24. 2. 2013

Centrum halových sportů / 3.místo

CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE / 3.místo

Břečka Aleš, Ryška Zbyněk, Skoupý Jan

Krajina a město

Dlouhá louka je místo, kde krajina proniká do města a dotýká se historického centra. 
Je to kontakt krajiny a města, ve 21.století výjimečný.

Cesta z města

Dlouhá louka je oddělena od okolí řekou a rychlostní komunikací. Je ostrovem, který je spojen s okolím lávkami a mosty. Tyto lávky, spojující historické centrum, Sokolský ostrov, Dlouhou louku a Stromovku jsou hlavním pěším napojením a vytvářejí cestu z města do parku. Na této cestě jsou umístěny, jako zastávky, jednotlivá městská sportoviště.
Veřejný prostor

Hektar ( 100 x 100 m = 1 ha)

Vytváříme v území veřejné prostranství o velikosti jeden hektar (100 x 100 m), které všechny lávky a cesty spojuje. Tato volná travnatá plocha vytváří předpolí pro samotnou halu. Je místem setkávání, relaxace a také polyfunkčním prostorem pro kulturní a sportovní akce.

Velikost plochy je odvozena od historického náměstí Českých Budějovic. Náměstí Přemysla Otakara II. má rozměr 133 x 133 m. V roce 1934 byla realizována dlažba podle návrhu Pavla Janáka. Je to 10 čtverců 8x8m. Na každé straně je pruh 10 m široký, v současnosti využitý pro parkování. Součet nám dává právě 100 x 100 m.

Tento prostor je mimo zadané území a program. Hala je samostatně funkční i bez vytvoření a definování tohoto prostoru. K veřejné budově, takového významu jako je Sportovní hala, adekvátní veřejné prostranství neodmyslitelně patří. Veřejné prostranství leží na pozemcích města České Budějovice s využitím zeleň.

Architektura

Dům má klasickou tektoniku – sokl, parter a zastřešení.

Sokl, první nadzemní podlaží, navazuje na parkovací dům a vytváří tak platformu nad kterou se opticky vznáší hmota zastřešení. Ze severní strany sokl vytváří přírodní amfiteátry. Sokl je z pohledového betonu a téměř celý uzavřený. Bude porostlý popínavými rostlinami a pevně spojen s okolním parkem. Je v něm soustředěno zázemí obou hal.

Parter, druhé nadzemní podlaží, je uvolněný, plně prosklený a otevřený do okolí. Jsou zde pouze kompaktní hmoty tribun, ve kterých je integrováno zázemí pro diváky a svislá nosná konstrukce. Okolní parkové prostranství, tak proniká do interiéru domu.

Třetí nadzemní podlaží je ochozem kolem prostoru obou hal. Spolu se zastřešením vytváří jednoduchou hmotu kvádru. Díky mediální fasádě komunikuje s okolím. Je lucernou, která svítí, když se hraje.


Materiály

Metr krychlový (m3) je objem krychle s délkou hrany 1 metr.

Platforma, tvořená soklem a parkovacím domem je z pohledového betonu. Beton bude porostlý popínavými rostlinami. Okna a vstupní portály jsou černé, hliníkové. Amfiteátr na severní straně je tvořen zatravněným násypem. Do něj jsou vloženy betonové stupně o rozměrech 1x1m.

Fasáda parteru je bezrámově zasklená na celou výšku. Veškeré prvky jsou černé, hliníkové. Tribuny jsou z černého probarveného betonu.

Fasáda zastřešení je dvouplášťová se servisními lávkami. Vnitřní tepelně - izolační plášť je ze sendvičových izolačních panelů (PUR panely) s vnitřním obkladem sádrovláknitými deskami na roštu z pozinkovaných profilů. Rošt vnitřního pláště je kotven do nosné ocelové konstrukce.

