4. 3. 2013

Centrum halových sportů / 2.místo

CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE / 2.místo

Ing. arch. Peter Moravčík, Ing. arch. Tomáš Krištek, Ing. arch. Mgr. Art. Ondrej Kurek, 
Ing. arch. Alexandra Masárová, MSc(Arch) Katarína Labathová

Urbanistické řešení

Sportovní hala je svou náplní i rozměry jedna z nejvýznamnějších budov každého města. Poloha v Českých Budějovicích nedaleko centra, za řekou a blízko frekventované komunikace ovšem působí paradoxně periferně. Proto navrhujeme halu připnout k městu okruhem spojujícím centrum města, plavecký a hokejový stadion. Existující chodníky v parku přirozeně vcházejí do budovy a směřují do centrální pasáže.

Kontakt s řekou, napojení na parkoviště, budoucí parkovací dům a hlavně propojení s parkem  přinášejí potřebu otevření budovy téměř ze všech stran. Za zónu hlavního nástupu do budovy jsme předdefinovali jihozápadní nároží – zde definujeme budoucí vztahy po dostavbě parkovacího domu vytvořením veřejného prostoru – náměstí.  Širší vztahy tak jasně formují urbanistický i architektonický koncept.
Řešení veřejného prostoru

Osobitý důraz jsme kladli na definování veřejného prostoru v bezprostředním okolí i v souvislosti s etapizací stavby. Nahrazením původní haly první etapou nového centra halových sportů vzniká značná volná plocha určená na dostavbu druhé etapy. Tuto plochu navrhujeme předefinovat tak, aby sloužila už od začátku svému účelu. Tréninkové hale proto předchází otevřené hřiště s oplocením a umělým osvětlením. Centrum halových sportů tak není tvořené jednoduchou adicí introvertních hal na pozemku, ale od začátku působí jako jeden komplex sloužící profesionálnímu sportu, jako i široké veřejnosti.

Komplexní architektonické řešení

Architektonický výraz je formovaný v první řadě komplexními širšími vztahy a důrazem na  postupnou etapizaci při zachování architektonických kvalit centra ve všech fázích výstavby. Cílem vnitřní konfigurace je přehlednost provozu a otevřenost směrem do exteriéru. Jádrem sportovní haly se stává foyer přeměněné na živou, krytou ulici, respektive dvůr s pavlačí, stánky a lavičkami. Díky napojení na širší okolí a centrum města láká ulice nejen sportovce,ale i běžné návštěvníky a turisty, ze kterých se mohou při sezení na kávě stát sportovci nebo fanoušci domácího týmu.

Princip transparentnosti je opakovaně uplatněný i při formování tribun hlavní haly, ta je obklopena přístupovou rampou od řeky, přicházející diváky láká atmosféra a dění v hale, sportovní hala je transparentní a není uzavřena do sebe. Díky přesahu tribun nehrozí oslnění hráčů ani nadměrné přehřívání interiéru.

Sportovci z jiných měst a ze zahraničí mají unikátní zážitek z hraní v Českých Budějovicích. Sportovnípřenosy ze zápasů a kulturních událostí jsou díky možnosti zachycení panoramy města neopakovatelné. V případě potřeby je možné při vrcholových sportovních událostech otvory zastřít a dosáhnout tradiční vnitřní atmosféru.


Provozně dispoziční řešení

Hlavní vstup do CHS je orientovaný ze západní strany, umožňuje vstup z parku po terénním valu, původním chodníkem, nebo po mírné rampě od parkoviště. Stejně otevřený je i vstup existujícím chodníkem směrem od řeky. Zásobovací vstup i vstup vrcholových sportovců je  orientovaný tatéž ze západní strany strany do polozapuštěného podlaží.

Vstupní rampy ústí na podlaží vyzdvižené nad existující terén o dva metry. Centrem prostoru je foyer transformované na živou krytou ulici, obsahující kavárnu, bufety, prodejnu suvenýrů atd. Tato pasáž je vizuálně i provozně propojena s oběma halami i prvním podzemním a druhým nadzemním podlažím.

Druhé nadzemní podlaží obsahuje prostory administrativy a prostory pro novináře, konferenční místnost a boxy pro VIP hosty.

