3. 10. 2012

Centrum halových sportů

CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE Soutěžní podmínky – soutěžní podklady P. 01
 
1. Záměr

Záměrem je vybudování moderního centra halových sportů (dále CHS) splňujícího současné i budoucí požadavky na vrcholový, výkonnostní a rekreační sport a umožňujícího pořádání společenských akcí s vysokou diváckou návštěvností.


2. Místo stavby a širší vztahy

Místo stavby se nachází v lokalitě Dlouhá louka na levém břehu řeky Vltavy, v těsném sousedství historického centra města České Budějovice. Místo stavby je součástí významného území se sportovně rekreačním využitím. V bezprostředním sousedství při pravém břehu Vltavy se nachází zimní stadion (Budvar aréna) a na Sokolském ostrově krytá a letní plovárna a sportovní areál Sokola s lehkoatletickým stadionem a tělocvičnou. V lokalitě se nachází i areál tenisového klubu. Území je pěšími a cyklistickými lávkami přes řeku a komunikace propojené s rozsáhlým rekreačním územím parku Stromovka a s historickým jádrem města. Je velmi dobře přístupné dopravně pro automobilovou dopravu, horší je přístupnost prostředky MHD.

Pro vlastní stavbu budou využity pozemky v k.ú. České Budějovice 2, parc. č. 1635/9 a část pozemků parc. č. 1635/21 a 1635/1

3. Současný stav

V místě stavby se nachází stávající sportovní hala, která bude před zahájením stavby odstraněna. Hala byla vybudována na počátku 80. let minulého století. Byla koncipována jako víceúčelová hala s preferencí pro vrcholový volejbal a další halové sporty a vybudováním běžeckého koridoru i pro zimní atletický trénink. Z nedostatku vhodné kapacity ve městě slouží i pro pořádání velkých kulturních a společenských akcí. Hala se však od počátku své existence potýká s celou řadou koncepčních nedostatků, především s nízkou výškou stropu nevyhovující především mezinárodním předpisům pro volejbal. Nedostatečné jsou divácké prostory počínaje nedostatečnou kapacitou a koncepcí tribun a konče absencí či nedostatkem dalších diváckých prostor neodpovídajících současným a budoucím požadavkům. Nedostatečné a morálně zastaralé jsou i prostory pro sportovce naprosto neodpovídají ambicím na pořádání vrcholných mezinárodních sportovních akcí. Konstrukční a stavebně technické řešení neumožňuje zásadnější rekonstrukci stávající haly. Hala trpí i výrazným nedostatkem parkovacích míst, která jsou využívána i dalšími sportovními objekty v sousedství. Vybudováním světelně řízené křižovatky na odbočení k hale došlo k výrazně lepšímu napojení haly na stávající severojižní dopravní průtah městem. K dispozici bude území vymezené stávajícím územním plánem města pro sportovní areály vymezené hranicí řešeného území (podrobnosti o podmínkách viz. podklad P.05 – Informace k řešenému území z hlediska územního plánu, P.06 - Výřez z územního plánu a P.07 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2000). Stávající stavby (hala, zpevněné plochy) na těchto pozemcích budou odstraněny. Na pozemcích jsou stávající inženýrské sítě – viz soutěžní podklady.

4. Stavební program

CHS se bude skládat z hlavní sportovní haly, tréninkové haly, tréninkového atletického koridoru, příslušného zázemí, potřebných technických zařízení a nutných venkovních ploch.
 
Výstavba bude probíhat ve dvou etapách:
I. etapa – hlavní sportovní hala vč. jí sloužícího zázemí
II. etapa – tréninková hala vč. pro ni doplněného zázemí, lehkoatletický běžecký koridor
 
I etapa: 

Hlavní hala

Hlavní hala bude prioritně sloužit pro vrcholový volejbal. V hlavní hale musí být jednoduchými prostředky úprav umožněno pořádání společenských akcí s vysokou diváckou návštěvností (galakoncerty vážné i populární hudby, společenské galavečery atp.). Zázemí pro sportovce musí umožnit pořádání turnajů v obou halách. Zázemí pro diváky bude zcela oddělené od zázemí sportovců a musí vyhovovat všem předpokládaným provozům (víceúčelovosti). Vybavení hlavní haly musí umožnit přímé přenosy TV, rozhlasu atd.

