17. 5. 2013

Památník letcům 1939-1945, České BudějovicePomník legionářského plukovníka Josefa Jiřího Švece (1883 – 1918) byl na Senovážném náměstí odhalen v rámci oslav 10. výročí vzniku samostatné československé republiky 28. října 1928. Šlo o dílo sochaře Otto Birmy a architekta Karla Chocholy. Bronzové sousoší umístěné na kamenném podstavci představovalo skupinu legionářů se stojícím plukovníkem Švecem v čele. Vládní komisař Friedrich David sousoší v srpnu 1939 věnoval městu Pelhřimovu, kde bylo asi 1942 roztaveno.

Předmětem soutěže  bylo zpracování návrhu Památníku letcům 1939 – 1945, který má vzniknout ve veřejném prostoru Senovážného náměstí na zelené ploše před hlavní poštou. Statutární město České Budějovice obdrželo celkem 54 návrhů / Termín soutěže: 9.11.12 - 18.1.2013 / Porota: Tomáš Bouzek, Miroslav Irra, Vladimír Vopalecký, Petr Heteša, Hana Urbancová, Michal Škoda, Jan Ambrůz; náhradníci: Jiří Zábranský, Filip Dubský.
 
1. cena: neudělena

2. cena (50 tis. Kč): Eugen Řehoř, Jitka Pucandlová, Štěpán Řehoř, Vít Šimek 

Urbanismus

Poloha památníku je do značné míry definována místní situací a požadavky které generují ochranná pásma sítí, které pozemkem prochází. Je pravděpodobné, že náměstí projde dříve nebo později komplexní obnovou, a proto památník umisťujeme do místa o kterém se domníváme, že bude i v budoucnu pro podobný objekt vhodné. Samotný památník je umístěn v zelené ploše, a je napojen na pěší komunikace mlatovými cestami, orientovanými dle světových stran. Není to pouze formální gesto, ale i komunikace v rámci širšího urbanistického kontextu.

Architektura

Průvodním motivem návrhu jsou soustředné kruhy. Forma tedy přímo odkazuje ke znaku RAF (kde většina letců bojovala). Nízký válec je zasazen měkce do terénu. Působí tajemně, avšak nikoliv pateticky. Nabízí tajmenství, nabádá kolemjdoucí k nahlédnutí. Na vnějším plášti je umístěno jméno památníku, které může být podpořeno umělým nočním osvětlením. Vnitřní kuželový prostor je vyplněn soustřednými kružnicemi, které tvoří jména všech letců bojujících v druhé světové válce po boku spojenců za osvobození vlasti. Ovšem nejdůležitějším momentem našeho návrhu je zrcadlení oblohy na vodní hladině ve střední části památníku. Tvar je navržen tak, aby návštěvník při pohledu do nitra objektu viděl na vodní hladině pouze nebe. Nebe jako esenci letectví, jako lásku všech letců, jako fenomén, který nemá obdoby. Pieta je naplněna – návštěvník pokorně zklápí zrak avšak vidí nebe – vzhlíží k oblakům – k nebi samému.

Materiálové a technologické řešení

Materiál památníku odpovídá situaci. Je trvanlivý, technický a elegantní. Jedná se o chemicky zkorodovaný plech – ten tvoří tělo objektu a reliefní jména všech českých letců bojujících za druhé světové války za osvobození. Památník je založen na železobetonovém základu. Hmota památníku je svařena z ocelových plechů tloušťky cca 5mm. Jména letců budou vyřezána pravděpodobně laserem nebo vodním paprskem. Všechna jména budou po písmenu skládána a přivařována k tělu památníku. Konkrétní podoba technologie je třeba dále upřesnit po konzultacích. Vodní plocha bude napojena na flitrační a cirkulační zařízení. To si žádá napojení objektu na vodovodní řád a přípojku elektrické energie. Osvětlení je uvažováno pouze ve venkovní části památníku, a to varinetně buď po obvodu celého válce a nebo pouze v místě s nápisem.

