24. 2. 2012

Karel Chochola, neprávem opomíjený jihočeský tvůrce

* 30. 9. 1893 v Plzni, + 3. 6. 1942 v Táboře
 

Letos je tomu 70 let, kdy byl popraven architekt významně spjatý s Českými Budějovicemi. Při této příležitosti zde připomínáme jeho tvorbu a pohnutý osud článkem z časopisu Architekt 8/2003:
 
„Již pouhé jméno Karel Chochola vyvolá u mnohých různé dojmy i vzpomínky a namnoze snad i ne dosti přátelské. To ovšem u těch, kteří nemohli jeho osobnost přesahující těsné budějovické poměry lépe poznat. Chochola nezapadl dobře do předválečných Českých Budějovic, města žijícího starou sousedskou idylou, a tudíž i starými názory na výstavbu města.“ (Otto Matoušek)
Jižní Čechy a zejména České Budějovice dodnes nesou doklady někdejšího úsilí mladého, dnes neprávem opomíjeného tvůrce Karla Chocholy. Náležel ke generaci prvorepublikových architektů, kteří se zcela ztotožnili s moderním evropským a americkým stylem života, v němž hledali impulsy pro „budování státu“. Přestože Chochola působil na regionální úrovni a ve své době byl Jihočechy nedoceněn, jeho projekty se mohou směle zařadit po bok „pražského funkcionalismu“.

Chocholovo dětství bylo nepochybně poznamenáno ztrátou rodinného prostředí. Brzy se musel vyrovnat s předčasnou smrtí své matky, a protože jeho otec poté nadlouho vycestoval do USA (vrátil se až po 2. světové válce a svého syna již nezastihl mezi živými), vychovával malého Karla jeho děd.

Projekt budovy spořitelny, 20.léta
V Plzni se na c. k. reálném gymnáziu setkává se svým pozdějším celoživotním přítelem a uměleckým druhem malířem Ottou Matouškem. Po maturitě své původní rozhodnutí stát se malířem Chochola mění a odchází, patrně z praktických důvodů, do Prahy na Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství.

Do Českých Budějovic se vrací jako středoškolský profesor a později pracuje jako civilní inženýr pro architekturu.

V roce 1924 se opět setkává s Matouškem. Jejich dávné umělecké přátelství ožívá i v činech: na podzim roku 1925 zakládají Sdružení jihočeských výtvarníků, které se výrazně zasloužilo o kulturní život na českém jihu.
Soutěžní projekt sokolovny, polovina 20.let
V té době již má Chochola za sebou studia ve Francii a Římě a čerpá ze svých studijních cest podněty pro svou tvorbu, těží z kontaktů s význačnými architekty, především s J. J. P. Oudem, s nímž ho pojilo úzké přátelství. V letech 1923-24 se Chochola poprvé prosazuje ve významné architektonické soutěži na zastavění Sokolského ostrova. Podle jeho návrhu je zde v roce 1924 realizována jeho první stavba – stadion.

Povzbuzen úspěchem účastní se dalšího kola soutěže na zastavění Sokolského ostrova. Tentokrát však bez úspěchu – a dnes lze těžko říci, zda na výsledku neměla zásluhu jeho přímočará a na České Budějovice příliš „živelná“ povaha. („Můj dojem jako u pozdějších soutěží Karla Chocholy byl ten, že zde rozhodovala povaha autora a ne jeho dílo.“)

Architektonická úprava regulace Gellertovy papírny, 1937
Zejména vlivem tohoto neúspěchu se mladý autor začal postupně věnovat studiu Národohospodářského průmyslu. Významnou roli zastává v Technicko-hospodářské jednotě, v Jihočeské skupině Ústředního svazu čsl. průmyslníků a předsednickou funkci má také ve Svazu pro ochranu Vltavy i jiných vod ČB. Chocholova aktivita v otázce regulace Vltavy a Malše v Českých Budějovicích nakonec vyústila v projekt nového hybného jezu u Gellertovy továrny, který byl realizován kolem roku 1937.

Především ve 30. letech se v Českých Budějovicích postavila podle Chocholových projektů řada staveb.