Vnější mediální plášť je z částečně transparentních panelů o rozměru 1x1m, kotvených do zavěšeného ocelového roštu. Panely tvoří hliníkový rám, který udává rastr, ve kterém je napnuta textilie. V servisní mezeře je umístěn interaktivní osvětlovací LED systém. LED svítidla osvětlují zevnitř difuzní textilní panely. Za denního světla je plášť bílý. Za tmy funguje fasáda jako RGB display s nízkým rozlišením (106 x 9 a 66 x 9 pixelů). Ten umožní nejen přenést aktuální průběh utkání do celého města, stejně tak dobře propagovat nadcházející koncerty nebo obchodní sdělení.

Fasáda mění barevnost jako kůže chameleona. Může tak odrážet vnitřní dění do svého okolí. Proměňuje se podle toho, co se v hale právě odehrává. Je tváří domu odrážející emoce.

Fasáda je v podstatě tvořena stavební jednotkou 1x1x1m. Metr krychlový je náš základní stavební modul, ze kterého je poskládán jako stavebnice celý projekt. Použitím této stavební jednotky se snažíme najít racionální a úsporné řešení. To se odráží jak v řešení technickém, tak estetickém. Modulový systém je variabilní, snadno udržovatelný i opravitelný.

Povrchy a vybavení interieru je řešeno v v souladu s konceptem celého domu – racionální a úsporné.  Strojově broušené betonové podlahy a tribuny, černá prášková barva na ocelových prvcích. Na tribunách jsou sklopné plastové sedačky s kovovou konstrukcí. Jou kotveny přímo do betonových schodů tribun.

Teleskopická tribuna je tvořena ocelovou konstrukcí. Kovové části jsou lakovány komaxitem.. Pochůzné plochy tribun jsou opatřeny slzičkovým plechem. Vysouvání a zasouvání teleskopických tribun zajišťují kolečka s příslušnou nosností. Sedačky jsou plastové s kovovou konstrukcí a jsou integrovány do teleskopické tribuny.


Doprava

Příjezd k hale je ze silnice E55.

Stávající dopravní řešení může být zachováno podle projektu atelieru SIS, aniž by změnilo funkčnost  navrhovaného řešení, viz. situace I. etapy. Ve 21.století, však není koncepční řešit dopravní napojení a dopravu v klidu bez návaznosti na navrhovanou stavbu.

Proto navrhujeme příjezdovou komunikaci pro bytový projekt Dlouhá louka přeložit, dle platného územního plánu, blíže k rychlostní komunikaci. Na vymezeném pozemku navrhujeme dvoupodlažní parkoviště s prvním podlažím částečně zapuštěným - 1,800m a s parkováním na střeše. Celková kapacita je 487 parkovacích míst pro návštěvníky, s 10 vyhrazenými stáními pro tělesně postižené. Střecha parkovacího domu je na stejné výškové úrovni jako 2.NP sportovní haly a je možné ho použít jako polyfunkční zpevněnou plochu s přímou návazností na hlavní podlaží i na interaktivní fasádu.

Příjezd a parkování pro zaměstnance, sportovce, tisk a VIP je na pozemku sportovní haly. Mezi parkovacím domem a halou je dvůr s kapacitou 30 míst pro zaměstnance, 2 místa pro autobusy a 2 místa pro přenosové vozy TV. Je částečně zapuštěný, na úrovni prvního podlaží parkovacího domu - 1,800m. Z něj jsou oddělené vstupy pro sportovce, tisk a VIP, zaměstnance a zásobování.

Realizace

Realizace samotné haly je ze za dání rozdělena do dvou etap. V I. etapě bude postavena hlavní hala. Ve II. etapě tréninková hala a běžecký koridor.

Tréninková hala je umístěna vedle hlavní haly. Konstrukce je stejná jako u hlavní haly z betonových sloupů a ocelové příhradové desky. Ocelová příhradová deska je svařovaná a konstrukci zastřešení II.etapy lze tedy na I.etapu snadno napojit.