První podzemní podlaží obsahuje šatny pro vrcholové sportovce, i dalších 12 šaten s příslušenstvím potřebným pro provoz budovy. Tento prostor je přímo napojený na obě sportovní haly i běžeckou dráhu v jižní části objektu. 

Etapizace

V první etapě navrhujeme ve východní části pozemku umístit hlavní halu se vším příslušenstvím, dvěma profesionálními šatnami a všemi dvanácti šatnami pro veřejnost. Součástí první etapy bude i prostorová rezerva na budoucí dostavbu běžeckého koridoru. V souvislosti s první etapou navrhujeme zrealizovat i hrubou stavbu tribun druhé etapy a na místě budoucí tréninkové haly veřejné exteriérové hřiště s tenisovou stěnou.

Druhá etapa pokračuje vyhloubením plochy exteriérového hřiště na úroveň hlavní haly, stavbou tréninkové haly a dostavbou běžeckého koridoru, vše potřebné příslušenství už je obsaženo v první etapě. Obě haly jsou následně opláštěné ocelovou sítí, kterého celý objem uzavírá, výtvarně vstupní nádvoří a je nosičem vizuálních informací. Z důvodu plynulého provozu CHS během realizace druhé etapy je možné používat jižní vstup do objektu.

Při návrhu etapizace byl kladen důraz na finanční náročnost obou fází podle zadání. První etapa, prostorově náročnější, je navržena aby plnohodnotně plnila svoji funkci při dodržení finančních limitů. Druhá etapa, prostorově méně náročná, doplňuje celý komplex a spolu s fasádou vytváří s obou hal jednotný, architektonicky soudržný celek.
Materiálově konstrukční řešení

Při stavbě CHS dominují bezúdržbové materiály, pohledový beton a ocel. Koncept exteriérové ulice se odzrcadluje i v materiálovém řešení, kde jsou použity materiály primárně používané v exteriérech.

Vnější vrstva fasády vytvářející polotransparentní obálku, která znejasňuje hrany objemné stavby v parku, může sloužit jako pletivo pro popínavou vegetaci nebo na promítání vizuálních informací.

Materiálové řešení povrchů odzrcadluje potřebu trvalosti. Materiály použité v exteriérech přecházejí do interiérů. Pletivo použité na fasádě je použito i na zábradlí v interiéru. Atmosféru interiérové ulice  ve foyeru podtrhuje použití exteriérové dlažby na její podlaze. Dřevo s betonem jsou osvědčenou kombinací vyhovující sportovnímu provozu i případnému využívání CHS na společenské události.

Statické řešení tvoří systém vertikálních železobetónových sloupů obdélníkového púdorysu 400 x 1200 mm v modulové osnově 9 000 mm, na kterých spočívá soustava dřevěných  lepených vazníkú prúřezu 280 x 2200 mm. V hlavní hale je tento průřez doplněn ocelovým příhradovým vazníkem s celkovou vertikální dimenzí 3 500 mm.

Cílem je zachování vizuální jednoty dřevěné části vazníků nad větším i menším rozponem. Sloupy jsou kotveny do železobetónových základových kalichových patek, podpořených soustavou pilot (délka pilot bude stanovena na základě podrobného hydrogeologického průzkumu).

Střešní konstrukce

Je tvořena betonovou zálivkou v trapézovém plechu, ukládaném na mezivazníkové I-profily, tepelná izolace, hydroizolace. Střecha je spádována jednosměrně do vertikálních zvodů při sloupech ve středovým traktu (I.etapa) a sloupech západní fronty (II.etapa). Do střešní roviny je integrována soustava prosvětlovacích obdélnikových svétlíků 2 000 x 7 000 mm.

Obvodové zdi jsou tvořeny železobetonem – deskové prefabrikáty mezi sloupy, šikmé zubaté prefabrikáty tribun – jsou tepelně izolované, vnější odvětranou fasádu tvoří plášť z aglomerovaných desek na rastru nosné konstrukce z pozinkované oceli. Dominantně se tahle primární fasáda vizuálně uplatňuje v I.etapě. Ve druhé etapě – finální architektonický výraz sjednocuje transparentní obvodový plášť – ocelová síťovina (alternativa Haver&Boecker), resp. FERRARI textilie, napjatá na nosný rám z pozinkované oceli. Svoji polotransparencí umocňuje výtvarné působení obvodu stavby, podporuje jeho monolitní jednoznačnost v parkové zeleni a je vhodnou platformou pro různé vizuální performance.

