28. 5. 2013

Centrum halových sportů / SYNC ArchitectureSoutěžní návrh na Centrum halových sportů od atelieru SYNC Architecture - www.sync-architecture.com

Autoři: Ing. Roman Repa, Mag.Arch. Jakub Klaška, Ing. arch. Jan Klaška, MgA. David Marek, Ing. arch. Martin Krcha, Spolupracující osoby: DipArch(Hons). MArch. Evgeiya Yatsyuk

Architektonicko-urbanistické řešení

Návrh Centra halových sportů je umístěn na zamýšlenou stavební parcelu na místě odstraněné stávající sportovní haly. Lokalita Dlouhá louka se nachází na levém břehu řeky Vltavy v těsném sousedství historického centra města České Budějovice. Okolí budoucí stavby tvoří převážně zeleň, která v návaznosti na přilehlý park Stromovka tvoří největší zelenou plochu v rámci kompaktní zástavby města. Tato přírodní část města je protnuta v severo-jižním směru hlavní obslužnou komunikací Na Dlouhé louce. Západní část parku Stromovka má volný, přírodní charakter a východní část definovaná komunikací Na Dlouhé louce a řekou Vltavou dostává umístěním stavby charakter nový. Kombinace zeleného parku a solitérně umístěné veřejné sportovní stavby je impulzem pro vytvoření městské rekreační zóny, která tak navazuje na přehledné urbanistické rozmístění již stávajících veřejných staveb na obou březích řeky Vltavy.

Umístění nové budovy navazuje na plánované dopravní řešení nové příjezdové komunikace a kruhového objezdu. Předpolí budovy tvoří průjezdné parkoviště pro zaměstnance, sportovce a autobusy, které navazuje na foyer a vstup do hlavní haly, která bude vybudována v první fázi. Hlavní příjezd, parkoviště, celková obslužnost navrhované stavby a hlavní hala s propojovacím koridorem pro další fáze projektu jsou fází první a z hlediska širší návaznosti na město jsou proto umístěny v západní části parcely.

První fáze hlavní haly je tvořena dynamickou kompozicí a to jak půdorysnou, tak i řezovou a pohledovou. V širších souvislostech jde o návrh hmoty, která se při svém objemu snaží rozesunutím jednotlivých částí vyhnout velkým monolitickým fasádám, které by svým měřítkem byly příliš tvrdé, obzvláště z horizontu chodce. Celková hmota je rozdělena na jednotlivé pruhy, které na severní a jižní straně drží ortogonální půdorysnou stopu a uvnitř v protipozici šikmé trajektorie, která směřuje na centrum původního města, tvoří dynamickou kompozici. Návrh dynamickým tvaroslovím komunikuje navenek svojí náplň. Dynamika jednotlivých částí ve vůči sobě rozesunutých pozicích je hmotové vyjádření zachycení pohybu v čase, které je pro sport tak typické. Záměrem návrhu je, aby abstraktní dynamika vycházející z podstaty sportu konkrétně tvarovala objem budovy tak, aby budova naplnila svůj účel a zároveň vytvořila prostorově-architektonicky zajímavé prostory pro uživatele a návštěvníky. 

Konkrétně. Rozposunutím západní fasády se vstupy pro veřejnost vznikají průhledy z exteriéru do interiéru a naopak a tím jsou nepřímo nasvětleny vnitřní tribuny. Rozposunutím východní fasády , kde je v první fázi umístěn obslužný koridor vzniká stejný efekt, který v první fázi projektu otvírá stavbu směrem na řeku Vltavu a v druhé fázi po připojení tréninkové haly vytvoří venkovní terasy přístupné z obou hal. Severní a jižní fasády z bočních stran nepřímo nasvěcují plochy vnitřních sportovišť z bočních stran, čímž je zaručena nekontrastní viditelnost z hlavních tribun. Na severní straně se nachází VIP parking a přímý vstup do obslužného koridoru pro sportovce a zaměstnance. Jižní fasáda opakuje tento princip, ale vstup do obslužného koridoru je zde pro pěší návštěvníky, kteří přichází např. z přilehlého parku. Středový koridor tak funguje pro obě fáze projektu, zejména pro pěší příchozí, kteří přirozeně vstoupí do budovy. Tento směr pohybu návštěvníků v okolí budovy je obzvláště důležitý jelikož z jižní i severní části parku díky 2 mostům mohou cirkulačně projít z historického centra do parku a zpět. Širší cirkulace kolemjdoucích tak má záměrně přesah do stávajícího města, aby se okolní prostor budovy nevyužíval pouze při zápasech atp.

V druhé fázi projektu se k obslužnému koridoru připojí druhá tréninková hala, která navazuje na architektonicko-prostorové principy hlavní haly. Obslužný koridor se tak ocitne ve středové pozici a obslouží tak oba provozy. Rozposunutím hmot obou hal vzniknou na obslužném koridoru venkovní terasy, které umožní průhledy do interiéru obou sportovišť. Podél jižní strany obou sportovišť dále vznikne v druhé fázi běžecká dráha, která kryje boční veřejný foyer a ortogonálně tak doplní celkovou kompozici budov vůči svému okolí a širším vztahům.


Popis provozně dispozičního řešení

Koncept provozně dispozičního řešení je založen na vzájemné spolupráci a blízkosti jednotlivých sportovních hal. Provozy jim společné dává smysl sdružovat do prostorů, které jsou sevřeny mezi jednotlivými halami. Tato vzájemná prostorová interakce dává zajímavý náboj především prostorů sdružených kolem vstupního foyer, ze kterého je možné pohlédnout jak do multifunkční haly, tak i do haly tréninkové. Současně vzájemná proximita těchto provozů redukuje komunikace, usnadňuje pohyb v rámci objektu návštěvníkům, zaměstnancům i sportovcům. 

Primárním provozním konceptem tohoto řešení je umístění multifunkční haly rovnoběžně s halou tréninkovou. Prostor, definovaný těmito halami je základním komunikačním uzlem celého komplexu. Tribuny multifunkční haly jsou orientovány po delších stranách haly. Tribuny jsou dvoupatrové. Přesunutí hlavní kapacity tribun do vyšších pater umožnilo vytvoření galerie, přístupné z vstupního foyer, ze které je možná vizuální interakce mezi multifunkční halou, foyer samotným a halou tréninkovou. Návštěvník se do vstupního foyer dostává po dlouhé exteriérové rampě, která navazuje na prostor jak parkoviště před halou, tak i na budoucí parkovací dům. Vstupní foyer obsahuje restauraci, bufety, hygienické zázemí, šatnu, síň slávy domácího volejbalového týmu a fanshop. Z tohoto vstupního foyer je přístupná jak tribuna tréninkové haly, tak i vyšší patra hlavní tribuny multifunkční haly. Po galeriích po kratších stranách multifunkční haly lze dosáhnout protilehlé tribuny. Tato tribuna je též dvou patrová a je přístupná z druhého foyer, které je umístěno pod ní, v bezprostřední návaznosti na venkovní parkoviště. Toto foyer je rozděleno do dvou pater. Patro první je nástupní, s rozptylovým prostorem, hygienickým zázemím, šatnou a bufety. Po schodišti je přístupná horní nivelita nižší tribuny - nivelita hlavního vstupního foyer, umístěného mezi multifunkční halou a tréninkovou halou.

Z této nivelity vedou do vyšších pater tribun již jen schodiště. Hlavním shromažďovacím prostorem jsou obě foyer. Po realizaci druhé fáze výstavby budou obě foyer i galerie lemovány atletickým koridorem.

Nivelita hrací plochy je na úrovni 384.50. Na stejné nivelitě se nachází provozy šaten a veškeré doprovodné provozy. Také se zde nacházejí další vstupy do objektu. Jedním z těchto vstupů je VIP vstup, který se nachází pod rampou hlavního pěšího vstupu. Přes recepci VIP foyer je přístupné vertikální komunikační jádro se schodištěm a výtahem. V blízké návaznosti na tento vstup je vyhrazeno VIP exteriérové parkoviště.

Dalším vstupem na nivelitě hrací plochy je vstup pro zásobování cateringu. Tento vstup je též situován pod rampou hlavního pěšího vstupu a navazuje na technické zázemí haly a sklad cateringu.

Na protilehlé straně multifunkční haly na patře sportovní plochy se nachází recepce s foyer vstupu sportovců a zaměstnanců. Pro zaměstnance je přes recepci přístupné druhé vertikální komunikační jádro s výtahem a schodištěm. Sportovci pokračují přes recepci a přezouvací lavici přímo do čisté chodby. V těsné blízkosti recepce pro sportovce je situováno parkování pro vozy záchranné služby.

Prosto mezi oběma halami na nivelitě sportovní plochy jsou umístěny šatny. Jak univerzální šatny, tak i šatny domácích a hostů. Pod hlavní tribunou se nachází šatny rozhodčích, antidopingová kontrola a ošetřovna.

Atletický koridor je situován do 2NP, na stejnou nivelitu jako vstupní foyer. Pod atletickým koridorem budou ve druhé fázi vybudovány 4 univerzální šatny, sklady, technické zázemí a nářaďovna.

V 3NP, se nachází provozy kanceláří a klubovna domácího týmu. Tyto prostory jsou orientovány do vstupního foyer, osvětleny skrze světlíky. Toto patro je přístupní vertikálními jádry, vedoucími z foyer VIP a foyer sportovců a zaměstnanců.

4NP obsahuje VIP provoz a prostory určené pro média. VIP lounge navazuje na vertikální jádro vedoucí z VIP foyer a může být variantně rozděleno do 8 samostatných boxů. Současně touto vertikální komunikací bude zásobeno VIP carteringem. K prostorům VIP náleží i terasa na střeše vstupního foyer, ze která je možno vidět centrum města Budějovic. Pracovníci medií mohou použit vertikální komunikaci zaměstnanců k dosažení mixzóny v prostoru mezi šatnami v 1NP.


Popis řešení materiálového a konstrukčního

Základním použitým konstrukčním principem budou železobetonové konstrukce, jejichž syrový vzhled bude hlavním estetickým prvkem stavby. Železobetonové konstrukce budou použity na realizaci obvodového pláště, stejně tak na konstrikci tribun. Materiál, který svým vzhledem bude zjemňovat hrubý vzhled betonu, bude sklo na fasádách a kov jako materiál doplňkových konstrukcí, jako jsou například sluneční lamely na fasádách.

Žádné komentáře:

Okomentovat