Hodnocení poroty:

Návrh je silným zástupcem současného směru myšlení po výtvarné i architektonické stránce. Jako jeden z mála pracuje s místem komplexně a nabízí poměrně jasně flexibilní urbanistické řešení. Hodnota myšlenky je podporována tradičními výrazovými nástroji v zapojení současných technologií a materiálů. Spornější je otázka výsledné realizace ve všech bodech návrhu a porota navrhuje zvážení změn a přepracování některých principů v další fázi. Kupříkladu nahrazení vodního prvku a řezový poměr plastiky. Návrh je graficky na nejvyšší úrovni spolu se současnými vyjadřovacími prostředky - pomocí jednoduchých piktogramů: IDEA-URBANISMUS-FORMA-VÝZNAM-OBSAH. Porota zde velmi oceňuje práci těmito jednoduchými prostředky v silném celku.

3. cena (40 tis. Kč): Michal Nohejl, Pavel Jahelka


Jaký by měl být současný památník?

Návrh vychází z přesvědčení, že připomínání velkých historických momentů náší historie a hrdinů naší vlasti pouhým vystavením vnějších atributů oslavovaných nestačí. Současný památník by neměl být pouhým pasivním nosičem symbolů, nýbrž vypravěčem lidských osudů. Měl by vyprávět příběh hrdinů, kterým osud (historický vývoj) vložil do cesty tak dramatické body zlomu, které by nikdo z nich svobodně nevolil. Nicméně právě to, jak se v těchto momentech rozhodli a zachovali z nich dělá hrdiny hodné připomínání a následování. 

Základní formou památníku je převýšený obelisk. Ten však v naší interpretaci není pouhou hmotou, nýbrž časovou osou - životem jednoho z letců, kteří v létech 1939 až 1945 bojovali proti nacismu. Obelisk se rodí ze země a umírá v nebi. Obelisk neční plynule a kolmo vzhůru. Je rozlomen, deformován, perforován. První zlom symbolizuje jizvu Mnichovské dohody, zřízení Protektorátu Čechy a Morava a vypuknutí druhé světové války. Jisté znečitelnění nápisu na obelisku jeho rozříznutím a posunem, podtrhuje násilnost a dramatičnost těchto historických okamžiků, které nebylo v moci jednotlivců jakkoliv ovlivnit či odvrátit. Druhý zlom, či spíše hmota odečtená z obelisku symbolizuje válečná léta. Řadu kruhových děr v obelisku lze volně interpretovat jako nezaplněný prostor po spolubojovnících, kteří padli v boji nebo jako prostřílený trup letounu. Třetí zlom je nejdelší, táhlý a plynulý. Symbolizuje léta komunistické diktatury, represí a snahy režimu nepohodlné osoby zlomit a vymazat jakoukoliv připomínku na hrdinství letců z paměti společnosti.

Vlastní boj letců ve válečných letech je tak uveden do širšího historického kontextu. Orientace obelisku na pozemku je rovnoběžná s nejstarší půdorysnou stopou Českých Budějovic, jeho jádrem. Tato orientace, kdy natočení obelisku není kolmé ani rovnoběžné s žádnou hranicí vlastní parkové plochy, podtrhuje výlučnost artefaktu, povznáší jej nad malicherné lokální urbanistické souvislosti a spojuje jej se srdcem Českých Budějovic – Náměstím Přemysla Otakara II. V úrovni terénu je v mlatovém povrchu uloženo dalších cca 50 kovových obdélníků o stejných půdorysných rozměrech jako vlastní obelisk. Tyto desky, které zpevňují předprostor památníku, zároveň symbolizují životy nás ostatních. Předpokládá se, že o vlastním nápisu na památníku bude následně otevřena širší debata. Text Československým válečným letcům 1939 - 1945 reflektuje název státního útvaru, za který ti, kterým je památník věnován, neváhali položit život. 

