4. 4. 2012

Územní plánování po česku

Územní plánování po česku aneb degradace jedné profese
  
Územní plánování je činnost rozvíjející městské a venkovské prostředí s ohledem na zájmy společnosti jako celku, potřeby sídel a regionů jako základních prostorových jednotek a s důrazem na dlouhodobé procesy v území. Společným jmenovatelem územního plánování je udržitelný rozvoj, který integruje faktory sociální, ekonomické, kulturní a faktory životního prostředí.

Urbanista je odborník, který převádí územní koncepce do prostorových forem a připravuje, navrhuje a koordinuje plány na lokální a regionální úrovni a v širším územním měřítku. Urbanista pracuje ve veřejném zájmu, přetváří místa, berouc v úvahu jejich dlouhodobé potřeby. Urbanista vystupuje v celé řadě rolí od veřejné, přes soukromou po akademickou sféru: jako tvůrce a vizionář, poradce a zprostředkovatel, jako manažer a jako vědec, výzkumník. Toliko definice územního plánování a činností urbanisty zveřejněná na webových stránkách Asociace pro urbanismus a územní plánování.

Jak již výše uvedená definice napovídá, výkon povolání urbanisty je vysoce kvalifikovanou nezávislou tvůrčí autorskou činností, vyžadující dlouhodobé školení a odbornou praxi, mající významný vliv na zdraví, životy a majetky občanů a na přírodní a kulturní prostředí.

Jsou však územní plány vytvářené těmito urbanisty skutečně tvořeny s ohledem na zájmy společnosti, potřeb sídel a s důrazem na dlouhodobé procesy v území, zjednodušeně řečeno jsou zpracovávány opravdu takto kvalitně? Je územní plánování v České republice prezentované těmito urbanisty skutečně vysoce kvalifikovanou a nezávislou tvůrčí činností?


Na 18. celostátní konferenci o územním plánování pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj zazněla v rámci jedné z mnoha prezentací i kritika kvality územních plánů. Zjednodušeně lze tuto prezentaci shrnout do následující věty: „jak můžou stavební úřady kvalitně rozhodovat, když pro ně závazný podklad pro rozhodování je zpracován nekvalitně“.

 
Pojďme si na výše uvedené otázky postupně odpovědět a zkusit se zamyslet, zda jsou územní plány skutečně zpracovávány jako kvalitní podklad pro rozhodování a jako smysluplná koncepce pro rozvoj obce či města.

Jako první věc, která nám ovlivní výslednou kvalitu územního plánu, je volba jeho zpracovatele, tedy urbanisty. Jak probíhá výběr takovéhoto urbanisty v České republice?

Doporučený postup Asociací pro urbanismus a územní plánování a Českou komorou architektů při výběru zpracovatele spočívá v tom, že je nejprve uspořádána soutěž o návrh, tzv. urbanistická soutěž, kdy zájemci o zhotovení daného územního plánu prezentují svojí koncepci řešení konkrétní obce nebo města. Z této soutěže jsou následně vybráni zájemci s nejlepší koncepcí, kteří jsou zařazeni do navazujícího výběrového řízení, kde se uplatňují další kritéria výběru včetně ceny. Pro posuzování jednotlivých řešení se sestavuje porota z kvalifikovaných odborníků.


Takovýchto soutěží se však v současné době vypisuje minimum. Převažující způsob výběru zpracovatele je zadávací řízení, tzv. veřejná zakázka, které preferuje jako jediné kritérium nejnižší cenu. Takovýto výběr však vede ve většině případů i k nejnižší kvalitě, neboť zhotovitele nic nemotivuje k tomu, nabídnout obci či městu nejlepší koncepční řešení územního plánu, ale nabídnout co nejnižší cenu a to i na úkor kvality budoucího územního plánu. A kde ušetřit? Zde se nabízí pouze dvě možnosti. Každý zpracovatel územního plánu potřebuje při jeho tvorbě i spolupráci vysoce kvalifikovaných specialistů, to je např. zpracovatele územního systému ekologické stability, specialisty pro řešení dopravní a technické infrastruktury, apod. V případě nízké ceny tak zpracovatel územního plánu tyto specialisty ke spolupráci nepřibírá nebo se podílejí na jeho tvorbě pouze okrajově. Druhá možnost kde ušetřit je na vlastní činnosti urbanisty. Je ovšem urbanista, která zpracovává územní plán, jehož pořizování trvá i několik let, motivován k odevzdání nejlepších výsledků, když výsledná cena neodpovídá odvedené práci? Nikoliv.