Hrací plocha:

- plocha centrálního volejbalového kurtu (hřiště s okolními zónami dle FIVB) bude 48 x 29 m. Hrací plocha musí umožnit trvalé pokrytí umělým povrchem pro vrcholový volejbal. Další využití hlavního sálu bude pro ostatní sporty, kterým vyhovuje (nevadí) stejný umělý povrch.
- světlá výška nad celou hrací plochou bude min. 12, 5 m.

Diváci:

- kapacita tribun pro min. 3000 sedících diváků bude pro vrcholový volejbal.
- počet míst při variabilním využití pro kulturu bude alespoň 1500 míst.
- pro ostatní využití není divácká kapacita předepsána.
- zázemí haly pro diváky:
- foyer diváků bude mít plochu min. 0,4 m2 / diváka,
- WC diváků bude k foyeru připojeno
- min. 6 stánků občerstvení (plocha každého min. 18 m2)
- šatny diváků.
- prostor pro VIP hosty o ploše min. 144 m2 bude variantně dělitelný na min. 8 boxů (plocha každého 18 m2), samostatná WC pro VIP zónu (cca 50 osob)

Zázemí pro media:

- mix zóna (ve vazbě na provozy vrcholových sportovců a sektor novinářů na tribuně), kde bude:
- konferenční místnost 120 m2
- buffet pro media min. 24 m2
- pracovna novinářů s napojením PC 36 m2
- vlastní WC pro novináře (cca 30 osob)

Gastronomie:

- gastronomie pro v halách pořádané akce bude řešena formou cateringu
- gastronomické, skladovací a hygienické zázemí cateringu bude napojeno na stánky občerstvení, VIP prostory a buffet pro media.
- zázemí gastronomie bude společné – s využitím cateringové služby, využívané i pro občerstvení VIP boxů a občerstvení v prostoru medií.
- jeden z buffetů nebo stánků může být připraven na trvalý provoz i mimo akce v halách

Sportovci:

- šatny a zázemí vrcholových sportovců:
- povinné v I. etapě jsou šatny pro volejbalové A mužstvo (blok: šatna hráčů, masérna a fyzioterapeut vč. WC a sprch, celkem min. 80 m2).
- šatna pro hosty o stejné velikosti
- 2 šatny rozhodčích (vč. WC a sprch) po min. 12 m2.
- první pomoc min. 12 m2
- dopingová kontrola min. 18 m2
- místnost pro technické řízení zápasů min. 18 m2 - uživatel
- nářaďovna (sklad) min. 60 m2
- recepce (vrátnice) vstupu sportovců min. 15 m2
- zasedací místnost (klubovna) min. 60 m2
- síň tradic volejbalového klubu přístupná veřejnosti (včetně prodeje suvenýrů) min. 150 m2
- šatny a zázemí ostatních sportovců:
- 12 universálních šaten s plochou 30 m2
- 12 umýváren a WC s plochou 10 m2
max. 4 šatny s příslušenstvím mohou být zahrnuty do II. etapy s podmínkou bezproblémového propojení se šatnami I. etapy

Sklady:

- sklad ochranné krytiny plochy a stohovatelných židlí pro víceúčelové využití o ploše min. 150 m2

Technické provozy:

- technické provozy (výměníková stanice, strojovny VZT, chlazení apod.) budou prostorově dimenzovány kromě VZT i pro nároky II. etapy výstavby.

Správa haly, zaměstnanci:

- administrativa – 4 kanceláře, každá min. 18 m2, z toho 2 pro vedení volejbalového klubu možno přičlenit k prostorům sportovců.
- Šatny a hygienické zařízení provozního personálu haly budou dimenzovány pro max. 15 osob

Parkovací plochy:

- v soutěžním návrhu se v řešeném území požaduje umístit pouze vyhrazená parkovací stání (pro sportovce, zaměstnance, media a VIP) v počtu min. 30 míst. Ve vyhrazeném prostoru bude parkovací stání pro 1 - 2 autobusy a 2 přenosové vůz TV.

II. etapa: Víceúčelová tréninková hala a lehkoatletický koridor

Tréninková hala bude sloužit všem běžným halovým sportům, kterým nevyhovuje povrch hlavní haly.

Hrací plocha:

- hlavní sportovní plocha haly bude mít min. rozměry 29 x 48 m. Víceúčelové využití je pro basketbal, odbíjenou, tenis, házenou, futsal, případně menší halové sporty. Doporučuje se možnost variantní orientace hřišť i napříč haly. Hrací plocha bude palubová podlaha bez umělého povrchu.
- světlá výška haly bude min. 9,5 m.
- požadovaný počet diváků je min. 200 míst.
- hala bude přímo provozně napojená na hlavní halu a její zázemí.