Popis technického řešení

- Obelisk 9x1,6x0,3m, konstrukce z ocel. plátů tl.10mm, povrchový úprava, betonový základ, písmena nerez
- 50ks ocelových plátů 1,6x0,3m tl.10mm kotvených do betonového základu
- mlatový povrch cca 60m2,  3 ks osvětlení v zemi, přípojka elektro
- památník nevyžaduje nadstandardní údržbu, v případě kolize s inženýrskými sítěmi lze navržené umístění Obelisku změnit

Hodnocení poroty:

Forma převýšeného obelisku představuje časovou osu našeho národa, od země k nebi, od zrození ke smrti. Osa je polámána zlomy osudových událostí  - léta  1918, 38, 48, 68, 89. Autorovi nestačí připomínat jen osudy pilotů, chtěl by prostřednictvím stély vyprávět příběhy všech hrdinů, kteří tyto osudové zlomové body zdolávali.   I hlavní nápis je rozlomen. Poslední a současně nejdelší úsek obelisku patří období komunistického útlaku, jehož představitelé se pokusili hrdiny ze Spitfirů zcela z paměti  národa  vymazat... Otvory v těle obelisku představují padlé hrdiny, jsou to jeho chybějící části. Na mlatovém poli, obklopující obelisk, jsou pravidelně rozptýleny železné obdélníkové desky -  to jsme my, současníci.  Krásná, stále platná a hluboká idea. Návrh působí vyváženě, je dobře umístěn, mírně odvrácen od kvadrantu křižovatky. Střízlivé promítnutí vysokého (mezi návrhy nejvyšší)  objektu vyvolalo obavu, že tento návrh  fyzicky přetlačil  možnosti daného místa.

3. cena (40 tis. Kč): Daniela Fenclová, Marek Nosek, Josef Odvárka, David Fryml


MOTTO: "NEVER IN THE HISTORY OF HUMAN CONFLICTS WAS SO MUCH OWED BY SO MANY TO SO FEW"  Winston Churchill, 20. srpna 1940

Zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení

Návrh památníku sestává ze zrcadlové plochy, která neotřelým způsobem zprostředkovává odraz nebe a trvale tak pozorovateli připomíná osudy hrdinů českého válečného letectva. Do kompaktní zrcadlivé plochy památníku bude vyřezán nápis “Českým letcům 1939 - 1945“. Deska je v levém horním rohu zpracována tak, aby evokovala symbol RAF. Poměry jednotlivého rozdělení polí odpovídají poměrům ve znaku RAF. Vnější kruh je do desky vypískován, vnitřní je vyříznut. Před samotným památníkem je pietní prostor z tmavých čedičových desek a nerezové desky, který je nenápadně, ale přesto zřetelně oddělený od prostoru přístupného veřejnosti nerezovou lištou, do které je vepsán citát od Winstona Churchilla. Pietní část slouží při výročích jako místo pro kladení věnců a vstup veřejnosti na ni není dovolen. 

Přístupovou cestu k památníku vedeme z rohu Senovážného náměstí od Žižkovy třídy. Cesta zpevněná jemným čedičovým štěrkem a dosahuje délky 27m při šířce 2,4m. Okraje jsou z estetických, ale i praktických důvodů (údržba trávníku atd.) lemovány nerezovou lištou. Podél cesty jsou umístěny informační panely, nesoucí základní historické údaje. Forma památníku je volena tak, aby byla poutavá a srozumitelná pro lidi napříč všemi věkovými kategoriemi, dětmi počínaje. Pietní charakter místa je však zachován. Celková upravovaná plocha pro umístění památníku včetně přístupové cesty je 69m2. Památník je navržen jako bezúdržbový. Stačí obvyklá údržba trávníku, která nebude nikterak významně narušena. Památník je monoblokem z kvalitní nerezové oceli. Neobsahuje žádné potenciální objekty náchylné k poškození vandaly. 

