7. 2. 2014

Revitalizace centra města Planá nad Lužnicí

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu úprav centrálního veřejného prostoru města Planá nad Lužnicí, zejména architektonického a dopravního řešení, návrhu mobiliáře a sadovnických úprav / Termín konání soutěže: 11. 11. 2013 – 15. 1. 2014/ Počet odevzdaných návrhů: 18

Porota: Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Miroslav Vodák, Martin Kraus, Ivan Lejčar; náhradníci: Zdeněk Žalud, Stanislav Vyhnal, Dagmar Buzu / 1. cena: Ing. arch. Jan Psota - Studio P, Atelier Vltava s.r.o. - Ing. arch. Zbyněk Buchta, Ing. arch. Tomáš Bezchleba, Bc. Iveta Horáková, Bc. Jan Augustin, MscArch. Almudena Rodriguéz

Zdůvodnění zvoleného celkového územního řešení

Město Planá je jihočeské město na řece Lužnici s průmyslovou tradicí. Zadání se zabývá revitalizací centra města Planá nad Lužnicí a jeho novým soudobým pojetím. Kontext menšího jihočeského města, které leží v částečné konurbaci s městy Tábor a Sezimovo Ústí, vyžaduje citlívý zásah v podobě revitalizace v centrální části města. V konurbaci existují města v propojení jednou hlavní původní komunikací, vedoucí ze středu na jih Čech. V současné době zmíněná města konurbace postupně získávají svoje obchvaty v podobě dálnice D3 a dalšími úpravami. Toto jsou příležitosti pro revitalizaci městských center, kterými dříve vedla jedna z hlavních komunikací propujující převážně střed a jih Čech. Jedno z takových center je i ve městě Plané nad Lužnicí.


Zdůvodnění zvoleného architektonického a dopravního řešení

Centrum města Planá je silně ovlivněno svou lokací v rámci města. Řešený prostor, vymezený pevně daným polygonem zadavatele, se nachází na přímém napojení na hlavní komunikaci (úroveň komunikace dopravy mezi městy). O tom svědčí velká dopravní zátěž. Je způsobena nedokončenou dálnicí ve své celé délce a částečně í díky místnímu průmyslu v dojezdové vzdálenosti města Planá nad Lužnicí. Zvýšenou dopravní zátěž a její pokles není nyní lehké určit v pevném časovém horizontu. Díky nejasnému termínu dokončení dálnice D3, faktického obchvatu Plané, je nutné v soutěžním návrhu dále počítat i s možností etapizace řešení revitalizace centra. V rámci zmíněné etapizace naší celkové koncepce počítáme po úplném dokončení dálnice D3 s ještě patrnějším zklidněním průjezdové hlavní komunikace. Řada řidičů již nebude mít důvod totiž pokračovat po původní staré komunikaci. Centrum se více zklidní a využití navrženého řešení umožní jeho kvalitnější prožitek a v rámci kontaktu s dříve rušnou komunikací, která se postupně zklidňuje.

Cílem návrhu je jasně vymezit funkce prostor, jejich uživatele a vytvořit přirozené centrum města. Návrh pracuje s koncentrací funkcí v jižní části řešeného území, kde se nachází škola, školka, kostel, fara a panelový dům. V blízkosti je také radnice. Do prostoru před školou a kostelem bylo vloženo hlavní náměstí, jehož využití bylo posilněno umístěním autobusové zastávky při jeho okraji. Zastávkou byl také oživen prostor před panelovým domem. Podél západní strany ulice, kde se nachází obchody je vedena pěší promenáda, která vede až na nové náměstí a dotváří prostor centra. Jihovýchodní část řešeného území je pak koncipována jako „zelená“ část centra. Každému typu dopravy - pěší, cyklistická a motorová doprava je vymezena linie po které se může centrem bezpečně pohybovat. Není opomenuto propojení s řekou Lužnicí. Centrální plocha náměstí se stává spojnicí mezi severní a jižní částí města, které sleduje řeku i ve stejné orientaci na světové strany. Jako jedinná důležitá spojenice - hlavní tepna města - se stává severojižní osa náměstí spojnicí obytných, průmyslových a částí služeb pro obyvatele města. V rámci revitalizace navrhujeme vytvořit několik základních funkčních prostor města a ty spojit ve vhodném dopravním řešení jednotlivými druhy komunice pro pěší, cyklisty a osobní automobily. 

