu tedy představuje plavecký bazén solitérní objekt, který je součástí širšího sportovního komplexu. Solitérní objekt ponechává řešený prostor volně přístupný veřejnosti, jako park pro pěší a cyklisty. 
KOMUNIKACE A DOPRAVA

Hlavní vjezd do sportovního areálu ponecháváme v jediném připojovacím bodě ze silnice II/139 (ulice Burketova). V ulici Burketova vymezujeme prostor pro autobusovou zastávku, bezbariérově napojenou na řešené území. Hlavní parkoviště v centrální části areálu rozšiřujeme na celkovou kapacitu 260 parkovacích stání. Kromě normových parkovacích stání pro bazén jsou zde zajištěna stání pro přiléhající sportoviště a hotel Otava. Součástí je i 6 autobusových stání a stání pro ZTP. Pro zajištění plynulosti provozu, zejména v nárazových obdobích při konání větších sportovních akcí, zřizujeme jednosměrný výjezd z parkoviště do ulice Dukelská. V severovýchodní části území podél ulice Dukelská navrhujeme rezervní parkovací plochy (60 parkovacích míst), určené pro potřeby domova mládeže a přiléhajících objektů. Cyklostezku 1049 v úseku od železniční stanice k řece nově trasujeme podél železniční trati. Cyklostezka je v této části lemována alejí. Počítáme se zřízením podchodu, který propojí sportovní areály s areálem výstaviště pro pěší a cyklisty. 


KONCEPT

Většina bazénových hal pracuje s prosklením velké části pláště a propojením interiéru s krajinou, případně s možností směrovat oko návštěvníka na zajímavé pohledy do exteriéru. Podle našeho názoru řešené místo nenabízí mimořádnost výhledu na město nebo na krajinu, proto se také náš návrh spíše uzavírá sám do sebe. Při stanovení samotné koncepce jsme se zamýšleli nad tím, „čím chce plavecký bazén být“, jaká idea mu může propůjčit jeho specifický charakter. Naší inspirací se staly nádoby na vodu. Předměty, které jsou primárně určeny k tomu, aby ve svých útrobách udržely vodu. V našem případě se jedná o jakýsi set nádob, umístěný na podnosu. Zvolená kompozice může připomínat zátiší italského malíře Giorgia Morandiho, který maloval stále stejné jednoduché předměty – lahve, konve, hrnce na vodu, ale vždy v přesně zvolené kompozici. Domníváme se, že by plavecký bazén mohl být něčím víc, než jen sportovním stánkem. Mohl by nabídnout i jiné hodnoty, které známe například z římských lázní, kde se jednalo o jakýsi chrám pro očistu. Uvědomujeme si však, že se v případě plaveckého bazénu nejedná o lázeňský provoz, proto volíme takový charakter vnitřních prostor, který nám připadá k tomuto tématu adekvátní.
ARCHITEKTURA

Filozofií návrhu je komprimovaný tvar, který vychází z inspirace nádobami na vodu, proto jsme záměrně volili nepravidelné tvary, které nejsou svoji geometrií omezující pro jednotlivé zadané provozy (nejedná se tedy o přesný kruh nebo elipsu). Výsledná geometrie je ale definována částmi kruhů, nejde o nahodilé křivky, které by se daly těžce realizovat. V našem řešení je jasně rozlišena geometrie „nádob na vodu“, které mají vždy organický tvar a servisních prostor, u kterých jsme zvolili ortogonální geometrii. Celý projekt poměrně úzkostlivě, ale možná i naivně (naivitu v tomto případě chápeme především ve smyslu přirozené dětské představivosti), pracuje se zvoleným konceptem, který je čitelný v interiéru i exteriéru stavby. Proto můžeme pozorovat koncept nejen zvenčí, ale velkým zážitkem může být právě vnitřní atmosféra „nádob“, které navíc uvažujeme v jednolitém barevném provedení. 