Materiály interiérů – dlažby z betonových tvarovek terakotové barvy přejdou v přízemí z exteriéru do interiéru , na ostatních podlažích navrhujeme podlahy epoxidové průmyslové lité, ve sportovních halách podlahy koridorů a tribun jako nulové nátěry betonu, samotná sportoviště v současném standardě technického provedení pro hrací plochy. Madla, zábradlí, kovové součásti interiéru z oceli s nátěrem antracitové barvy, mobilní teleskopické tribuny. Charakter interiéru doplňuje vybavení z přírodní překližky – sedadla tribun, podvěšené podhledové lamely, akustické obklady vertikálních stěn.


Víceúčelovost využití

Umístěním prostorů příslušenství mezi obě haly vzniká přehledný provoz umožňující využívání obou hal ve stejném čase, na stejné i rozdílné účely.

Organizace hracích ploch a tribun umožňuje pořádání různých sportovních událostí (profesionální i amatérské zápasy, volejbalový turnaj pro 12 týmů, jóga, taebo, ...), kulturní události (koncert, divadlo, ...) i společenské události (společenské tance, workshopy, diskuze, ...). Přeorganizováním pomocí dělících prvků může být hrací ploch a přeměněna na množství událostí, umožňujících její patřičné vytížení.

Zásady návrhu technologického a technického vybavení. Zásobování cateringu do objektu je orientované z jižní strany obslužní komunikací, ze které je přístup i do obou hal. Cate ring přichází do jednotlivých bufetů samostatným výtahem. Technologický vstup je umístěný ze stejné strany pro zabezpečení přímého přístupu do skladů a následně do hal.

Vzduchotechnické zařízení navrhujeme umístit na střeše. Mezi ocelové stropní vazníky je možné umístit světelný park a stínění světla přicházejícího ze střechy.

Pultová střecha, sjednocující rozdílné výšky obou hal, umožňuje sbírání dešťové vody do kolektoru a její následné použití při splachování toalet, případné sbírání v exteriérovém jezírku a její postupné prosakování do řeky tak, aby nebylo zatížené kanalizační vedení.

1 komentář:

 1. Hodnocení poroty:

  Kladem je průchozí pasáž s prostorově zajímavou návazností vnitřních společenských prostor mezi halami na exteriér parku. Dvouplánově řešená fasáda je citlivým řešením objemu haly ve vztahu k parku. Ceněné je rovněž úsporné objemové řešení.

  Připomínky pro druhé kolo:
  - návrh má neadekvátní napojení velkorysého vstupu do objektu na bezprostřední okolí (zejména na pěší komunikace) - zobrazení objektu vzhledem k vstupům do něj je nedostatečné - zásobování objektu není dostatečně zdokumentováno - je nutné prokázat viditelnost ze všech míst na tribunách na celou hrací plochu - dořešit správnou dimenzi únikových koridorů diváků - dořešit střešní denní prosvětlení - zvážit možnost umístění podia při kulturním využití v návaznosti na foyer.

  celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu

  porota ocenila nápadité a hmotově elegantní řešení návrhu ve stávajícím prostředí parkové plochy. Částečné zapuštění objektu pod úroveň terénu umožnilo autorům vytvořit dobré provozní a funkční vazby uvnitř objektu a zároveň pomohlo velmi přirozeně vyřešit vazby s okolím. Propojení severní a jižní fasády skrze centrálně umístěnou vstupní halu je velkým přínosem ve vztahu k veřejnému prostoru a pohybu lidí v lokalitě. Především díky zapuštění do terénu působí objekt hmotově přiměřeně a sympaticky. Bohužel právě toto řešení umístění sportovních a technických ploch pod úroveň Q100 je problematické.

  komplexnost a úplnost řešení

  až na drobné nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi technické zprávy a výkresové dokumentace, lze řešení považovat za komplexní a úplné. Navržené tribuny jsou zbytečně příliš strmé.

  hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení a efektivita realizace

  umístění sportovních a technických ploch pod Q100 je určitě méně ekonomicky efektivní řešení. Z hlediska celkových nákladů je návrh průměrně náročný. Dobře vymyšlený koncept etapizace patří určitě k přednostem návrhu.

  OdpovědětVymazat