Nově vzniklé náměstí před kostelem a školou se stává atraktivní pro místní pěší, náhodné návštěvníky v blízkosti Lužnice i cyklisty. Původní dopravní zátěž je redukována pomocí zakladních soudobých opatření jako je zúžení jízdního pruhu nákladní a osobní dopravy, zákazu vjezdu nadměrných nákladních automobilů , redukování rychlosti, aplikování principu obytných ulic, vytvoření komplexní dopravní sítě pro základní druhy dopravy - kolo, osobní automobil, zásobování, nákladní automobil do 3,5t. Dopravní systém je založen na zúžení hlavní komunikce, která je redukována zúžením na úžší profi l o šířce 7,5m pro osobní automobily v obou směrech. Dopravní systém je podpořen o semafory, aby komplexní systém mohl spolehlivě fungovat. V rámci celé šířky uličního profi lu mohou tak vznikout cyklistické pruhy orientované každý v jiném směru.

Řešení také umožňuje vytvoření širších pěších částí a lepší napojení na nově vzniklé obytné ulice. Celková komunikace v rámci města je tak více bezpečná, přehledná a pohodlná. Město tak více patří pěším, občanům, náhodným návštěvníkům a cyklistům na úkor automobilové osobní a nákladní dopravy. Některé ulice jsou vytvořeny nově jako obytné. S tím souvisí i další dílčí úpravy v rámci dopravního řešení a řešení parteru tohoto druhu. V rámci parkování v klidu jsme při analýze nalezli v řešeném území 60 parkovacích stání. Z toho jsme navrhli celkový počet 64 stání včetně 11 původních stání. Kapacitu parkování jsme tak navýšili o 4 parkovací stání. Nově se budou muset upravit celkem 53 parkovacích stání.Výčet a popis použitých povrchových materiálů, mobiliáře a sadovnického řešení

Povrchové materiály

V návrhu jsou použity dva formáty dlažby. Jsou to žulové dlažební kostky o délce hrany 6 cm, které jsou použity na náměstích a dalších prostorách pro pěší. V místech důležitých pěších tahů jsou použity žulové bloky o rozměrech 100 x 30 cm, které jsou pohodlné pro rychlou chůzi. V dlažbě z žulových kostek je použito několik odstínů šedé, které vymezují důležité prvky, dávají povrchu charakter a podstatný detail.

Další zpevněné povrchy

V parku před školní družinou a přilehlé edukační zahrádce u vody je použit mlatový povrch. Pod posezením u řeky je navržen štěrkový trávník, snášející častější využívání.

Mobiliář

Pro posezení byly vybrány dva typy laviček o délce 180 cm . Jednostranné s opěrkou jsou umístěny zejména na pěší promenádě a náměstí. Objevují se také v parku. Lavičky bez opěrky jsou v místech s oboustranným přístupem. Nacházejí se u autobusových zastávek, před panelovým domem a v parku.
Na veřejných prostranstvích jsou umístěny také odpadkové koše, stojany na kola a v místech s potřebou vymezení prostoru či dopravy vodící sloupky. Veškeré stromy vysazené do dlažby mají chráněn kořenový systém stromovými mřížemi.

Osvětlení a dopravní signalizace

Veřejné prostory budou opatřeny osvětlením. Na pěší promenádě, náměstí, v ulicích vedoucích k řece, v okolí panelového domu a edukační zahrádky budou osvětleny světly o výšce 4 m. Tato světla jsou po celé délce kruhového průřezu, jednoduchého designu, který na sebe nestrhává pozornost a splývá s prostorem. Dopravní komunikace a východní strana hlavní ulice bude osvětlena výkonnějšími světly o výšce 8 m. Dva přechody pro chodce budou opatřeny dopravní signalizací, která bude zároveň preferovat veřejnou dopravu systémem zabudovaného senzoru ve vozovce, aby se autobusy snadno vrátily do provozu. Při výjezdu ze zastávky tak autobus bude preferován před individuální automobilovou dopravou vlastní světelnou signalizací určenou pro hromadnou dopravu.

