16. 6. 2012

Jak to bylo s hlavním architektem II.

... někdy kolem roku 2000 Magistrát města České Budějovice zrušil funkci Hlavního městského architekta a zůstal pouze Odbor územního plánování a architektury.

Za celou dobu zhruba 12 let, kdy byli ve funkci primátora Miroslav Tetter / KDU-ČSL a Juraj Thoma / ODS-HOPB, nevznikla z jejich strany žádná významnější iniciativa, aby byla tato pozice obnovena.

13.10.2010

Ve volebním programu politických stran se objevují následující fráze:

HOPB / U všech rozvojových ploch bude město důsledně využívat veřejné soutěže, jejichž předmětem bude koncepční návrh využití území, vzhled a rozsah plánované zástavby. Budeme bránit znehodnocování příměstské krajiny a nebudeme podporovat růst města za jeho přirozenou hranici.

ODS / Vytváříme kompetenční týmy a spolupracujeme se špičkovými akademiky, zkušenými ekonomy a lidmi z praxe. Dokážeme dohlédnout dále, než je jedno volební období.

ČSSD / Vzhledem k systémovým problémům usilovat o vytvoření funkce městského architekta. Vytváření podmínek pro snižování dopravního zatížení města. Aktualizaci územního plánu města.

TOP09 / Ukončíme nekoncepční a chaotický rozvoj města a odpolitizujeme územní plánování. Funkce hlavního architekta města bude obsazena na základě výběrového řízení a bude se jednat o funkci nepolitickou.

V koaliční smlouvě HOPB, ČSSD, TOP09 je popsána tato politika územního rozvoje:

- Jasná koncepce územního rozvoje a jeho promítnutí do územního plánu
- Architektonicko-investorská soutěž na dostavbu Mariánského náměstí
- Zapojení široké veřejnosti do aktualizace územného plánu
- Zřízení nepolitické funkce útvaru hlavního architekta

V kapitole investice a veřejné zakázky je vytvoření otevřeného a průhledného systému zadávání veřejných zakázek, vytvoření střednědobého investičního plánu a  dlouhodobého investičního výhledu.

27.6.2011 

Veřejná výzva
Magistrát města České Budějovice

vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §6 zákona č.312/2002 Sb.,
zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění
 na obsazení pracovního místa vedoucího odboru útvaru hlavního architekta

místo výkonu práce: Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č.1,2
370 92 České Budějovice
možnost nástupu: 01.08.2011
Zájemce musí splňovat předpoklady dle §4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.
kvalifikační předpoklady: dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus
platová zařazení: tarifní třída 11,12                         
/nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/
další požadavky: - znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet, systém CAD)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- znalost zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samo- správních celků v platném znění
- znalost zákona č.128/2000 Sb. o obcích  v platném znění
- znalost  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- praxe v řídící funkci a v oboru architektury a urbanismu vítána
přihláška musí obsahovat: - žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- motivační dopis
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst. 4 písm. b) zák.č. 312/2002 Sb.
- doklad o splnění předpokladů stanovených zákonem č.451/1991 Sb. v platném znění(lustrační osvědčení nebo čestné prohlášení, které jej nahrazuje do doby jeho vydání)

- studii fungování odboru v rozmezí max. 2 stránek formátu A4 ve struktuře:

1. vlastní představa metody přístupu k městu a základní koncepce města z hlediska prostorového a strategického rozvoje

2. vlastní představa fungování odboru hlavního architekta s ohledem na schválenou náplň odboru v rámci organizační změny-návrhy na doplnění a jiné úpravy

3. vlastní představa komunikace a uplatňování prostorového a strategického rozvoje města v rámci stávající struktury magistrátu města

4. prokázání znalostí nástrojů,které má samospráva k dispozici pro rozhodování o území a možnosti (způsoby) jejich aplikace v konkrétní urbánní a architektonické praxi (v širších sociálních,ekonomických, případně i právních souvislostech) - nejedná se o znalosti jednotlivých zákonů a podzákonných předpisů, nýbrž spíše o  souhrnnou ucelenou představu prostředí, ve kterém bude hlavní architekt působit
28.6.2011

„Má-li naše město působit kulturně a přívětivě, je třeba se starat nejen o historické památky, ale i o koncepčnost a estetiku stavebních aktivit. To je důvod, proč se radnice rozhodla zřídit nový odbor, v jehož čele stane městský architekt. Ten bude zastupovat město a hájit jeho zájmy při všech územních řízeních a vydávat odborná stanoviska k připravovaným záměrům a plánům," shrnul primátor Juraj Thoma.