Zázemí sportovců:

- pro tréninkovou halu budou sloužit univerzální šatny viz. výše
- nářaďovna min. 60 m2

Atletický tréninkový koridor:

- pro 60 m běh (4 dráhy) min. světlá délka 90 m, min. světlá šířka 8 m.
- 2 šatny rozhodčích (velikost a vybavení stejné jako v I. etapě)

Technické provozy:

- samostatné strojovny VZT pouze pro II. etapu
Do obou hal se požaduje řešit technologický vjezd.

Připojení na technickou infrastrukturu:

Přípojka vody, napojení na kanalizaci, napojení na provozní elektřinu a připojení veřejného osvětlení pro obě etapy bude ze stávajících připojení sloužících stávající hale. Teplo bude dodáváno ze stávajícího napojení na parovod.

Do budoucna se počítá s řešením hromadných parkovacích garáží (funkční plocha DG dle ÚPn) s kapacitou 500 vozidel.

Řešení těchto garáží není předmětem této soutěže, ale soutěžící mohou v rámci urbanistického řešení na předpokládaný objem garáží na příslušné ploše adekvátně reagovat a zahrnout jej do tohoto (urbanistického) řešení ve vztahu k objemovému řešení haly a dopravnímu napojení.

http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/centrum-halovych-sportu/stranky/soutezni-podminky-a-podklady.aspx

4 komentáře:

 1. Porota

  Mgr. Juraj Thoma, primátor, Statutární město České Budějovice

  JUDr. Josef Průcha, člen rady města

  Ing. Jan Diviš, prezident, Volejbalový klub Jihostroj České Budějovice

  Ing. arch. Jan Aulík, nezávislý

  Ing. Milan Jirovec, nezávislý

  Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, nezávislý

  Ing. arch. Antonín Novák, nezávislý



  Náhradníci poroty

  Ing. Tomáš Novák, vedoucí odboru sportovních zařízení, magistrát města České Budějovice

  Mgr. Petr Podhola, náměstek primátora, Statutární město České Budějovice

  Ing. arch. Aleš Papp, nezávislý



  Předpokládané ceny a odměny celkem: 1 500 tis. Kč



  Termíny

  Datum vyhlášení soutěže: 27. 9. 2012

  Prohlídka řešené lokality: 4. 10. 2012

  Lhůta k podání dotazů: 5. 10. 2012

  Lhůta k zodpovězení dotazů: 9. 10. 2012

  Datum odevzdání soutěžních návrhů: 12. 11. 2012 (1. kolo), 1. 2. 2013 (2. kolo)

  Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 19. – 20. 11. 2012 (1. kolo), 11. – 12. 2. 2013 (2. kolo)

  Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA: 26. 9. 2012

  OdpovědětVymazat
 2. Sekretář soutěže je neschopný. Soutěž je neprofesionálně připravena. Nejasné soutěžní podklady a nesmlsné požadavky na formu odevzdání.

  OdpovědětVymazat
 3. V prvním kole bylo odevzdáno 51 návrhů (včetne došlých poštou).

  RADNICE OBDRŽELA TÉMĚŘ PADESÁT PODOB BUDOUCÍ SPORTOVNÍ HALY / Šestačtyřicet projektů je přihlášeno do prvního kola architektonické soutěže o návrh budoucího českobudějovického Centra halových sportů. To má vzniknout na místě stávající Sportovní haly v lokalitě Dlouhá louka. Soutěž město vyhlásilo 27. září 2012 a jejím záměrem je vybudování moderního centra s parametry pro pořádání vrcholového, výkonnostního i rekreačního sportu a pořádání společenských akcí s vysokou diváckou návštěvností.

  „Množství přihlášených návrhů je dobrým znamením, že o soutěž je mimořádný zájem, a budí i velkou naději na výběr kvalitního a zajímavého řešení. Hodnotící porota se sejde 21. a 22. listopadu a do druhého kola pošle maximálně šest návrhů. V něm pak budou vybrány projekty určené k dopracování vytvářejícího předpoklady pro zadání projektové dokumentace. Vítěz druhého kola bude poté pověřen vypracováním definitivní projektové dokumentace pro realizaci stavby,“ shrnuje primátor Juraj Thoma s tím, že všechny návrhy obeslané do soutěže budou na její závěr veřejně vystaveny.

  OdpovědětVymazat
 4. tady je jeden nesoutěžní návrh:
  https://mapolis.com/en/building/Centrum_Halovych_Sportu#!wall

  OdpovědětVymazat