V případě, kdy není pro zpracování územního plánu vypisována urbanistická soutěž a jediným kritériem pro výběr zpracovatele je nejnižší cena, hlásí se do takovýchto výběrových řízení i architekti specializují se převážně na projektování staveb a bohužel v i firmy, jejichž dosud hlavní činností byla např. krajinná ekologie, tvorba strategických plánů měst, projektování dopravních staveb, apod. Je zcela zřejmé, že takovýto architekti a firmy o náročnosti zpracování územních plánů a složitosti procesu jejich pořizování téměř nic neví, případně mají zcela zkreslené představy. Tato neznalost pak vede z jejich strany k předkládání i nejnižších cen ve výběrových řízeních. Tyto architekti a firmy, resp. zhotovitelé územních plánů si až v průběhu zpracování a pořizování uvědomí, co vše je pro zdárné dokončení územního plánu potřeba a jejich práce pak funguje na principu „pokus - omyl“, kdy architekt nebo firma odevzdá návrh územního plánu a následně je mu ze strany pořizovatele vrácen, protože nesplňuje požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. V těchto případech o nějakém tvůrčím procesu a vlastní invenci nemůže být ani řeč, protože veškerá činnost architekta nebo firmy při zpracování územního plánu se omezuje pouze na opravu omylů a chyb způsobených neznalostí dané problematiky a „uvádění“ územního plánu do souladu se stavebním zákonem a jeho vyhláškami.


Druhou věcí, která ovlivní výslednou kvalitu územního plánu, je, zdali v něm navrhovaná řešení a vlastní invence zhotovitele, jsou zpracovány kvalitně a zdali reflektují skutečný stav a potřeby území. Pro naši krátkou úvahu tomu říkejme třeba myšlenka územního plánu.


V současné době je u většiny územních plánů takováto myšlenka téměř nulová. Zhotovitelé územních plánů tuto činnost degradovali na pouhé „vybarvování“ katastrální mapy bez vlastní invence a snahy o co nejlepší řešení a na pouhé „kopírování“ textové části z jiných územních plánů, zhotovitelem dříve zpracovávaných. Zjednodušeně řečeno, zhotovitel má vytvořený jeden vzor na územní plán a ten kopíruje stále do kola. Snadno se pak může stát, a stává se poměrně často, že obec např. ležící na Šumavě má identickou koncepci rozvoje včetně koncepce urbanistické s obcí nacházející se např. v těsném sousedství Českých Budějovic. Že je tady něco špatně, si asi uvědomí každý, kromě zhotovitele daného územního plánu.


Každý územní plán by měl mít i své odůvodnění, tzn., zhotovitel by měl vysvětlit, co navrhuje a z jakého důvodu a dále zdůvodnit a popsat myšlenku územního plánu. A skutečnost? Odůvodnění je ze strany zhotovitelů bráno jako něco nadbytečného a důvody, které je vedli ke zvolenému a přijatému řešení se v odůvodnění územního plánu dočtete málokdy, což i mimo jiné dokládá ono bezkoncepční „vybarvování“ ploch.


Na závěr nám zbývá zodpovědět položené otázky.


Jsou zpracovávány územní plány kvalitně? Ve většině případů, kdy jediným kritériem pro výběr zhotovitele je nejnižší cena, bývá kvalita odvedené práce velmi nízká. Zde můžeme dát za pravdu lidovému přísloví: „za málo peněz – málo muziky“. Pak ovšem nemůže chtít po stavebních úřadech, aby rozhodovali kvalitně, když jim pro jejich rozhodování předáváme nekvalitně zpracované územní plány. Tady by výrazně pomohl způsob výběru projektanta, a to formou urbanistické soutěže. Je zřejmé, že malé obce s minimálním počtem obyvatel nebudou vždy pořádat časově náročné urbanistické soutěže. Zde by výrazně pomohlo, aby byl výběr zhotovitele konzultován např. s pořizovateli územních plánů, kteří mají přehled o kvalitě práce urbanistů.


Je územní plánování v České republice skutečně vysoce kvalifikovanou a nezávislou tvůrčí činností? Vzhledem ke kvalitě velké části územních plánů, kdy jde skutečně o degradaci této činnosti pouze na „vybarvování“ katastrální mapy bez náznaku jakékoliv invence a myšlenky, lze konstatovat, že existuje velká skupina „urbanistů“, u nichž se nejedná o tvůrčí činnost, ale o pouhé kopírování jednoho územního plánu do druhého. Zároveň lze ale konstatovat, že zde existuje i určitá skupina urbanistů, i když menší než předchozí, která stále územní plánování považuje za tvůrčí činnost a prezentuje se i velmi kvalitními územními plány.


Nesmíme však zapomenout, že svůj díl viny na nekvalitně zpracovaných územních plánech nesou i obce a města, které již způsobem výběru zhotovitele, dávají jasně najevo, že je jim přednější cena před výslednou kvalitou územního plánu.