Od nového odboru, jehož zřízení je jednou z programových priorit současné radnice, si koalice Občanů pro Budějovice, ČSSD a TOP 09 slibuje, že bude odborně a kvalitně prosazovat zájmy města v oblasti architektury a urbanismu a z tohoto pohledu také upozorňovat na nešvary, které hrozí při necitlivých opravách a rekonstrukcích starých budov.

"Jsme připraveni přikládat novému odboru mimořádnou vážnost. Rád bych proto, aby se do konkurzu na tento post hlásili uchazeči, kteří už mají odborné renomé a vnímali jej jako prestižní pozici, nikoliv pouze jako zaměstnání," dodal Juraj Thoma s tím, že svou účast v hodnotící komisi přislíbili také renomovaní architekti Eva Jiřičná a Roman Koucký.

1.7.2011 / ČESKOBUDĚJOVICKÁ RADNICE ZŘÍDILA ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MĚSTA 

Odbor sídlí na magistrátu, má vlastní kancelář, webové stránky s telefonním číslem a prozatím dva zaměstnance, oba jsou dopravní inženýři.

12.9.2011

Obdrželi jsme Vaši přihlášku do výběrového řízení na výše uvedená místo. V této souvislosti si Vás dovolujeme pozvat k ověření Vašich znalostí: Ověření znalostí se uskuteční dne 12.9.2011 (pondělí) v budově Magistrátu města Č. Budějovice.

1. test PC - (Word, Excel 2010) – 7.30.00 hod., Kněžská ul. 19, půdní vestavba, č.dv. 508
2. ústní pohovor o dané problematice – 9.00 hod., nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, ČB., kanc. č. 121

Konkurzu se zúčastnilo 8 uchazečů. V komisi fyzicky zasedli pouze zástupci města a kraje.  Koncepty podléhají zákonu o ochraně osobních údajů a nemohou být bez souhlasu uchazečů zveřejněny.

18.10.2011

"... o zřízení funkce hlavního architekta města ve volebním programu hnutí Občané pro Budějovice není ani slovo." Primátor Juraj Thoma / HOPB

"Nemohu a ani nechci předstírat, že tato myšlenka, se kterou přišly koaliční ČSSD a TOP 09, nemá své opodstatnění a že ji nepodporujeme. Zodpovědné rozhodnutí rady města je vyhlásit nové výběrové řízení a podrobněji specifikovat požadavky na tuto funkci ..."

31.10.2011

"... oznamujeme Vám, že na základě rozhodnutí všech členů výběrové komise a následně přijatého usnesení RM č. 1383/2011 bylo výběrové řízení ukončeno bez výběru kandidáta a rozhodnuto o vypsání nového výběrového řízení v termínu do konce roku 2011.

17.2.2012

Magistrát města České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §6 zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění, na obsazení pracovního místa vedoucího odboru útvaru hlavního architekta. Termín odevzdání přihlášek do 30. 3. 2012.

28.2.2012

" ... město nehledá jakéhosi "arbitra vkusu", ale spíše vedoucího odboru urbanismu a architektury. Hlavně ale musíme mít někoho, kdo bude mít v popisu práce tyto věci uchopit. V současnosti ho nemáme." Ivana Popelová / HOPB

"... jedná se v podstatě o identické požadavky jako v kole prvním. Otázka zní: Proč by se měli nyní přihlásit ‘kvalitnější‘ architekti? " ptal se českobudějovický architekt Mirek Vodák na blogu CBArchitektura a stejný dotaz poslal všem zastupitelům.

30.3.2012

Do druhého kola se přihlásil jediný uchazeč.

30.5.2012

Vypsáno další výběrové řízení na pozici architekt - urbanista na odboru útvaru hlavního architekta. Během jednoho roku jsme se od hledání respektované osobnosti dostali ke standartnímu konkursu na řadového zaměstnance odboru, který nebude mít svého vedoucího ... za posledních sto dní se k situaci nikdo z magistrátu oficiálně nevyjádřil.


Žádné komentáře:

Okomentovat