18. 4. 2017

Smiljan Radić - Bestiary

Mestizo Restaurant / Isabel Montt, Chile / photos: © Gonzalo Puga

Přednáška: 27. 4. od 17.00 – ve Studentském kostele sv. Rodiny ul. Karla IV. 22 Č. Budějovice

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 27. 4. 2017 od 19.00 / Galerie současného umění a architektury – Dům umění města České Budějovice / Výstava trvá: 28. 4. – 28. 5. 2017 / Kurátor: Michal Škoda

Je nám velkou ctí, že můžeme poprvé v České republice představit tvorbu velice respektované osobnosti současné světové architektury Smiljana Radice z chilského Santiaga, který upoutává stále více pozornosti díky nevšednímu přístupu k architektuře a výrazné tvůrčí perspektivě. Svojí osobitou prací se vyjímá nejen v domovském Chile, ale i v rámci současného architektonického dění vůbec. Za těmito zmiňovanými aspekty stojí především původní chilská krajina, kterou má Radic v sobě pevně zakořeněnou a která tak značně rezonuje v jeho díle. S neodmyslitelným důrazem na kontext místa se mu daří citlivě zasazovat své stavby do daného prostředí. V rámci jeho poetického díla stojí za zmínku také neotřelé používání a kombinace materiálů. Stavby, ač často oscilující na protikladných vlastnostech jako například: síla - křehkost, abstrakce – realita, trvanlivost – pomíjivost, tak vždy působí přirozenou homogenitou.

V rámci autorovy tvorby je potřeba zdůraznit poezii, bajky a pohádky, neboť v nejednom případě jsou původní inspirací k samotným projektům. Například v roce 2010 byl Radic ovlivněn pohádkou Oscara Wilda Sobecký obr při tvorbě experimentálního modelu nazvaného Hrad sobeckého obra, který později rozšířil na realizaci Serpentine Gallery Pavilion v Londýně (2014).

Smiljan Radic se narodil v Santiagu v roce 1965. Vystudoval architekturu na Universidad Católica de Chile. Následně pokračoval ve studiu na Instituto Universitario di Architettura v Benátkách. Poté, co mu byla udělena první cena na Mezinárodní soutěži Platía Eleftería (v Heraklionu na Krétě), pracoval na vývoji a realizaci projektu v Řecku ve spolupráci s architekty Nicolasem Skutelisem a Flaviem Zanonem. V roce 2000 vyhrál v konkursu na projekt Barrio Cívico de Concepción a poté získal ocenění Nejlepší národní architekt ve věkové skupině do 35 let, udělené roku 2001 Chilskou Asociací architektů. Měl bezpočet přednášek a jeho spisy byly publikovány v časopisech, jako například v Casabella, A+U, Quaderns, Detail, 2G, Electa, Lotus a Arq, a též ve dvou monografických katalozích vydaných ve Španělsku (El Croquis) a v Chile. Během roku 2007 byl pozván jako hostující profesor na University of Texas. V roce 2008 přednášel na Harvardu se svou dlouholetou spolupracovnicí, sochařkou Marcelou Correou.

Má za sebou rovněž účast na řadě výstav. Připomeňme například Bienále Architektury v Benátkách v roce 2010, kde se prezentoval instalací s názvem The Boy Hidden in a Fish (Chlapec skrytý v rybě). V témže roce vystavoval Refuge (Útočiště), dílo postavené na čtvercovém podstavci o velikosti 1800 mm, jako jeden ze sedmi architektů představených na výstavě Global Ends: Towards the Beginning, pořádané k 25. výročí TOTO GALLERY•MA v Tokiu, The Wardrobe and the Mattress (ve spolupráci s Marcelou Correa) v Maison Hermes – Tokio 2013 či v MoMA New York 2016. 

Ve zmiňované tokijské TOTO galerii měla v loňském roce svoji premiéru rovněž výstava Bestiary (Bestiář), kterou se nyní v nepatrně pozměněné podobě představuje Radič v českobudějovické Galerii současného umění a architektury.

BESTIARY (BESTIÁŘ) nabízí moderní bestiáře vytvořené podle Radicovy představivosti prostřednictvím prezentace 20 modelů symbolizujících různé fiktivní tvory, doplněny souborem Dead at home, tvořeným osmadvaceti kresbami.Jedná se o modely děl, jako například The Castle of the Selfish Giant (Hrad sobeckého obra), House for the Poem for the Right Angle (Dům pro báseň pravého úhlu), The Boy Hidden in the Egg (Chlapec skrytý ve vejci), atd.