Východiskem jeho tvorby se stal funkcionalismus, nicméně Chochola se nikdy nevzdal svých osobitých názorů. Příkladem může být jeho záliba v symetrické dispozici, v níž mnozí funkcionalisté tušili formový apriorismus, a proto se jí důsledně vyhýbali. Jeho realizace nepostrádají smysl pro věcnost, preciznost, harmonii, plastické utváření hmot a funkční detail. Ve svých projektech překonává ozdobnost a dostává se k čisté formě, založené na zásadách konstrukce a účelnosti.

Kino Kotva, 1929
ČESKÉ BUDĚJOVICE Na sklonku 20. let se podle Chocholova projektu uskutečňuje realizace kina Kotva, které ve své době dostalo privilegium největšího a nejmodernějšího biografu v jihočeské metropoli. Již tato raná stavba, jejíž dominantu tvoří nápaditá dvojitě zasklená stěna prvního patra, se vyznačuje výše zmíněnou symetrií.

Tento prvek spolu s výrazným detailem najdeme i u komplexu pěti třípatrových obytných domů tabákové režie v Havlíčkově kolonii. Fasáda směrem do ulice i do dvorního traktu postrádá veškeré dekorativní prvky, avšak exteriér nabízí pohled na nárožní rizality převyšující úroveň střechy, které vhodně narušují jednotvárnost průčelí. Plastičnost fasády dotváří rohové, jedním směrem zaoblené balkony, jež vytvářejí jedinou křivku mezi převládajícími přímými liniemi. Přestože se ve 30. letech často řešila otázka nájemního bydlení pro nejchudší vrstvy, tento činžovní dům jim patrně určen nebyl. Vypovídá o tom fakt, že rozloha se pohybovala v jednopokojových i dvoupokojových bytech v průměru okolo 20m2 a že každý byt měl vlastní sociální zařízení.

Ve 30. letech realizovala Chocholův projekt administrativní budovy známá budějovická firma bratří Petrášů. Konstrukční systém čtyřpodlažního objektu lze charakterizovat jako klasický monolitický železobetonový skelet s obvodovým výplňovým zdivem, na něž stavitelé použili cihly typu „Isostone“ a „Petrášek“. Šedě omítnutá fasáda je opět symetrická, s pravidelným rytmem oken a v prvním patře ji doplňuje balkon umístěný v hlavní ose průčelí. Během posledních dvou desetiletí prošla budova několika rekonstrukcemi, tudíž její původní vzhled není plně zachován. Halový prostor přízemí, který dříve sloužil obchodním a skladovacím účelům, byl během času rozdělen zděnými příčkami. (Řadu rekonstrukcí provedl v 80. a 90. letech budějovický architekt Libor Erban.)

OD Brouk a Babka, 1935
Obchodní dům Brouk a Babka staví v roce 1935 akciová společnost Kvasil za pět měsíců. „Nová budova, kterou projektoval dr. Chochola, je ovšem stavba moderního slohu... Chce působiti nejen liniemi a velkými pásovými plochami oken, nýbrž i účiny barevnými a světelnými... Ve vnitřku je využito všech moderních technických opatření k jednotnému provozu, co nejrychlejšímu a nejúčelnějšímu... (například pro vatápění se používá rourového vedení spirálového ve stropech, po prvé v republice...).“

Autor použil monolitickou skeletovou konstrukci s cihelnými vyzdívkami, nabízející mnohem pružnější škálu technických možností. Nápadná ocelová okna jsou rozdělena pouze meziokenními pilířky. Tvoří tak vodorovné pásy, vinoucí se po celé délce zdi a dál za roh. Hlavní vchod je neobvykle situován na roh objektu. Stěny obchodního domu Chochola obkládá béžovými obdélníkovými destičkami, které kontrastují s červenou barvou okenních rámů. Barevnost je dodnes zachována téměř původní a není bez zajímavosti, že do jisté míry na ní má podíl Chocholova manželka. Na její přání byla totiž namíchána korálově červená barva, jakou měly její oblíbené naušnice. Objekt bohužel svým objemem příliš nezapadá do okolní zástavby, což bylo autorovi vyčítáno již ve 30. letech. Roku 1949, po únorovém převratu, prošel prosperující podnik procesem znárodnění. Později byl kvůli havarijnímu technickému stavu uzavřen. V meziválečných letech se v Českých Budějovicích realizují ještě dva další Chocholovy projekty. První z nich – lázně tabákové továrny – již neexistují. Druhou bychom našli v areálu bývalé továrny na cukrovinky Merkur. Jedná se o administrativní budovu, která však během let prošla výraznou přestavbou a její původní vzhled nezůstal prakticky zachován. Teprve v roce 1987 se dočkala opravy; znovu otevřena je od června roku 1989.