Popis materiálového a technologického řešení

Památník je tvořen sendvičovou konstrukcí s vnitřním výztužným roštem a plechy tloušťky 15mm z nerezové oceli o rozměrech 2400x3200mm osazené na zem pod úhlem 70°. V zemi je rošt spojen s betonovou patkou, která zajišťuje jeho stabilitu a úhel naklonění. Památník je uložen na udusanou zem zasypanou vrstvou štěrku a písku srovnanou s vrchní hranou odklánějící se od přístupové cesty. Do samotné desky je vyfrézován text na pravé straně z čelního pohledu. Vlevo nahoře je vyřezána část symbolu RAF. Vnitřní kruh tohoto symbolu je vyřezán, střední kruh je lesklé zrcadlo a poslední vnější část je pískována. Zbytek této desky je z leštěného nerezu, vytvářející zrcadlo.

Před památníkem jsou desky z čedičového kamene o celkových rozměrech 2400x1400mm. Tloušťka desek je 10cm. Kámen je vyfrézován tak, aby vytvářel jemné vlnky rovnoběžné s hranou zrcadla. Z velké části je ponechán ve své přírodní formě. Je uložen na udusanou zem, zasypanou 10cm stěrku a písku. Na kamenné desky navazuje plech z leštěné oceli o rozměrech 2400x1000. Přístupová cesta k památníku je dlouhá 27m. Je vysypána z čedičového písku, který je na 10cm štěrkovém základu na udusané zemině. Hranici mezi štěrkem a travnatým porostem tvoří nerezová kovová lišta o tloušťce 30mm. Cestu lemují dvě informační tabule vyrobené rovněž z nerezové oceli. Tyto tabule jsou dále ohnuty a vyfrézovány. 

Zdůvodnění urbanistického řešení, začlenění památníku do struktury území

Umístění památníku je dáno třemi pohledovými osami: první vede od autobusové zastávky před poštou směrem od Lannovy třídy. Druhá osa je z velké křižovatky směrem k poště. A poslední třetí osa je z ulice Karla IV. při chůzi k Senovážnému náměstí. Hlavní přístupová osa bude z křižovatky na Senovážném náměstí. Kolemjdoucí a obyvatelé jsou zváni k detailnějšímu prozkoumání místa a uctění památky Československých letců. Při významných výročích bude památník schopen pojmout více lidí, aniž by došlo k narušení dopravy a jiných městských funkcí. Zeleň zůstane ponechána v současných objemech. Bude pouze vizuálně zkultivována a prořezána.

Hodnocení poroty:

Jedná se o velice jednoduchý a přitom velmi vtipný návrh ztvárněný minimalistickými prostředky se silnou a jednoznačnou symbolikou. Jde o zrcadlovou desku zakotvenou šikmo do země, ve které se zrcadlí obloha. V levém rohu je pak vyřezána část symbolu RAF. Vizuální působení návrhu je v tomto případě redukováno na tu nejpodstatnější a nejzásadnější symboliku, což je nebe jako dějiště tehdejších bojů a zároveň jako symbol svobody, stejně jako symbol té nejposlednější instance nepřeživších letců, a to jak v pravém slova smyslu, tak i v tom přeneseném. V konkrétním ztvárnění objektu není žádný rušivý element, který by odváděl pozornost kamkoliv jinam a vše je soustředěno výhradně na jeden jediný emotivní zážitek, kterým je dynamika a proměnnost (pomíjivost) nebe, stejně jako života. Umístění hlavního nápisu, stejně jako výseč znaku RAF je graficky velmi čisté a citlivé. Návrh urbanistického řešení je diskutováno s výhradami., řešení je však komplexní. Otázkou zůstává vypískovaný symbol siluety letadla v zrcadle, který je sice zobrazen v perspektivním pohledu na desku, ovšem v ortogonálním technickém pohledu chybí, stejně jako o něm není zmínka v průvodní zprávě. Proto není jasné, jestli s ním autoři počítají či nikoliv. Pro větší jednoznačnost symboliky by asi bylo vhodnější, aby tam tato jednoduchá silueta byla.

Žádné komentáře:

Okomentovat