18. 12. 2012

Náměstí TGM Tábor / Tomáš Zdvihal, Jakub Hendrych, Jan HendrychCELKOVÉ ŘEŠENÍ LOKALITY

Stávající prostor náměstí lze rozdělit na tři části: 1) prostor podél procházející ulice 9. května, který slouží pro pohyb lidí mezi centrem a nádražími, 2) volný prostor před školou, který svou koncepcí a vzhledem neláká ke společenskému využití a 3) neurčitě formované plochy zeleně, které jsou spíše bariérou, doplněné druhově/vzhledově různými stromy.

Komunikační osu města tvoří spojnice tří důležitých náměstí - Žižkova, Masarykova, Husova. Na jedné straně osy je rostlé město s historickým klidným náměstím, na druhé tepající dopravní uzel (vlak/bus) s náměstím parkového charakteru. A uprostřed osy je náměstí, které má svojí polohou na obchodní třídě, mezi školami a knihovnou, s návazností na botanickou zahradu a rybník Jordán, potenciál stát se živým městským prostorem pro obyvatele Tábora.

Náměstí dominuje budova školy, která tvoří severní fasádu náměstí. na jižní straně jsou domy, které mají v parteru obchody, restaurace, kavárny. Východní a západní fasády jsou tvořeny domy s klidnějším charakterem a s uzavřeným parterem. Náměstí nevnímáme pouze jako mezeru v uliční čáře obchodní třídy, ale chápeme ho jako plochu vymezenou fasádami okolních domů, kterou ulice 9. května prochází. Cílem návrhu je tedy vytvořit spojitý prostor, který má vtahovat obyvatele do náměstí. Tento spojitý prostor (shared space) je tvořen několika vrstvami, které se navzájem doplňují a překrývají.

1) jednoúrovňový povrch pro chodce i auta - shared space
2) hlavní prostor náměstí je čtvercová volná plocha, která je logicky definována fasádami, prvky v náměstí a umožňuje variabilní vyžití
3) klidnější boční prostory (na východní a západní straně) navazují na kompozici budovy školy v náměstí a doplňují centrální prostor.
4) jednotný a vzhledově jednoduchý mobiliář

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
1) První vrstvou návrhu, která je současně pro návštěvníka nejvíce viditelná, je vyrovnání a sjednocení pochozích a pojezdových povrchů. Vzniká veřejný prostor, kde jsou si všichni, kteří se po něm pohybují, rovni. Spojují se, nyní rozdělené části, promenáda podél obchodů s otevřeným prostorem před školou. Tuto vrstvu podtrhuje zrušení podélného stání u jižní (obchodní) fasády náměstí a tím zjednodušení pohybu. 
Povrchy pro průjezd/parkování aut jsou odděleny pouze odtokovými kanálky a pro větší bezpečnost/zvýraznění tvořeny jemnější betonovou dlažbou. Pochozí plochy jsou v celé ploše náměstí tvořeny betonovým povrchem se čtvercovým rastrem, který se směrem ke středu náměstí zmenšuje (na okrajích 10m, dále 5m a volný centrální čtverec 2,5m).
Návrh respektuje existující dopravní koncepci, včetně řešení jednosměrných komunikací a zastávky autobusu, která je ale situována mimo hlavní pohledovou osu, co nejblíže školním budovám a knihovně. Cyklostezka nemá speciální dopravní značení v prostoru náměstí. Navrhujeme pouze označení informativního charakteru, například pomocí piktogramů.

2) Centrální prostor náměstí - otevřený čtvercový prostor, vycházející z celkové kompozice náměstí utvářené fasádami. Plocha je určena pro shromáždění, jarmarky, zábavu, prezentace. Prostor je ve spojitém povrchu náměstí vymezen čtyřmi vysokými sloupy osvětlení a betonovou dlažbou s rastrem 2,5m. 


3) Východní část náměstí je navržena jako „volný“ prostor, který umožňuje různé aktivity. Pro prostor jsou charakteristické prvky s různými výškovými úrovněmi - dva plynulé kopce (výška 2,2m a 1m) a terasovitá prohlubeň. Ty jsou doplněny o klidnější travnaté posezení pod mohutným stávajícím javorem. Kopce i prohlubeň umožňují jiné vnímání okolního prostoru náměstí. Lze na nich sedět, ležet, lézt na ně. Svým plynulým navázáním na okolní povrch, ale však nejsou překážkou. 
Západní část náměstí je tvořena stromořadím v rastru 5m, které navazuje na stávající vzrostlé stromy a je uvozujícím prvkem k botanické zahradě za budovou školy. Prostor pod stromy umožňuje klidnější/intimnější prostředí, které je doplněno o lavičky/stolky kolem stromů. Lze tak ve stínu odpočívat, číst, pracovat. 
Západní i východní část náměstí nepřímo ohraničují centrální otevřený prostor a zvýrazňují kompozici fasády školy v náměstí.

4) Veškerý mobiliář včetně prvků osvětlení, značení, informačních panelů, aj., je navržen nový. Převážně jde o standardní sériově vyráběné prvky, jejichž společnými znaky jsou jednoduchý vzhled, antracitová barva, odolnost a kovový materiál.
Náměstí je v centrální části a podél fasád (mimo školní) osvětleno ze shora ze sloupových lamp. Samostatně jsou podsvětleny jednotlivé prvky mobiliáře, které tak osvětlují i své okolí. Rovněž jednotlivé stromy jsou nasvícené zespodu světly umístěnými v povrchu.
HODNOCENÍ POROTY
Zónování je jasně členěné na arboretum a klidovou zónu, návrh dotváří boční ulice a začleňuje náměstí do okolí. Esteticky čisté řešení, možný provozní problém prohlubně, kvalitní městský prostor tvořený výhradně zpevněnými plochami, s přiměřeným zapojením městské zeleně. Formální a nahodilé rozmístění vyvýšenin v dlažbě a prohlubní. Problematické je zakomponování a ztvárnění kopců a prohlubní ve východní části náměstí. Chaoticky rozmístěný mobiliář, v případě jeho mobilní funkce by nebyl problematický.

Žádné komentáře:

Okomentovat