Sadové úpravy

Zeleň centrální části obce je řešena ve dvou celcích. Západní strana ulice je věnována pěšímu provozu. Proto se zde zeleň objevuje zejména v podobě uličních stromořadí. Ve východní části pak vzniká několik ploch veřejné zeleně, které na sebe navazují a tvoří celek. Uliční stromořadí na západní straně ulice navazuje na původní alej. Bude ovšem tvořeno malokorunnými kultivary lip (Tilia cordata ‚Corzam‘), se šířkou koruny do 6 m. V prostoru náměstí toto stromořadí pokračuje a vrcholí původní vzrostlou lípou před kostelem. Vzrostlá lípa je ponechána také v parteru náměstí, kde se stane dominantním prvkem, bude přinášet stín a příjemné klima. Podél komunikace jsou mezi parkovacími stáními vysazeny stromy s travinným podrostem, které rozbíjí souvislou řadu stojících aut. Zde budou vysazeny kultivary javoru babyky (Acer campestre ‚Elsrijk‘) snášející vliv dopravy. Za kostelem vzniká klidné spirituální místo, odcloněné od ruchu školy řadou úzkých habrů (Carpinus betulus ‚Pyramidalis‘). Jejich podrost, stejně jako čtvercovou plochu v dlažbě tvoří břečťan (Hedera helix), který nevyžaduje náročnou údržbu a symbolizuje původní hřbitov, který se nacházel kolem kostela. Sadové úpravy ve východní části začínají předprostorem panelového domu. Zde jsou vysazeny opět malokorunné kultivary lip (Tilia cordata ‚Corzam‘). Plocha je řešena pomocí trávníku, který skýtá možnost posezení. Do něj jsou vloženy tři záhony, vzhledem k reprezentativnosti prostoru. Pro snadnou údržbu jsou voleny záhony s vyšším stupněm autoregulace mulčované štěrkem. Pro údržbu vyžadují 3 - 4 pochůzky ročně s časovou náročností 4 - 7 min/m2 ročně. Byla vybrána ověřená směs ‚Tanec trav‘ (autor:Cornelia Pacalaj) s kvetoucími trvalkami a trávami s dlouhou dobou působnosti během roku.

Zeleň pokračuje parkem, který je vymezen řadami stromů. Stromy mezi parkovacími stáními a linie od školní družiny budou malokorunné kultivary javoru (Acer campestre ‚Elsrijk‘), skupina stromů kolem laviček pak okrasné hrušně (Pyrus calleryana ‚Chanticleer‘). Plocha parku je řešena trávníkem v němž budou umístěny hrací prvky. Na park navazuje edukační a participační prostor komunitní zahrádky určený pro školu a obyvatele města. Zde budou vysazeny bylinky, zelenina a další rostliny, které mohou sloužit k výuce dětí. V prostoru se budou nacházet vymezené plošky podle původu rostlin, jak geografi ckého, tak dle přírodních podmínek. Dále zde budou plošky s rostlinami užitkovými a okrasnými. Zahrádka je pomocí dřevěného mola spojena s rybníkem - další rekreační plochou
.
Orientační propočet nákladů stavby - ekonomická kritéria

