31. 3. 2016

MODULÁRNÍ FILHARMONIE


MODULÁRNÍ FILHARMONIE - IDEOVÝ NÁVRH VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY JIHOČESKÉ FILHARMONIE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH / MODULAR BUILDING OF THE PHILHARMONIC - IDEOLOGICAL PROPOSAL OF A MULTI-PURPOSE BUILDING OF THE SOUTH CZECH PHILHARMONIC IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Cílem architektonické soutěže je přinést zajímavá ideová řešení na návrh nové víceúčelové budovy filharmonie v Českých Budějovicích. Tématem soutěže je navrhnout víceúčelový komplex Jihočeské komorní filharmonie s variabilním sálem až pro 1.000 diváků v kombinaci s otevřenou scénou pro venkovní koncerty pod širým nebem s nezbytným komfortním zázemím jak pro účinkující tak i pro budoucí návštěvníky kulturního stánku Jihočeské komorní filharmonie.

The purpose of the architectural competition is to bring attractive ideological solutions for the proposal of a new multi-purpose building of the philharmonic orchestra in České Budějovice. The topic of the competition is the design of a multi-purpose centre of the South Czech Philharmonic with a variable hall for an audience of up to 1,000 persons, combined with an open stage for open-air concerts with all the necessary amenities for the artists as well as for the visitors of the cultural installation of the South Czech Philharmonic.


DRUH SOUTĚŽE

Soutěž se vyhlašuje jako veřejná - anonymní, ideová, jednokolová architektonická soutěž. Soutěž je určená pro studenty architektury a stavitelství, absolventy architektury do 5 let od ukončení studia, architektonické týmy – mohou být doplněné jinými odborníky, ale minimálně 50% týmu musí tvořit studenti či mladí absolventi.

TYPE OF COMPETITION

The competition is hereby announced as public – an anonymous, ideological, one-round architectural competition. The competition is organized for students of architecture and civil engineering, for architecture graduates within 5 years after graduation, as well as for teams of architects – they may include other experts, however, students or recent graduates must present no less than 50% of the team.

ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Účelem a posláním soutěže je podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů a propagace a rozšíření znalostí modulární výstavby a možností využití tohoto systému v praxi. V soutěži bude oceňován zejména kreativní přístup s neotřelým řešením formulovaných problémů.

Při hodnocení návrhů bude rovněž kladen důraz na kvalitu architektonicko-urbanistického řešení, dispoziční a funkční řešení zpracovaných projektů, originalitu řešení.

PURPOSE AND AIM OF THE COMPETITION

The purpose and aim of the competition is to support independent creative work of university students as well as advertisement and propagation of knowledge of modular construction and the use of the system in practice. The competition will especially award creative approach with atypical solution of the presented problems.

The assessment will also consider the quality of the architectural and urban solution of the design, the layout and functional solution of the presented designs as well as its originality.

SOUTĚŽNÍ PODKLADY

Soutěžní podklady budou k datu vyhlášení soutěže k dispozici bezúplatně registrovaným účastníků soutěže ke stažení na internetových stránkách www.modularch.cz

COMPETITIVE CONDITIONS

Competitive conditions will be available for download at www.modularch.cz for all participants who have registered, free of charge, for the competition.

REGISTRACE

Probíhá zdarma na webových stránkách. Registrace probíhá zadáním jména, emailu, telefonního čísla a doložením potvrzení o studiu/ kopie diplomu. Za týmy stačí registrace vedoucího týmu – ten musí splňovat podmínky pro jednotlivce. Status ostatních členů týmu bude doložen při odevzdání soutěžních podkladů.
Na základě registrace budou doručeny podklady a unikátní registrační kód.

REGISTRATION

Available for free on the website. To register, please enter your name, e-mail address, phone number and a proof of study or a copy of your diploma. Teams only need to register their leaders – they must comply with the conditions stipulated for individuals. The status of all remaining members of the team will need to be proved at the submission of the competition designs.
Having completed their registration, participants will receive the provided documents and a unique registration code.

CENY A ODMĚNY

CENA [2.500 €] | 2. CENA [1.500 €] | 3. CENA [1.000 €]
Ceny jsou v celkovém objemu 5.000 EUR. Porota se může rozhodnout pro jiné rozdělení cen, než je uvedeno s podmínkou použití celé částky.

V rámci mezinárodní spolupráce bude uspořádána výstava finálových projektů. Oceněné projekty budou zveřejněny na stránkách mediálních partnerů soutěže.

PRIZES AND AWARDS

FIRST PRIZE [2.500 €] | SECOND PRIZE [1.500 €] | THIRD PRIZE [1.000 €]
The prizes are offered in a total sum of 5000 EUR. The jury may choose a distribution of the prizes different from the above; however, the entire amount needs to be used.

An exhibition of the final project designs will be held within the framework of international collaboration. All awarded designs will be published on the websites of the media partners of the competition.

MEZINÁRODNÍ POROTA

INTERNATIONAL JURY

Caroline Bijvoet (NL) / architect, Bijvoet architectuur & stadsontwerp, teacher
Joseph di Pasquale (IT) / architect, AM Project, Joseph Di Pasquale architects, teacher
Václav Hudeček (CZE) / Czech violin virtuoso
Petr Šikola (CZE) / architect, DOMY JINAK, teacher, Faculty of Civil Engineering at Czech Technical University
Radek Vopalecký (CZE) / architect, VISION ARCHITECTURE
Marcel Růžička (CZE) / architect
Otakar Svoboda (CZE) / director, South Czech Philharmonic in České Budějovice
Martin Hart (CZE) / marketing director, KOMA MODULAR.
Jan Němec (CZE) / master architect of the city of České Budějovice

http://www.modularch.cz/files/2016-03/1458206051_modularch-2016-infobrochure.pdf

Žádné komentáře:

Okomentovat