Fasáda je montovaná z dílců kotvených ke svařovanému ocelovému roštu. Fasáda II.etapy se na první  I.etapu napojí. Fasáda I.etapy na východní fasádě bude rozebrána a použita pro část fasády II.etapy. Běžecký koridor je umístěn pod terasou na severní straně, která vytváří vstup do budovy. V první etapě bude terasa tvořena nasypaným valem a betonovou opěrnou stěnou. Povrch terasy je tvořen velkoformátovou dlažbou z betonových panelů o rozměrech 1x1m. Při realizaci II.etapy se dlažba rozebere, odstraní se násyp a postaví koridor. Rozebraná dlažba se opět položí a hlína bude použita pro vytvoření amfiteátru.

Celou stavbu je možné realizovat v několika na sobě nezávislých etapách: - hlavní hala - tréninková hala - běžecký koridor - parkovací dům - parkové úpravy

Navrhované úpravy parku může navíc probíhat také v několika nezávislých a postupných krocích podle možností investora. 1. Vykácet nálety a keře v předpolí haly 100 x 100 m – Hektaru. Ponechat cesty a všechny ostatní úpravy v původním stavu. 2. Vysázet podél hranic hektaru stromořadí a vymezit tak jeho hranice. 3. Vytvořit násypu ke hraně parteru haly. Výstavba nových zpevněných cest podél stromořad í na hraně předpolí. 4. Realizace osvětlení, mobiliáře a instalací předpolí.


Konstrukce

Zastřešení obou hal je tvořeno ocelovou prostorovou příhradovou deskou o tloušťce 2,25m. To je přibližně 1/20 kratšího rozpětí střechy – 48m (dimenze se pohybují od 1/15 do 1/25 rozpětí). Osový rozměr polí je 3m. Rozměr zastřešení hlavní haly je 76x48m a zastřešení sportovní haly je 27x48m. Celkový rozměr 103x48m.

Střecha je nesena betonovými sloupy o průřezu 1x0,3m. Sloupy jsou umístěny v hlavní hale v osových rozestupech 9 a 3m. V tréninkové hale mají sloupy osové rozestupy 6m. Vodorovné zatížení je zachyceno čtyřmi ztužujícími betonovými jádry v rozích hlavní haly. Sloupy jsou zavětrovány ocelovými táhly v kratším poli 3m.

Příhradová deska vytváří na severní straně konzolu 14m. To je cca 1/3 kratšího rozponu zastřešení. Konzola funguje jako spojitý nosník. Na konzolu je zavěšena, pomocí ocelových táhel, stropní konstrukce 3.NP. To umožňuje uvolnění parteru ve 2.NP.

Obě haly i foyer jsou prosvětleny světlíky ve střešní konstrukci. Světlíky jsou vloženy do jednotlivých polí příhradové desky. Ze spodního líce jsou opatřeny zatahovatelnou roletou pro možnost zastínění v případě potřeby.

Dispozice

Obecně je provoz rozdělen do částí diváků, sportovců, tisku a VIP, zaměstnanců a zásobování. A to jak horizontálně, tak vertikálně. Obsluhu zajišťují čtyři schodišťová jádra, která jsou opět rozdělena podle jednotlivých skupin uživatelů. Tato jádra slouží také jako chráněné únikové cesty s evakuačními výtahy pro tělesně postižené.

V 1.NP - soklu je umístěna většina zázemí obou hal. Provoz je rozdělen do čtyř křídel kolem hlavní haly. Severní křídlo pro šatny sportovců, jižní pro kanceláře, západní sklady, východní křídlo technologie. Technologie je umístěna mezi oběma halami, protože bude sloužit i pro II.etapu.

2.NP – parter je celý určen pro návštěvníky. Diváci vstupují do haly přes dvoupatrové foyer. Foyer je  přístupné přímo z parkovacího domu a z veřejného prostranství.. WC, šatny a bufety jsou umístěny pod jednotlivými tribunam. Nejsou centralizovány ale distribuovány kolem celého hlediště pro snadnější dostupnost.