Kompaktnost našeho návrhu spočívá i v tom, že jsme situovali venkovní bazén na střechu navrženého objektu. V letním provozu se tak návštěvník ocitá o patro výš, v chráněné poloze, která mu poskytne samozřejmou intimitu. Nemusíme tedy vytvářet oplocené místo, jelikož samotná střecha se stává vymezeným venkovním světem s bazény i odpočinkem. Navržený objekt využívá terénní konfiguraci, kdy se v severní části bazénové prostory dostávají pod stávající terén a podnos s venkovními bazény je tak na jedné straně, směrem k ulici položen přímo na terén. 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Zvolená koncepce novostavby plaveckého bazénu umožnila řešit dispozici celkem samozřejmě do rozdílných provozních oddílů, podle zadání ze stavebního programu. Návštěvník vstoupí do vstupní haly z jižní strany, kam jsme situovali recepci, bistro, sociální zázemí a možnost sezení. Ze vstupní haly je také možné vnímat první kontakt s venkovním bazénem, který se nachází přímo nad tímto prostorem a je zde proto uvažováno s menším oknem přímo do tohoto bazénu, které by přinášelo vstupnímu prostoru první kontakt s vodou. Po zaplacení vstupu se návštěvník dostává do společné části vyhrazené pro převlékání a následně projde oddělenou sprchou. Po tomto filtru, kterým musí návštěvník projít, se dostáváme do prostor s plaveckými bazény, které mají již svůj specifický organický tvar. Zde si můžeme vybrat vstup do plavecké haly, v které jsou také umístěny tribuny pro diváky, relaxačního - zábavného bazénu, který má větší výšku z důvodu umístění tobogánu anebo do dětského výukového bazénu. V této přístupové společné hale, je také umístěno bistro, kde lze platit pomocí čipů a samozřejmě také sociální zázemí. Z této vnitřní haly se může návštěvník rozhodnout pro výstup do vyššího patra pomocí rampy nebo schodiště na střechu objektu, kde jsou situovány venkovní bazény s možností relaxace i občerstvení. Z vnitřní haly můžeme také zvolit návštěvu wellness, které představuje samostatnou část se vstupním turniketem. Kanceláře s nezbytným zázemím jsou umístěny odděleně se samostatným vstupem, ale v návaznosti na bazénový provoz. Všechny prostory objektu, které slouží veřejnosti, jsou řešeny bezbariérově. Technologie i zdroje jsou umístěny v podzemním podlaží a situovány do prostoru pod jednotlivými bazénovými objekty. 

Návrh počítá s možností etapizace výstavby celého objektu. Venkovní bazény, které jsou situovány na střeše, je možné dovybavit ve druhé etapě a wellness, představující samostatnou část v rámci celého areálu, zrealizovat jako poslední. 

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Plavecký bazén není objektem, který by se měl prezentovat okázalým způsobem. Použité materiály by měly podporovat celkový koncept návrhu. Materiály jsou proto zvoleny jednoduché a prosté ve své přírodní barevnosti a struktuře. Jejich použití je odvozené od účelu konstrukcí a trvanlivosti a s ohledem na tepelnou bilanci objektu. Jedná se o pohledový beton pro konstrukce a podlahy, copilit pro světlopropustné stěny v chodbách, čiré izolační sklo v prosklených částech obvodového pláště. Plavecký bazén je navržen z několika otevřených kopulí nepravidelného oválného půdorysu. Novostavba je kompletně pojata jako odlitek z monolitického železobetonu. Prostory bazénových hal jsou řešeny jako sendvičové, s vnitřní nosnou železobetonovou stěnou (předpokládaná síla cca 30cm), ke které je přikotven přes ocelové rošty a ztracené bednění (extrudovaný polystyren v síle 18cm) železobetonový plášť, předpokládáme využití drátkobetonu (v síle 12cm).

Technologie je umístěna do podzemního podlaží pod dvěma většími objekty. Bazény a příslušenství budou uloženy na sloupech v rastru cca 4m. Pro přesné definování založení objektu bude důležitý geologický průzkum. 

Pohledový beton bude v prostorech bazénů opatřen lazurovým nátěrem modré barvy. Vnější betonový povrch uvažujeme ponechat v jeho přirozené podobě i barevnosti. Stropy nad servisními prostory jsou také betonové - sendvičové. V rámci servisních prostor je navržen skelet, který bude zajišťovat stabilitu této betonové desky, která bude vytvářet zároveň střechu objektu. Stropní deska bude rozdělena na 3 dilatační celky. V jedné části stropní deska plynule přechází do konického venkovního bazénu, který bude rovněž podsklepený. Přístup do této části bude řešen šachtou. Samostatnou problematikou budou vrchní světlíky, umožňující přístup denního světla do prostor bazénových hal. Vrchní světlík je navržen z vícevrstvého fóliového polštáře ETFE s koeficientem U = 1,18 W/m2K umožňujícímu řízené zastiňování. Toto řešení zajistí optimální intenzitu osvětlení i tepelnou pohodu v interiéru. V místě spoje fólie a betonové konstrukce také uvažujeme s umístěním umělého osvětlení. 

V interiérech servisních prostor budou všechny technologie i rozvody přiznané. Ohledně mobiliáře, předpokládáme jednoduchý kvalitní nábytek ze dřeva.
PARKOVÉ ÚPRAVY

Celý objekt je zasazen do parkově pojednané plochy. Rozprostírají se zde květnaté louky. Vzhledem k tomu, že je venkovní plovárna umístěna na střeše objektu, bylo možné ponechat celý areál bez oplocení a umožnit ho přístupný veřejnosti. Na louce během léta prokvétají kopretiny, jestřábníky, zvonky a další květiny spolu s různými druhy travin. Louka je prokládána dvěma typy organicky tvarovaných ploch. Jednak jsou to místa, která se budou častěji kosit a umožní tak odpočinek a ležení přímo na trávě. Druhým typem jsou plochy, které do velkého prostoru vnášejí pocit prérie a kontrastu. Jedná se o větší skupiny, sestávají z prérijních druhů vyšších travin. Ty jsou doplněny jarními cibulovinami. Celkově tak vzniká kontrast tří typů ploch, které jsou v průběhu roku proměnlivé ve své výšce, vzhledu a dekoru.

Text / Průvodní zpráva
2 komentáře: