28. 6. 2013

Centrum halových sportů / Martin Kačírek, Jakub Děnge

Soutěžní návrh na Centrum halových sportů / Martin Kačírek, Jakub Děnge / spolupráce: Tomáš Fremr (statika)
Architektonické řešení

Základní ideou bylo navrhnout jednoduchý, avšak plně funkční objekt, který svým uniformním výrazem umožňuje pořádat utkání vrcholového sportu na mezinárodní úrovni a zároveň sloužit i pro pravidelný amatérský trénink nebo společenská setkání. Pravoúhlá hmota na obdélném půdorysu, s racionálním dělením na jednotlivé části, je umístěna na vyhrazeném pozemku, jehož východně-západní orientaci navrhovaný objekt sleduje.

Řešení klade mimořádný důraz na logické napojení víceúčelové haly na své okolí, správnou orientaci a situování vstupů a příjezdů. Nejvíce pohledově exponované strany jsou z městského okruhu, hlavní vstup je však orientovaný na východ – směrem k historickému centru města. Před hlavním vstupem je umístěn nástupní dlážděný prostor, k němu směrují přístupové cesty z Dlouhé lávky od plaveckého stadionu a nové lávky od zimního stadionu. Odtud lze předpokládat příchod pěších návštěvníků Centra halových sportů.

Základním motivem navrženého uspořádání je vnitřní prostor víceúčelové haly, který je řešený na půdorysu čtverce se stranami dlouhými 65 metrů. Do samého těžiště je umístěn střed hrací plochy, která je po všech čtyřech stranách obemknuta tribunami pro diváky.

Podél protilehlých stran haly v prostoru za pevnými tribunami jsou rozptylové plochy pro diváky, na ně navazují hygienická zázemí a stánky s občerstvením, síň tradic a sklad.

Přístupy diváků i sportovců jsou jednoznačně definovány rozmístěním a řešením jednotlivých tribun a vstupů do centrální haly. Přístupy diváků jsou v přízemí i patře ze vstupního foyer a rozptylových ploch po stranách haly. Ve 2. patře jsou oddělené prostory pro VIP.

Prostor haly je zakončen střešní konstrukcí, která svým řešením vytváří dojem odlehčené prostorové příhradové konstrukce. Ta rovnoměrně spočívá na svislých podporách základního čtverce. V konstrukci jsou navrženy systémy světlíků s možností regulování přímého denního osvětlení pomocí rolet s elektrickým návinem, zároveň je možné trojúhelníkové segmenty světlíků otevřít.

Na hlavní centrální víceúčelovou halu navazuje z východní strany vstupní foyer, které je v části otevřeno přes celou výšku budovy. Vložené patro, které je opticky propojeno s přízemní vstupní halou, rozšiřuje plochu foyer i v 1. patře. Oba prostory spojuje otvor s vloženým širokým schodištěm. V přízemí tohoto reprezentativního prostoru jsou „vnitřní“ pokladny, infocentrum s možností prodeje suvenýrů a šatny pro diváky, na ně navazují rozptylové plochy. Východní fasáda je prosklená, aby opticky spojovala vnitřní reprezentativní prostor vstupu s parkovými plochami a zelení podél řeky. Vstupy jsou zapuštěny do objemu budovy, čímž vznikají krytá venkovní závětří. Do severního zádveří jsou orientovány „venkovní“ pokladny.

Tréninková hala je situována do 1. patra v západní části objektu, a těsně navazuje na prostor hlavní víceúčelové haly. Na stejné úrovni jsou čtyři šatny sportovců, šatny rozhodčích a atletický koridor. V přízemí jsou šatny pro sportovce, zázemí klubu a navazující sektory pro média a novináře.

Celkové architektonické řešení je navrženo s ohledem na požadované rozdělení výstavby na etapy. V I. etapě bude v celém rozsahu postavena hlavní centrální víceúčelová hala s tribunami, vstupní prostory a přízemní šatny pro sportovce, v II. etapě se nad šatnami sportovců doplní do celkového objemu tréninková hala a atletický tréninkový koridor nad zásobovací komunikací při severní hraně budovy. Jednoduchý výraz dokončeného objektu přirozeně navazuje na hranolovitou kompozici „rozestavěného“ objemu I. etapy. Západní a severní část, dopravně a stavebně přístupnější, vytvářejí podmínky pro zajištění požadovaného provozu i dostavby. 

Provozní řešení 

Vnitřní provoz budovy je rozdělen na části pro diváky a sportovce.

