21. 2. 2013

Centrum halových sportů / 1.místo / A8000

CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Motto: „Centrum halových sportů je poslední společnou architektonickou prací Jiřího Stříteckého, Martina Krupauera a kolegů z Ateliéru 8000 před smrtí architekta Stříteckého.“

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ A ŠIRŠÍ VZTAHY

Sportovní hala umístěná na Dlouhé louce se nachází na velmi výhodném atraktivním a tradičním místě u soutoku Vltavy a Malše v těsné blízkosti dalších významných městských sportovišť (plavecký stadion, zimní stadion, fotbalový stadion) a především v docházkové blízkosti historického jádra města.

Lokalita je velmi dobře přístupná jak pěšky a na kole, tak autem či MHD.

Stávající územní plán města České Budějovice v atraktivní lokalitě Dlouhá louka neumožňuje zásadní extenzivní rozšíření zástavby, proto bude v maximální možné míře využito stávající plochy určené územním plánem pro sportovní areály.

Návrh sportovní haly využívá v historii již založený a dobou ověřený urbanistický koncept této lokality. Stromovka sahající svým zeleným klínem až k historickým hradbám města, revitalizovaný Sokolský ostrov, romantický soutok Vltavy a Malše, blízký Háječek a pobřežní pěší a cyklo promenády vytvářejí ojedinělé místo, v jehož těžišti se nachází českobudějovická sportovní hala. Ta spolu s fotbalovým, zimním a plaveckým stadionem vytváří výjimečnou sportovní enklávu města i regionu.

Sportovní hala se svojí nabídkou variabilního využití bude zázemím pro blízké školy i pro sporty mající těžiště v ostatních blízkých sportovištích.

Intenzifikovaná parkoviště osobních aut u haly, spolu s parkovištěm autobusů, budou také jedněmi z nejbližších a nejkapacitnějších parkovišť historického jádra a s výborným příjezdem. Již dnes a zvlášť pak v budoucnosti se stanou významným nástupištěm „branou“ návštěvníků historického jádra, ale i návštěvníkům sportovních akcí na blízkých sportovištích a návštěvníkům a uživatelům administrativního centra města a kraje formujícího se v blízkosti budov Krajského úřadu.

OBJEMOVÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Navrhované objemové a architektonické řešení objektu vychází především z tvarosloví sportovních staveb, identifikuje se s funkcí objektu.

Základním principem je jasná čitelnost jednotlivých provozů i navenek, výsledkem je pak snadná orientace pro diváka a sportovce. Záměr je vlastně souborem staveb, tedy sportovní haly, tréninkové haly, atletického koridoru a zázemí.

Sportovní hala určená pro vrcholový a výkonnostní sport je tvořena jasně definovanou hmotou na kruhovém půdorysu. Uspořádání do kruhu umožňuje umístění největšího počtu míst pro diváky v nejatraktivnější poloze, tedy v blízkosti středu sportovišť. Oválné řešení tribun pak vytváří tolik žádoucí pocit „kotle“ přinášející maximální sportovní zážitek pro hráče i diváky. Hala je „zaklenuta“ dřevěnými vazníky, které jsou hlavním konstrukčním i architektonickým motivem celého interiéru.

Hmotovým kontrapunktem k objemu sportovní haly je hala tréninková. Ta je navržena v jednoduché formě kvádru se zaoblenými rohy, její objem tedy plně vychází z její funkce. I tréninková hala disponuje místy pro diváky, které budou využity především při pořádání turnajů.

Objemová kompozice je doplněna tubusem 90 m dlouhého běžeckého koridoru, který je vsunut mezi obě haly na úrovni 2. nadzemního podlaží. Tubus má elipsovitý průřez a je nezbytným doplňkem celého záměru, a to jak z hlediska celkového architektonického řešení, tak především funkce.


PROVOZNĚ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ SPORTOVNÍ HALY A POPIS VÍCEÚČELOVÉHO VYUŽITÍ

Dvě základní podmínky, tj. vytvoření dostatečného prostoru pro provoz extraligového volejbalového týmu a zároveň zajištění nepřetržité možnosti hrát a trénovat i ostatním sportům, jsou spolu s požadavky na kvalitu, modernost řešení a efektivitu provozu základními východisky řešení návrhu.

Jeho principem je naprostá variabilnost objektu umožňující v každém okamžiku jak přípravu vrcholových sportovců, tak i sportovců výkonnostních a mládeže, ale i současně probíhající vrcholné sportovní i společenské a kulturní akce s vysokou diváckou návštěvností.

Těžišti řešení jsou dvě haly, sportovní a tréninková protnuté na úrovni 2. nadzemního podlaží běžeckým koridorem, umožňující svými rozměry jak intenzivní tréninkové využití (více hřišť na jedné ploše), tak extraligové i mezinárodní utkání nejen ve volejbale, ale i ostatních halových sportech. Sportovní hala navíc umožňuje velice jednoduše a efektivně uspořádat společenské akce s vysokou návštěvností i kvalitou prostředí.

Možnost souběhu jednotlivých využití hal umožňuje důsledné oddělení jejich jednotlivých funkcí a návštěvnických, uživatelských a diváckých „toků“.

Jak sportovci (vrcholoví, výkonnostní, mládež, školy), tak diváci jednotlivých hal, se pohybují pouze v prostorech jim určených. Naopak veškeré provozní i technická zázemí jsou společná a umisťována tak, aby byla co nejefektivnější a využitelná veškerým provozem.