Ve foyer ve 3.NP, přístupné přes dvojici schodišť, je umístěna restaurace, síň tradic, konferenční sál a další aktivity. Tato část může sloužit odděleně od obou hal, například jako společenský či konferenční prostor. Ve 4.NP jsou umístěny skyboxy pro VIP.

Jednotlivé skupiny uživatelů se setkají až při zápase na hřišti. Jediná místa pro všechny skupiny uživatelů jsou síň tradic a konferenční sál.Technologie

Technologie je umístěna v prvním nadzemním podlaží, nad hladinou stoleté vody v dostatečně  dimenzovaných prostorech. Rozvody jsou vedeny horizontálně ve stropních konstrukcích a vertikálně v šachtách komunikačních jader.

Víceúčelové využití

Tribuny hlavní haly jsou rozděleny na teleskopické v 1.NP o kapacitě 992 míst, pevné ve 2.NP s kapacitou 2028 a VIP boxy ve 4.NP. Celková kapacita hlavní haly je 3000 sedících diváků. Teleskopické tribuny v 1.NP umožňují, po zatažení do nik, vytvoření víceúčelové plochy pro kulturní využití o rozměrech 54,4x35,4m.

Tribuny ve tréninkové hale jsou umístěny na kratších stranách a jsou také teleskopické, každá s kapacitou 200 míst. Celá budova funguje jako jeden celek. Lze ji však rozdělit na 4 nezávislé celky – hlavní hala, tréninková hala, foyer ve 3. a 4.NP a foyer ve 3. a 4.NP II.etapy. Foyer ve 3. a 4.NP může sloužit, nezávisle na hlavní hale, jako společenský, výstavní, nebo kongresový prostor. Foyer ve 3. a 4.NP II.etapy může sloužit jako nezávislý komerční prostor (fitness, restaurace atd..)

Střecha parkovacího domu a veřejné prostranství před halou jsou venkovními prostranstvími pro jakékoliv sportovní, kulturní či společenské akce.

1 komentář:

 1. Hodnocení poroty:

  Elementární hmota v urbanismu prostředí je řešena přesvědčivým způsobem. Dispoziční řešení je přehledné, čisté a průkazné. Princip nástupu do objektu z podélné boční terasy spojující parkoviště s řekou je přesvědčivým řešením. Použití spodního pořadí teleskopických tribun umožňuje vhodně řešit kulturní využití.

  Připomínky pro druhé kolo:
  - přestože velkorysá integrace do celkového prostředí parku je přesvědčivá, upozorňujeme zpracovatele na nezbytnost fungování objektu bez těchto úprav pouze v hranicích řešeného území - je třeba dořešit a prokázat etapovitost - dořešit střešní prosvětlení - prokázat konstrukci a funkci obvodového pláště - je třeba dokumentovat dopravní obslužnost bez nutnosti zasahování mimo hranice řešeného území.

  celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu

  kvalita návrhu spočívá v zejména v urbanistickém konceptu, kde je pozemek v obecné poloze přírodního prostředí alespoň dodatečně uveden do souvislostí s městem prostřednictvím Dlouhé louky. Ta vytváří chybějící adekvátní propojení přes Sokolský ostrov s centrem města, vzniklý landscape je realizovatelný i v rámci existujících omezených možností řešení daných platným územním plánem. Konzistentní architektonický přístup, dává do souvislostí nový landscape s měřítkem navrženého elementárního objemu stavby i velkorysým nástupním platem pro návštěvníky sportovních utkání.

  komplexnost a úplnost řešení

  dispoziční řešení je racionální a přehledné, bonusem je přírodní amfiteátr pro kulturní akce pořádané před halou. Nevýhodou návrhu je podstatně méně velkorysý nástup na spodní plochu haly při kulturních akcích a ne zcela ideální statické řešení(14 m konzola zatížená
  nemalou hmotností druhého nadzemního podlaží a poměrně komplikovaný, nákladný obvodový plášť haly s obrovským prvkem displeje).

  hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení a efektivita realizace,

  z hlediska stavebních nákladů se jedná o druhý nejdražší návrh.

  OdpovědětVymazat