6. 11. 2012

Zásady etiky a profesního chování

Doporučené směrnice k Dohodě UIA o doporučených mezinárodních standardech výkonu profese v architektonické praxi - UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES / INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS.

Zásady etiky a profesního chování

ZÁSADA 2 POVINNOSTI VŮČI VEŘEJNOSTI

Architekti mají povinnost vůči veřejnosti dodržovat ducha a literu práva, zejména zákonů vymezujících náležitosti samostatného výkonu jejich odborné praxe, a jsou povinni hluboce promýšlet a zvažovat, jaké důsledky může mít jimi poskytovaná odborná činnost na sociální a životní prostředí a jak je může ovlivňovat.

2.1. Standard: Architekti budou ctít hodnotový systém a přírodní a kulturní dědictví společenství, v němž tvoří svá architektonická díla, a budou pomáhat je uchovávat. Budou se snažit zlepšovat životní prostředí a kvalitu života a bydlení trvale udržitelným způsobem, přičemž si budou plně vědomi toho, jaký vliv může mít jejich činnost na nejširší zájmy všech těch, kteří mohou užívat výsledky jejich práce a těšit se z nich, a jaké může mít pro ně všechny jejich práce důsledky. 

2.2. Standard: Architekti nesmí prosazovat sebe nebo výkon svých odborných činností a poskytování svých odborných služeb způsobem lživým (nepravdivým), zavádějícím nebo klamavým.

2.3. Standard: Architektonický ateliér (kancelář, firma) nesmí užívat klamavou reklamu.

2.4. Standard: Při výkonu svých odborných činností a poskytování odborných služeb budou architekti dodržovat zákony.

2. 5. Standard: Architekti se budou řídit etickým a profesním řádem a dalšími profesními předpisy a budou dodržovat zákony a profesní předpisy platné ve všech zemích a oblastech, ve kterých poskytují nebo hodlají konat odborné činnosti a poskytovat odborné služby.

2. 6. Standard: Architekti se vhodným činným způsobem zapojí do občanských aktivit jako občané i odborníci a budou podporovat veřejné povědomí o záležitostech architektury. 

1 komentář:

  1. A většina lidí se o tom (Green mall) opět dozví až těsně před tím než najedou bagry...

    OdpovědětVymazat