Oddělitelnost a strukturovanost diváckých ploch umožňuje maximální úspornost jejich provozu.

Objekt je možné realizovat ve dvou etapách. V první etapě bude vybudována sportovní hala s odpovídajícím sportovním a technickým zázemím. Druhá etapa zahrnuje tréninkovou halu, atletický koridor a technologické vybavení (strojovnu VZT).

Sportovní plochy

Dvě sportovní haly tvoří jádro objektu.

sportovní hala - umožňuje uspořádání vrcholných utkání veškerých halových sportů. Variabilita řešení předních řad (teleskopické tribuny) zajišťuje nejenom optimální diváckou kapacitu hlediště, ale i těsný „kontakt“ diváků a hráčů. Naopak zatažení teleskopických tribun umožní maximální využití hrací plochy tréninkovými hřišti.

tréninková hala - je určena pro veškeré halové sporty. Její velikost umožňuje optimální rozmístění tréninkových ploch. Pevná tribuna zajišťuje i v této hale možnost pořádání sportovních podniků a zápasů.

kombinace hal - v jednom objektu nabízí kromě efektivity využití jejích sportovních ploch i v Českých Budějovicích doposud nemožné pořádání velkých turnajů na jednom místě. Tedy možnost reagovat na současný trend především v mládežnickém sportu (větší konkurenční srovnání, ale především ekonomická efektivita a nutnost).

atletický koridor - bude nadále sloužit přípravě atletů v zimním, ale i letním období

Sportovní zázemí

Objekt nabízí tři typy šatnového zázemí pro sportovce. Standardní šatny pro sportovce odpovídají snaze o variabilitu a maximální využití sportovních ploch. Šatny domácích (Volejbalový klub Jihostroj České Budějovice) a hostů odpovídají potřebám, trendům a požadavkům současného vrcholového volejbalu.

Divácké plochy a zázemí

hlediště - šířka a hloubka řad umožňují pohodlné sezení na individuální sedačce. Výsuvnost spodních částí tribun zajišťuje maximální efektivitu využití hlediště. Technologie teleskopických tribun a přímá návaznost skladu židlí na plochu sportovní haly zajišťují vysokou efektivitu a rychlost úpravy haly pro její konkrétní využití.

foyer - kontinuální a dostatečně kapacitní foyer umístěný u vstupu od řeky v 1. nadzemním podlaží přímo navazuje na divácké prostory obepínající celou halu na úrovni 2. nadzemního podlaží umožňuje jasný, přehledný a bezpečný přístup k jednotlivým diváckým místům a kvalitní a komerčně využitelné trávení diváckého času mimo sledování sportovní či společenské akce (přestávky, čas před a po utkání, občerstvení, atp…). Součástí foyer bude i síň slávy Volejbalového klubu Jihostroj Č. Budějovice.

tréninková hala - nabízí standardní divácké sezení odpovídající sportovní hale.

gastronomie - systém bufetů zajišťuje rychlé občerstvení diváků sportovní haly

1. podzemní podlaží - mediální centrum s přímou vazbou na foyer, která bude při společenských akcích sloužit jako kapacitní šatna

Konstrukční řešení

Konstrukční řešení obou hal je obdobné. Tvoří ho železobetonové svislé a vodorovné konstrukce Zastřešení sportovní haly je navrženo z dřevěných lepených vazníků v radiálním uspořádání nad kruhovým půdorysem. Tréninková hala je konstrukce zastřešení z dřevěných lepených vazníků v příčném směru.

Založení předpokládáme hlubinné na pilotech včetně kotvení hracích ploch proti vztlakové vodě.

Materiálové řešení

Obvodový plášť je navržen jako lehký zateplený s provětrávanou vrstvou. Finálním prvkem obvodového pláště je provětrávaná fasáda ve formě hliníkových systémů doplněná o skleněné moduly.

Zdroj: Autorská zpráva A8000


1 komentář:

 1. Hodnocení poroty:

  Urbanistický koncept třech elementárních hmot v
  parku je představitelný. Možnost orientace vstupu od řeky je v tomto návrhu přesvědčivě prokázána. Vnější forma objektů odpovídá charakteru vnitřních prostor.

  Připomínky pro druhé kolo:
  - Zvětšit foyer, v souvislosti s tím přehodnotit řešení síně slávy - posílit vertikální komunikace diváků - zvážit formu a míru provedení horního osvětlení u obou hal - architektonické ztvárnění objektu hlavní haly se jeví porotě v kontextu okolí a dané typologie sportovní stavby jako příliš ultimativní.

  celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu

  prostorový koncept tří oddělených hmot je urbanisticky přesvědčivý a odpovídá významu této sportovní stavby. Orientace hlavního nástupu od řeky je vhodná zejména s ohledem na okolní sportovní dominanty (zimní stadion a plavecký stadion). Návrh je v souladu s územním plánem města i omezujícími limity soutěže.

  komplexnost a úplnost řešení

  návrh je komplexní a vyrovnaný ve všech jeho složkách, architektuře, stavebních konstrukcích i materiálovém detailu. Porota doporučuje pro další stupeň prověřit detaily dřevěných konstrukcí hlavní haly.

  hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení a efektivita realizace

  ekonomický expert poroty odhadl stavební náklady návrhu jako nejnižší.

  OdpovědětVymazat