12. 4. 2016

Centrum halových sportů - epilog

Z Á P I S z 9. schůze Rady města České Budějovice konané dne 4. 4. 2016 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. dv. 103 magistrátu města, nám. Přemysla Otakara II. 1/1 Přítomni: Ing. Petr Holický, Ing. Miroslav Joch, Ing. František Konečný, Ph.D., doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Ing. Jaroslav Mach, Mgr. Petr Podhola, JUDr. Josef Průcha, Ing. Jiří Svoboda, Michal Šebek, Ing. Jaromír Talíř,

číslo jednací KP-RM/718/2016/M/600 Projednání skutečností vyplývajících ze zrušené architektonické soutěže o návrh vyhlášené městem v roce 2012 pod názvem "Centrum halových sportů České Budějovice" Přijato usnesení č. 557/2016 (6,0,3,0/9) Ing. Joch, Ing. Mach a JUDr. Průcha požádali zapsat, že se při hlasování zdrželi. Jednání přítomen: Mgr. Martin Veselský, ved. právního oddělení OKP

Rada města České Budějovice přijala u s n e s e n í č. 557/2016: 


rada města 

I. b e r e n a v ě d o m í 1. informace o průběhu soutěže o návrh vyhlášené statutárním městem České Budějovice dne 27. 9. 2012 pod názvem "Centrum halových sportů České Budějovice", později zrušené rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 5. 6. 2013, 2. právní analýzu a doporučení dalšího postupu v rámci projektu "Centrum halových sportů České Budějovice", zpracovanou společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o., 

II. s c h v a l u j e na základě právní analýzy dle části I. bodu 2, v souladu s § 38 odst. 6 zákona o obcích a podle usnesení zastupitelstva města č. 35/2015 ze dne 16. 3. 2015, podání občanskoprávních žalob k příslušným soudům vůči Ing. arch. Peterovi Moravčíkovi, Ing. arch. Tomáši Krištekovi, Ing. arch. Ondřeji Kurekovi, Ing. arch. Alexandře Masárové a MSc (arch) Kataríně Labáthové (účastníci soutěže o návrh umístění na II. pořadí) a Ing. arch. Zbyňkovi Ryškovi (účastník soutěže o návrh umístěný na III. pořadí), a to na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého vyplacením soutěžních cen, tj. peněžitými plněnými poskytnutými těmto osobám městem z titulu čl. 11 soutěžních podmínek shora uvedené soutěže o návrh, ledaže z dohody o narovnání, která by byla v předmětné věci s těmito osobami na základě uskutečněného jednání uzavřena, vyplyne jiné vypořádání vzájemných práv a povinností stran, 

III. u k l á d á Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, 51 zabezpečit další postup města podle části II., tj. zejména podání žalob na vydání bezdůvodného obohacení, popř. předložit radě města ke schválení návrh dohody o narovnání, bude-li ho při jednání s dotčenými účastníky soutěže o návrh dosaženo. 

Žádné komentáře:

Okomentovat