Vera Grimmer v jednom z katalogů uvádí: „V dílech Smiljana Radice se témata objevují a mizí, aby se znovu vrátila, jako v hudební skladbě. Jeho komorní hudba je někdy tak tichá, že ji vůbec není slyšet; není hlučnější než kročeje ve tmě, ale potom znenadání propukne ve fortisimu harmonie těžkých granitových kamenů.“

Výstava se koná ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, s Fakultou architektury a umění Technické univerzity Liberec a za laskavé podpory Velvyslanectví Chilské republiky. Projekt byl podpořen z fondů MZV Chile v rámci kulturních programů DIRAC 2017Artist’s lecture: 5pm, 27 April – Student Church of the Holy Family, 

Karla IV. 22, České Budějovice

Exhibit opening: 7pm Thursday, 27 April 2017 – Gallery of Contemporary Art and Architecture / České Budějovice House of Art

Exhibition dates: 28 April – 28 May 2017 
Curator: Michal Škoda


We are honored to be the first gallery in the Czech Republic to present the work of a greatly respected representative of contemporary world architecture, Smiljan Radic from Santiago de Chile. Radic has gained increased attention thanks to his unusual approach to architecture and his distinct creative perspective. His unique designs set him apart not only in his home country, but also on the international architectural scene in general.


In particular, his work is influenced by the distinctive Chilean landscape, which is an intrinsic part of Radic’s identity and which resonates strongly in his architectural projects. With his typical emphasis on the context of place, he manages to sensitively incorporate his buildings into their environment. Radic’s poetic works also make innovative use of materials, including new and fresh combinations thereof. Although they often oscillate between contradictory qualities such as strength/fragility, abstraction/reality, or durability/transience, his buildings always emanate a natural homogeneity.

The role of poetry and fables should be mentioned as well, for they have inspired more than a few of Radic’s projects. For instance, in 2010, Radic found inspiration from Oscar Wilde’s story The Selfish Giant when he created an experimental model entitled The Castle of the Selfish Giant, which he later expanded into the Serpentine Gallery Pavilion in London (2014). 


Smiljan Radic was born in Santiago de Chile in 1965. After studying architecture at the Universidad Católica de Chile, he continued his studies at the Instituto Universitario di Architettura in Venice. He later won first prize at the international Platía Eleftería competition in Heraklion, Crete, and worked on the project’s development and realization in collaboration with architects Nicolas Skutelis and Flavio Zanon. In 2000, Radic won a competition for the Barrio Cívico de Concepción. In 2001, he was named Best National Architect by the Chilean Association of Architects in the 35-and-under age category. He has given countless lectures, and his writings have been published in numerous magazines, including Casabella, A+U, Quaderns, Detail, 2G, Electa, Lotus, and Arq, and in two monographic catalogues published in Spain (El Croquis) and in Chile. In 2007, he taught as a guest professor at the University of Texas. In 2008, he lectured at Harvard with his longtime collaborator, the sculptor Marcela Correa.


Smiljan Radic has participated in numerous exhibitions, including the Venice Biennale of Architecture in 2010, where he exhibited an installation entitled The Boy Hidden in a Fish. Also that year, he was one of seven architects to participate in Global Ends: Towards the Beginning, held on the 25th anniversary of TOTO Gallery•Ma in Tokyo, where he exhibited Refuge, a work placed on a square pedestal measuring 1,800 mm in size. In 2013, Radic exhibited The Wardrobe and the Mattress (in collaboration with Marcela Correa) at the Maison Hermès in Ginza, Tokyo, and in 2016 he exhibited at the New York MoMA. 


Last year, Radic returned to Tokyo’s TOTO Gallery with the premiere of Bestiary, which he is now presenting in slightly altered form at the Gallery of Contemporary Art and Architecture in České Budějovice. BESTIARY presents a modern bestiary from Radic’s imagination in the form of 20 models symbolizing various fictional creatures, alongside 28 drawings from the series Dead at Home.
The models represent several of Radic’s designs, including The Castle of the Selfish Giant, House for the Poem for the Right Angle, and The Boy Hidden in the Egg.


In a catalogue text for one of Radic’s exhibitions, Vera Grimmer writes: “In the works of Smiljan Radic the themes appear and disappear to return again, as in a piece of music. His chamber music is sometimes so quiet that it cannot be heard at all; not louder than the footsteps in the dark, but then it suddenly breaks out in the fortissimo of the harmony of heavy granite rocks.”The exhibition is being held in cooperation with the Czech Ministry of Culture and the Faculty of Architecture at the Technical University of Liberec, and with the kind support of the Embassy of the Republic of Chile. The project has received financial support from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Chile as part of the DIRAC 2017 culture program.

Gallery of Contemporary Art and Architecture / České Budějovice House of Art 
Náměstí Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice 370 01, CZ / tel.: 420 386 360 539 
e-mail: adoksentrum.cz - www.dumumenicb.cz open daily except Monday 10am – 1pm / 1:30 – 6pm

Žádné komentáře:

Okomentovat