Vstup do divácké části je z východní strany – od řeky, v návaznosti na pěší přístupové cesty a lávky, zároveň je doplněný vstup z jižní strany navazující na parkoviště. Blok hlavních pokladen se nachází v severním vstupním závětří. Na všechny tři vstupy navazuje vstupní foyer, s infocentrem a stánkem se suvenýry, a šatnami pro diváky, které se nacházejí vedle bloku pokladen. Prostor foyer je řešen přes celou výšku budovy. Vložené patro, které je opticky propojeno s přízemní vstupní halou, rozšiřuje plochu foyer. Oba prostory spojuje otvor s vloženým širokým schodištěm. Po stranách hlavního prostoru haly jsou na přízemí i v patrech rozptylové plochy, do kterých jsou orientované vertikální komunikace, hygienická zázemí a stánky s občerstvením. Nejvyšší 2. patro je vyhrazeno pro VIP návštěvníky. Vstup diváků na tribuny je řešen z hrací plochy, přístupových koridorů i z ochozů v patře. V přízemí se na rozhraní veřejné části a sektoru pro sportovce nachází síň tradic.

Úsek západně od hlavní haly je vyčleněn pro zázemí sportovců, vedení klubu a provozní kanceláře. Při vstupní recepci je klubovna a konferenční místnost, která navazuje na zázemí pro média a novináře. Šatny sportovců jsou přístupné špinavými chodbami, jednotlivé šatny jsou řešeny jako průchozí, přičemž slouží jako filtr mezi čistými a špinavými provozy. Šatny rozhodčích umístěné pod pevnou částí západní tribunou a šatny vrcholových sportovců (domácí, hosté) jsou rovněž přístupné vlastní špinavou chodbou a jsou taktéž průchozí. V návaznosti na rozhodčí jsou místnosti dopinkové kontroly a ošetřovna.

V patře nad šatnami je prostorová rezerva pro výstavbu II. etapy. Volný prostor a konstrukci střechy by však bylo možné řešit jako venkovní sportovní plochu, kterou by bylo možné doplňkově sezónně používat již v rámci I. etapy. Kolem venkovního hřiště je navrženo lehké oplocení, které by dosahovalo výšky předpokládané II. etapy.

Na přízemí navazuje ze severní strany zásobovací koridor s přidruženými sklady, zásobováním a místností pro odpadky, a prostory pro parkování přenosových vozů. V části koridoru je zásobovací rampa. Z této strany je i přístup do prostoru vyhrazeného pro média a pracoviště komentátorů na severní tribuně. 


Konstrukční a materiálové řešení 

S ohledem na rozsah je budova navržena jako kombinace několika konstrukčních systémů. Konstrukce hlavní haly je navržena na půdorysu čtverce s délkou strany 65 m. Je řešena z prefabrikovaných železobetonových sloupů, které jsou pravidelně po 6,5 metrech rozmístěny po obvodu haly. Prostorová tuhost v rovině jednotlivých fasád je zabezpečena pomocí diagonál a schodišťových jader. Průřez sloupů se liší v závislosti na způsobu uložení konstrukce střechy. Na jižní fasádě je průřez 500/1000 mm a na severní fasádě to je 500/750 mm – tam je konstrukce střechy zavěšena, sloupy na východní a západní straně mají průřez 500/500 mm a střecha je na nich uložena. Sloupy jsou při horní hraně doplněny vodorovnými trámci, které vytvářejí železobetonový věnec.

Na svislých podporách spočívá konstrukce střechy, která je navržena z ocelových příhradových vazníků obousměrně pnutých, čímž je vytvořena opticky lehká prostorová příhradová konstrukce střechy s možností vedení veškerých instalací (VZT, ZTI, …) a zavěšení instalací i techniky nezbytné pro víceúčelový provoz. Vazníky orientované sever – jih jsou zavěšeny na železobetonových sloupech haly, v opačném směru východ – západ jsou prostě podepřeny. Část konstrukce nad vstupní halou staticky spolupůsobí a eliminuje celkový průhyb konstrukce hlavní haly. Výška vazníků je 3,25 m.

Povrchová úprava ocelových částí je opatřena nátěry, betonové stěnové konstrukce jsou pohledové. Pevné konstrukce jsou bohatě kombinovány s čirými nebo průsvitnými skly. Průsvitné stěny dělící prostor vstupního foyer a hlavní haly jsou navrženy z polykarbonátových panelů, stejné prvky jsou použity i na vnitřní straně jižní fasády z důvodu zabránění dopadání přímého slunečního záření do prostoru haly.
Žádné komentáře:

Okomentovat