Vlastní vila, S.K.Neumanna ČB, 1930
RODINNÉ BYDLENÍ Chocholovy individuální stavby byly vždy projektovány pro určitého klienta a odpovídají funkcionalistické zásadě situovat jednotlivé místnosti co nejúčelněji – podle orientace ke světovým stranám. Všem realizacím je společná asymetrická dispozice a nepravidelně umístěná okna. Každá ze staveb si však nese originální prvek, který se na ostatních vilách již neopakuje: příkladem je řešení ploché střechy jeho vlastní vily coby rozlehlé terasy. Další dvě vily, zdánlivě tvořící dvojdomek, projektoval Chochola postupně, a tak vilu jeho přítele Otty Matouška doplnila v roce 1933 další, která je s Matouškovou vilou organicky propojena a koresponduje s ní výškou, obdobnou velikostí a malou členitostí. Plochá střecha se spádem na západ domu v Dukelské ulici je na zbývajících stranách obezděna atikou. Vila v Jánské ulici působí poněkud netypicky nízkou jehlancovou střechou. Je to jediný případ, kdy autor užil tento typ střechy.

Karel Chochola však nepůsobil pouze v Českých Budějovicích. Jeho realizované projekty můžeme najít v Protivíně (hřbitovní kaple), v Pelhřimově (tiskárna), ve Větřní (Závodní dům s biografem fy Spiro).

Lázně tabákové továrny, 30. léta
Hřbitovní kaple, Protivín, 30. léta
VÁLEČNÁ LÉTA Přestože byl svými současníky Chochola jako architekt nedoceněn, Němci brzy rozpoznali jeho odborné kvality a nabídli mu spolupráci. Nejenže ji odmítl, navíc vzápětí vstoupil do odbojové skupiny dr. Škracha. V důsledku svého postoje byl Karel Chochola na konci srpna 1940 zatčen. Podruhé, v červnu 1942, byl obviněn z protistátní činnosti, ze schvalování atentátu na Heydricha a 3. 6. 1942 v Táboře popraven. Po válce byl vyznamenán československým Válečným křížem „in memoriam.“

Profesně své vlastenectví promítl do spolupráce na pomnících s hrdinskou tématikou (Zborovský pomník, pomník plukovníka Švece...), jež však byly v době protektorátu z ideových důvodů zničeny.

Počátkem 40. let je realizován jeho poslední projekt. Jde o soukromou záležitost – důmyslnou chatu v Doudlebech, kterou postavil sobě a rodině pro radost.

Dílo Karla Chocholy vzniklo během „krátkých“ dvaceti let. Jeho práce a život se úzce prolínaly – architektura byla jeho životem, život prací pro společnost. Práce i život tvořily nedílnou jednotu. Poctivost tvorby se snoubila s poctivostí životní a s jeho charakterem a smyslem pro čest.

Osudovost Karla Chocholy jako umělce se jeví v tom, že poznal České Budějovice a zde se trvale usadil. Ovšem nepřízeň poměrů mu nedovolila vytvořit dílo úměrné jeho nadání a aspiracím. Chochola při svém násilném skonu nestál ještě na vrcholu svých uměleckých snah (a také nemohl), neboť architekti vyzrávají později...“

Text / Markéta Wagnerová (autorka je výtvarná pedagožka)
Zdroj / časopis Architekt 8/2003

Žádné komentáře:

Okomentovat