Případné celkové fi nanční náklady návrhu jsou ověřeny výpočtem dle stavebních tabulek ÚRS Praha pro rok 2013. Možnost etipazace fi nancování stavby i stavební obecný harmonogram jednotlivých částí řešeného území je popsán detailně v rozpisu jednotlivých etap s časovým obecným milníkem na konci textu. Historie města Planá nad Lužnicí je s řekou Lužnicí velmi spjato, proto se v nárhu nepředpokládá odtržení části investic od vody - od břehů Lužnice. Právě naopak by tento prostor měl být vyzdvihnut a vytvořen v další části, etapové fázi investice města, tak aby mohl být užíván co největším spektrem veřejnosti v návaznosti na řešený centrální prostor města. Náš návrh však s řešením břehu pracuje jen v rámci zadaného území. Břeh lužnice, kde vyrůstá nyní cyklostezka je dalším velkým potenciálem a měl by být řešen kvalitně celý břeh a to nejen pro sezonní měsíce. V rámci celkové investice 25 mil.CZK, jež je v zadání soutěže, je nutné napsat, že možná tyto prostředky bude město moci vynaložit z jiného než tohoto dotačního titulu. Např. z nadace Proměny nebo ze strukturálních fondů EU, o které město může v roce 2014-2015 zažádat. Na následující straně je tabulka bilancí nových ploch a jejich nacenění dle ÚRS Praha 2013, která doplňuje přehled o ekonomickém kritériu návrhu. Investiční návrh jednotlivých etap/fází stavby v čase. Harmonogram možné realizace anonymního soutěžního návrhu ve fázích v průběhu času od 04/2014.

1.etapa 03-12/2014 vypracování prováděcí dokumentace po ukončení soutěže formou výběrového řízení bez uveřejnění, možná spolupráce s nadací Proměny pro získání možnosti grantu na prováděcí projekt nebo možost získání dotací na provedení veřejného prostoru s edukativním charkaterem v rámci dotačních programů EU na základě sout. projektu.

2.etapa 01/2015 přípravné práce, zahájení prací na úpravě parteru města - prostor náměstí před školou a kostelem, přípravné práce na úpravě prostoru kolem vodní plochy - participační záhonky pro obyvatele úprava obytných ulic - přípravné práce, zahájení realizace, vyčerpáno cca 50% z celkového rozpočtu 25 mil.Czk vč. DPH

3.etapa 02/2016 dokončení prostor náměstí před školou a kostelem, úprava jedné strany komunikačního pruhu včetně zastávek, čerpání dotací EU na dopravní řešení a tržiště, 08/2016 dokončení opravy jednoho pruhu a zahájení úpravy druhého silničního pruhu, dokončení 1x zastávky MHD, vyčerpáno cca 80% z celk. rozpočtu 25 mil.Czk vč. DPH

4.etapa 01/2017 přípravné práce pro úpravu prostor v rámci aleje s tržištěm v severní části řešeného území, zahájení realizace prostoru severní části v 04/2017, osázení zeleně do finální podoby na všech částech parteru, dokončení mobiliářem

5.etapa dokončovací a uklídové práce, osazení finálního dopravního značení, úpravy břehu v rámci obytné ulice - schody do vody

6.etapa slavnostní otevření v létě 2017/2018 dle dodržování stav. harmonogramů realizačních firem, které nelze zaručit, vyčerpáno 100% dotačního titulu

Hodnocení poroty:

Návrh nejlépe naplňuje představy zadavatele v oblasti urbanismu i dopravy, vyváženě řeší všechny části území a vhodně člení dílčí plochy parteru. Řešení logicky vychází z funkčních složek v území. Dopravní řešení splňuje všechny požadavky pro chodce, cyklisty i automobilovou dopravu, v souvislosti s vývojem integrovaného dopravního systému je možné do budoucna zvážit jiné umístění autobusových zastávek. Návrh jasně vymezuje funkce prostor, dobře orientuje jejich uživatele a vytváří přirozené centrum města. Z vizualizací je patrné promyšlené materiálové detailní řešení parteru, mobiliáře a sadovnictví. Předpokládané náklady realizace návrhu jsou reálné a odpovídají požadavkům zadavatele. Návrh umožňuje realizaci v etapách.


