20. 4. 2013

Zakázky malého rozsahu /metodický pokyn ČKA

Metodický pokyn ČKA pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti architektury a územního plánování metodou Souběžného vypracování zakázky více nezávislými zhotoviteli. 

Projektové služby malých zakázek veřejných zadavatelů tvoří díky množstevnímu záběru podstatnou část stavební produkce v zemi a vytvářejí tak zásadním způsobem živné podhoubí běžné stavební kultury i kultury obecně.  Drobnými veřejnými zadavateli jsou především obce. Česká komora architektů tímto podává pomocnou ruku těm z nich, které mají zájem být kulturně zodpovědnými i u nákladově malých úloh. Česká komora architektů upozorňuje, že optimálním způsobem je i u malých zakázek otevřená anonymní architektonická soutěž, je si nicméně vědoma, že u nejmenších úloh může být vnímána jako administrativně a rozsahem nadbytečně rozsáhlá.

Veřejní zadavatelé upozorňují na chybějící zjednodušený vzor pro výběr zpracovatele projektových prací u zakázek malého rozsahu, který by byl zejména časově rychlejší, než standardní architektonická soutěž dle vzoru ČKA a přitom zachoval výběr podle kvality. Takovým nástrojem je tzv. Souběžné vypracování zakázky více nezávislými zhotoviteli, který vychází vstříc požadavku veřejných zadavatelů u zakázek malého rozsahu v oblasti projektových služeb na efektivitu výběru – tj. s minimálním časovým a finančním nákladem skloubit odborné posouzení komplexní kvality návrhu a zároveň zadat zakázku na projekt stavby. Česká komora architektů, za účelem udržení kvality výběru a zákonných práv účastníků, musí zdůraznit dodržení kvalifikace poroty a ochranu vítěze.

Přiložený vzor je připraven k vyplnění a logicky strukturován podle postupu zadavatele. Pro hodnocení jednotlivých kritérií je přiložena tabulka s přednastavenými součty. Vyplněním vzoru může být soutěž vyhlášena. Jako vodítko pro rozhodnutí poroty slouží kalkulační tabulka. Z jednání poroty musí být proveden zápis s hodnocením jednotlivých uchazečů. Je nutné zdůraznit, že kalkulační tabulka je především návodná a že výsledkem práce poroty, zejména její odborné části, je pečlivé a komplexní hodnocení uchazečů.  Jenom takové, spojené s debatou celé poroty, může vést k výběru skutečně toho nejlepšího uchazeče.

Zákonné pozadí:
S účinností od 1.1.2014 Zákon o zadávání veřejných zakázek 137/2006 sb., § 12 stanovuje veřejnou zakázku podle výše předpokládané hodnoty (3) jako zakázku malého rozsahu do 1 mil Kč.

Dle § 18 Obecné výjimky z působnosti zákona, (5) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v - § 6 Zásady postupu zadavatele, (1) Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

V návaznosti na §6 Zákona a vzhledem k tomu, že dle zákona 360/1992Sb., § 23, odst. 6 do působnosti Komory náleží zejména a) pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí a b)  spolupůsobit  při  ochraně  veřejných  zájmů  v  oblasti  výstavby, architektury a územního plánování, Česká komora architektů vydává metodický pokyn pro zadávání zakázek malého rozsahu v oblasti architektury a územního plánování.

Zpracovatelský tým: Michal Fišer, Jan Hájek, Petr Lešek; verze: 2013/1


Žádné komentáře:

Okomentovat