22. 8. 2013

Radnice a knihovna v Kardašově Řečici

Jihočeská Kardašova Řečice je jedním z mála českých měst, které se rozhodlo zadat veřejnou zakázku na projekt formou soutěže o návrh. Soutěž o návrh (více informací ZDE) by se měla konat u všech veřejných zakázek, kde předpokládaná stavební investice překročí 10 mil. Kč a projekt tedy bude stát více než 1 mil. Kč. Jak ukazují výsledky, tak počet odevzdaných návrhů, kvalita jejich prezentace a veřejná debata ze strany města ve všech ohledech překonávají standartní výběrové řízení o nejnižší cenu zpracování projektu, která mnohdy vede k mnohem nákladnéjší realizaci a provozu samotné stavby.

Město Kardašova Řečice vyhlásilo dvoukolovou veřejnou architektonickou soutěž o návrh radnice a knihovny letos v březnu. Soutěž byla v obou kolech anonymní – jinými slovy porota po celou dobu hodnocení neznala jména autorů soutěžních návrhů. Soutěžní návrhy odevzdalo 29 uchazečů. Porota složená ze zástupců města a odborníků z nich v 1. kole vybrala 7 nejlepších a jejich autory (prostřednictvím pověřené důvěryhodné osoby) vyzvala k dopracování konstrukčního řešení. První i druhé kolo soutěže potvrdilo odhad investičních nákladů cca 30 mil. Kč včetně DPH. Ve druhém kole posuzování porotci vybrali a ocenili tři práce, které jsou nejvhodnější k realizaci. Autoři těchto tří oceněných návrhů byli v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vyzváni k účasti na jednacím řízení. Hodnotícím kritériem zde již nebude jen kvalita architektonického řešení, ale i ekonomická kritéria a smluvní podmínky. Pokud nenastanou komplikace, mohla by být zakázka na zpracování projektové dokumentace zadána do konce léta. Se samotnou revitalizací radnice a knihovny by se mělo začít co nejdříve, ideálně již na jaře 2014.

Odborná porota vysoce vyzdvihuje kultivovaný a zodpovědný přístup zadavatele k úkolu vyhledat nejvhodnější řešení rekonstrukce Radnice a knihovny Kardašova Řečice formou soutěže o návrh. Vyhlašovatel po celou dobu průběhu architektonické soutěže o návrh dbal na maximální transparentnost, legálnost a nediskriminační postup. Definici zadání i hodnotící řízení v obou kolech provázela snaha o nalezení nejvhodnějšího řešení nejen po architektonické a funkční stránce, ale i snaha o maximálně hospodárné nakládání se svěřenými finančními prostředky. Porota je přesvědčena, že soutěž v tomto smyslu splnila svůj účel. Již v prvním kole byly vybrány z 29 návrhů kvalitní studie, z nichž se mnohým podařilo naplnit požadavky investora. Nakonec bylo na základě upřesnění požadavků zadavatele dopracováno sedm návrhů, ze kterých porota vybrala a poté ocenila tři řešení, která mohou být pro Kardašovu Řečici skutečným přínosem. Pokud bude v zadávacím řízení bez uveřejnění vybráno kterékoliv z těchto 3 oceněných řešení, mělo by se jednat o kvalitní zpracovatele, kteří zajistí vznik kvalitní stavby. Porota doporučuje, aby se vyhlašovatel seznámil s referenčními stavbami oceněných účastníků a pečlivě sledoval, jak se ocenění účastníci vyrovnají s výhradami poroty zaznamenané v hodnocení návrhů. Porota dále doporučuje, aby vyhlašovatel nadále spolupracoval s nezávislým stavebně technickým dozorem-expertem a to zejména v oblasti energetického řešení. Důvodem jsou dílčí nedostatky zjištěné u všech návrhů předložených k posuzování a obecně nízká úroveň stavební produkce z hlediska energetického řešení. (Požadavky na energetickou úspornost budov nejsou dosud v praxi českého stavebnictví plně etablovány). Nezávislý technický dozor-expert odhalí případné konstrukční nedostatky včas tedy před zahájením realizace a pomůže společně s autory návrhu realizovat dílo kvalitní po všech stránkách.

Výsledky soutěže a protokol najdete na stránkách ČKA / zde jeden ze soutěžních návrhů od Ing. Arch. Peter Moravčík, Ing. Arch. Mgr. Art. Ondrej Kurek, Ing. Arch. Tomáš Krištek a Martin Mikovčák.Dvoukolová veřejná projektová architektonická soutěž / Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu pro následný projekt stavebních úprav a případné dostavby radnice a knihovny v Kardašově Řečici na pozemku p.č. 237/1 k.ú. Kardašova Řečice. Jedná se o dobře dochovanou stavbu klasicistní radnice z let 1822-25, dominantu náměstí, s hodnotnou, převážně klenutou dispozicí a kvalitním zevnějškem / Termín konání soutěže: 12. 3. – 20. 6. 2013 / Porota: Petr Nekut, Karel Mach, Radek Zeman, Petr Hrůša, Michal Fišer; náhradníci: Stanislav Haruda, Karel Staněk, Dana Machová, Jan Brotánek / Počet odevzdaných návrhů: 29 / Ceny a odměny celkem: 300 tis. Kč

Žádné komentáře:

Okomentovat