1 komentář:

 1. Planá bez aut předělá silnici na bulvár, cyklostezku i parkovací místa

  Centrum Plané nad Lužnicí už díky novému úseku dálnice D3 mezi Táborem a Veselím nebude zaplavené auty. Radnice se proto rozhodla, že okolí hlavní silnice předělá na místo pro odpočinek a setkávání obyvatel, a vypsala architektonickou soutěž. Úpravy vyjdou na 25 milionů korun a budou rozděleny do etap.

  Architektonickou soutěž o novou podobu centra města vyhrál návrh Studia P a Atelieru Vltava. Nejlépe "nakreslil" prostor od kostela směrem na Tábor, za zastávku MHD. Úpravy by se tedy měly týkat ulice Československé lidové armády a části ulice Nádražní.

  "Rozhodli jsme se, že jakmile se otevře D3 a sníží se doprava v Plané, přizpůsobíme město lidem. Začali jsme vyhlášením architektonické soutěže," popsal místostarosta Jiří Rangl a upozornil, že zatím se jedná o návrh a radnici čekají sezení s architekty, aby vyřešili drobné úpravy.

  Pokud se v Plané bude stavět podle vítězného návrhu, dočkají se místní například náměstí s kašnou a lavičkami zasazeného mezi školou a kostelem.

  "Vytvořili jsme tam prostor, kde se lidé budou moci setkávat. Dalším místem pro lidi je tržiště nebo prostor před devítipatrovým domem, kde jsou vytvořené nové obchodní možnosti," popsal jeden ze skupiny architektů vítězného návrhu Zbyněk Buchta.

  Za farou vznikne park, kde se vysadí nové stromy a upraví cesty. Změní se i plocha kolem rybníka. Na park navazuje předzahrádka bytového domu. Zbylá část silnice E55 má vypadat jako bulvár. Na jedné straně vznikne zastávka MHD a na druhé se pod stromy udělají parkovací místa.

  Jako další hlavní bod vyzdvihl Buchta úpravu silnice E55. "Zúžili jsme vozovku z 10 metrů na 7,5. Díky tomu jsme rozšířili chodníky. Město tak bude více patřit lidem, auta budou výrazně potlačena. Vytvořili jsme i cyklostezku v rámci hlavního bulváru, která má vnitřní význam pro občany Plané. Po břehu Lužnice již cyklostezka vede, ale ta má meziměstský charakter," nastínil Buchta.

  Místostarosta Rangl ve vítězném projektu vyzdvihl dobře řešenou dopravu, obchodní zónu, napojení k řece i přirozené centrum, které vznikne mezi kostelem a školou.

  Návrh se v Plané zalíbil i kvůli tomu, že může být rozdělený do etap. "Bude také důležité, kdy se změní hlavní silnice z první třídy na druhou, protože na tom záleží rozložení dopravních staveb," naznačil Rangl. Podle architekta Buchty jsou práce rozdělené do etap na pět let, ale záleží na rozhodnutí rady města.

  Úpravy města vyjdou na 25 milionů korun. "Máme zatím jen architektonickou soutěž, takže celá řada jednání nás teprve čeká. V rozpočtu města jsou vyčleněné prostředky na projektovou dokumentaci. Myslím, že ta by se mohla připravovat již letos," odhadl Rangl.

  Návrhy přihlášené do soutěže jsou zveřejněné na stránkách města. K vidění jsou i na výstavě v budově městského úřadu.

  Místní novou podobu Plané většinou vítají. "Líbí se mi, že přibude zeleň. Pokud máme finanční prostředky, tak si myslím, že je dobré je nějakým způsobem proinvestovat. Rozpočet na tento rok je ale schodkový a ve městě je několik lokalit, které potřebují úpravy, a já mám pocit, že pozornost a prostředky směřují pořád jedním směrem," řekl Jan Schmödl.

  Autor: MF DNES

  Zdroj: http://budejovice.idnes.cz/plana-nad-luznici-bez-aut-predela-silnici-na-bulvar-cyklostezku-psh-/budejovice-zpravy.aspx?c=A140203_2029617_budejovice-zpravy_kol

  OdpovědětVymazat