18. 1. 2015

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za odborné spolupráce České komory architektů na konci loňského roku připravilo Politiku architektury a stavební kultury. Ta byla předložena vládě, která ji 14. 1. 2015 schválila.

Vizí Politiky architektury a stavební kultury je přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Jejím základním cílem je proto podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Naplnění jednotlivých cílů povede ke kvalitnější architektuře, hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí, přívětivému veřejnému prostoru, harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny, respektu k místním specifikům jednotlivých oblastí v České republice, vnímání architektury jako stávající nebo i budoucí součásti našeho kulturního dědictví.

Jako základní princip je třeba prosazovat a zdůrazňovat nutnost komplexního vnímání prostředí vytvářeného výstavbou, tedy nejen jednotlivých staveb, ale i jejich vzájemného působení a urbanistického uspořádání, vztahu ke stávajícím architektonickým a urbanistickým hodnotám a vlivu na krajinu. Komplexní vnímání prostředí se musí promítat do celkové koncepce, koncepce jednotlivých složek prostředí, až po urbanistický, architektonický a umělecký detail. (...)

Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel

Krajina, struktura osídlení a prostorové uspořádání sídel určují základní podmínky pro kvalitní prostředí vytvářené výstavbou. Dlouhodobá koncepce je klíčová pro udržitelný rozvoj sídel i krajiny. Při analýzách i návrzích je nutné důsledně zohledňovat specifické charakteristiky sídelní struktury v České republice i v jejích jednotlivých oblastech, včetně dochovaných architektonických a urbanistických hodnot. (...)

Téma 2 – Veřejná prostranství

Nabídka  atraktivních, snadno dostupných a bezpečných veřejných prostranství je jedním z nezbytných  předpokladů pro úspěšné fungování městského i venkovského společenství. Veřejná prostranství umožňují setkávání lidí a jejich vzájemnou komunikaci, jež je podmínkou  soudržnosti společenství. Vytváří prostor pro společenské, kulturní, relaxační i ekonomické aktivity a svým uspořádáním, podobou a estetickým působením determinují četnost a kulturu mezilidského kontaktu. (...)

Téma 3 – Začlenění staveb do prostředí 

Citlivé začlenění staveb do okolního prostředí je důsledkem respektu k prostorovým vztahům, atmosféře místa a struktuře stávající zástavby i vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví. Pro kontinuitu rázu a charakteru prostředí a společenskou přijatelnost staveb je důležitá vazba na kulturní kontext, urbanistické hodnoty i výchozí přírodní danosti lokality, včetně začlenění stavby do krajiny a přiměřené krajinářské úpravy celého řešeného území respektující dané prostředí. (...) 


Téma 4 – Zadávání zakázek

Pro kvalitní prostředí vytvářené výstavbou je zásadní kvalitní projekt. Při zadávání zakázek na zpracování plánů i projektů a při výběrových řízeních na firmy zajišťující realizaci a údržbu staveb  se v poslední době ve výběrových řízeních v drtivé většině případů objevuje jako rozhodující kritérium cena za tyto práce. Tato jednostranná orientace má mnohdy za následek vznik nedostatečně  a nekvalitně zpracovaných plánů a projektů a negativně ovlivňuje i kvalitu a životnost realizovaných  staveb. To zakládá dlouhodobé problémy a neúměrné náklady jak v užívání jednotlivých objektů, tak i celých sídel. Při zadávání plánovacích a projekčních zakázek ovlivňujících stavební kulturu je třeba sledovat jako hlavní parametr kvalitu, cena nesmí být jediným kritériem. Při určování ceny stavby je nutno hodnotit náklady životního cyklu stavby, tedy nejen náklady pořizovací, ale i náklady na provoz, údržbu, náklady na výměnu určitých konstrukcí a konstrukčních prvků a případně i na odstranění stavby. Schopnost zohlednit náklady životního cyklu stavby by měla být brána v úvahu i při výběru projektanta včetně týmu specialistů. Ke zvýšení kvality prostředí  vytvářeného výstavbou přispívají architektonické a urbanistické soutěže a soutěže o návrh. Stavby financované z veřejných prostředků by se měly stát ukázkovými příklady kvalitní výstavby, tedy kvalitní a efektivní přípravy, realizace i následné údržby.


Cíl 4.1 - Při zadávání zakázek usilovat o co nejvyšší kvalitu jejich plnění. Opatření 4.1.1 - Zajistit, aby při výběrových řízeních na územně plánovací a projekční činnosti (včetně zahradně-krajinářských úprav) byla hlavním kritériem výběru kvalita. Cena za územně plánovací a projekční práce nesmí být jediným kritériem.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni krajů a obcí / Spolupráce: MMR, ČKA, ČKAIT, AUÚP

Cíl 4.2 - Využívat architektonické soutěže a soutěže o návrh při přípravě a realizaci staveb  financovaných z veřejných rozpočtů. Opatření 4.2.1 - Při přípravě významných budov financovaných z veřejných  rozpočtů se doporučuje přednostně využívat architektonické soutěže a soutěže o návrh.
 
Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni krajů a obcí / Spolupráce: MMR, ČKA, ČKAIT, Svaz měst a obcí ČR


Téma 5 – Projektování, realizace, životnost a udržitelnost staveb

Cílem kvalitního projektu je na jedné straně dílo hodnotné esteticky, na straně druhé stavba, která  bude fyzicky i morálně vyhovovat jak současným, tak v průběhu let se měnícím potřebám uživatelů. Je žádoucí, aby budovy splňovaly vysoké nároky na funkčnost a estetický vzhled, aby měly zároveň  vztah k prostředí, jeho kulturním a přírodním hodnotám a ke krajině a respektovaly principy trvalé  udržitelnosti. S jakoukoliv stavbou bezprostředně souvisí volná prostranství, která je nutno citlivě  vytvářet a udržovat. (...) 

Téma 6 – Vzdělávání

Pro udržování povědomí o hodnotě prostředí, v němž žijeme, je důležité celoživotní vzdělávání,  specificky zaměřené na jednotlivé cílové skupiny (projektanty, veřejnou správu, volené orgány zejména měst a obcí, odbornou i laickou veřejnost). Prohlubování znalostí v oborech architektury  a stavební kultury  může být významným přínosem pro kvalitu a naplnění života. Na vzdělávání se musí ve vzájemné spolupráci podílet státní správa, profesní organizace a vzdělávací instituce, případně i neziskové organizace. (...) 

Téma 7 – Osvěta a média

Osvětu v oblasti architektury a stavební kultury je třeba zaměřit nejen na odborníky, ale zejména na širokou veřejnost. Zásadní je osvěta potencionálních stavebníků. Pro dosažení obratu ve stavební kultuře je klíčové působení médií. Ke zvyšování poptávky po kvalitní stavební kultuře musí být využívány příklady dobré praxe. Podporovat je třeba diskusi o stavební kultuře a prezentaci ukázkových realizací v médiích. (...) 


Tento text je stručný výtah z "Politika architektury a stavební kultury České republiky" se zaměřením na témata, která se týkají veřejné správy na úrovni krajů a obcí. Plný text najdete na webu MMR

Žádné komentáře:

Okomentovat