Svůj díl viny nese taktéž i Česká komora architektů, které takovéto chování toleruje, tzn., toleruje urbanisty, kteří nabízejí zpracování územních plánů za ceny neodpovídající honorářovému řádu ČKA a taktéž tolerují urbanisty, kteří jsou za nekvalitně zpracované územní plány zodpovědní.
Zcela na závěr jedna ukázka tvorby cen územních plánů. V některých jihočeských městech v minulém roce proběhla výběrové řízení na zpracování územního plánu, např. v Milevsku, Týně nad Vltavou, Lišově. V Milevsku vyhrál zpracovatel s cenou 403 000, v Týně nad Vltavou s cenou 665 000, v Lišově s cenou 263 000. Podle orientační tabulky pracnosti a minimálních cen územních plánů, sestavené Českou komorou architektů, kdy tato cena zahrnuje i veškeré potřebné přímé i nepřímé náklady na zhotovení zakázky, je minimální cena pro město o velikosti Milevska 1 631 015 Kč, u města o velikosti Týna nad Vltavou 1 523 422 Kč a u města o velikosti Lišova 1 022 125 Kč.

Územní plánPočet obyvatel (2009)ProjektantCena
Cena dle metodiky AUUP a ČKA
celkem orientační výpočtová cena při 429 Kč/hod
minimální orientační cena 60% z ceny výpočtové
Týn nad Vltavou8 424Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D.665 000,-
2 539 037
1 523 422
Milevsko 9 061Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc.403 000,-
2 718 359
1 631 015
CITYPLAN spol. s.r.o.404 000,-
PUDIS a.s.685 000,-
Lišov4 164Ing. arch. Jiří Brůha
(A + U DESIGN s.r.o.)
263 000,-
1 703 559
1 022 125

Jak je tedy možné, že ceny výše uvedených územních plánů jsou nižší a to dokonce i čtyřikrát, než uváděná minimální cena Českou komorou architektů? Zde asi netřeba komentovat, jak bude vypadat výsledný územní plán. Buď ve vysoutěžených cenách nejsou zahrnuti potřební specialisté, nebo bude architekt pracovat téměř zadarmo. O nějaké myšlence v územním plánu nemůže být ani v tomto případě řeč. Dojde opět k degradaci urbanismu na pouhé bezmyšlenkovité „vybarvování“ katastrální mapy. Nebo, a to je pouze dohad, má zhotovitel v těchto městech připravené své developerské projekty a vyplatí se mu dělat takovýto ú zemní plán zadarmo? Zde však narážíme na Profesní a etický řád České komory architektů, které takovéto chování vylučuje.

V této souvislosti je potřeba zmínit ještě jednu otázku, co vede zástupce města či obce k výběru takto „podivně“ nízké ceny, která se několika násobně liší od ostatních? Nabízí se zde příměr, pokud budete chtít stavět rodinný dům, víte, že průměrná cena se pohybuje např. okolo 4 miliónů korun a někdo vám nabídne ho postavit za pouhý 1 milión korun, jak se zachováte? Nejspíše si o kvalitě výsledné práce odvedené za takovouto pochybnou cenu pomyslíte své a touto nabídkou se dále nebudete zabývat.


PS. Autor textu se pohybuje jako projektant v oblasti územního plánování, ale nepřál si být zveřejněn. CBArchitektura mu děkuje a jeho přání respektuje. Současně přidáváme následující dodatek:

Uvedený příspěvek považuji za reálný popis současného stavu, jehož výsledkem je nejenom degradace profese, ale především urbanismu našich měst s dalekosáhlými sociologickými, ekonomickými a ekologickými důsledky pro společnost. Pokud města za strategické dokumenty platí cenu jednoho průměrného automobilu, je to nezodpovědné jednání, jehož konkrétní motivy podle nás rozhodně nespočívají v nedostatku veřejných financí nebo neznalosti problematiky. Jsou to účelová rozhodnutí, jejichž nejčastějším výsledkem je změna nezastavitelného území na stavební pozemek, čímž se jeho hodnota řádově stokrát zvětší.

Je poměrně překvapující, že u většiny změn územních plánů nenajdete jakoukoliv analýzu stavu, anebo vysvětlení konceptu či strategie, proč vlastně k uvedené změně dochází a čeho tím chce zpracovatel dosáhnout. Za uvedené podprůměrné ceny (do nichž je projektant nucen jediným kritériem výběrového řízení) nelze odevzdat kvalitní projekt a tak se pouze kopírují řešení, bez ohledu na skutečný stav a potřeby. Celý proces probíhá pouze v rámci paragrafů stavebního zákona, s odkazem na závazné dokumenty a srovnáním soulad/nesoulad návrhu, bez ohledu na to, zda tomu tak skutečně je (bohužel, stavba v záplavovém území ovlivňuje řeku při povodni fyzikálními zákony, nikoliv soudním výkladem paragrafů ... viz kauza lokality U špačků, která je typickým příkladem podobného postupu).

Podobné téma v aktuální souvislosti města České Budějovice najdete ZDE / Mirek Vodák

27 komentářů:

 1. Samozřejmě, že cena zakázky je dohodou mezi objednatelem a zpracovatelem. Ale pokud proces územního plánování degradujeme na hledání nejlevnějšího projektanta, skončíme jako u známých levných párků, které neobsahují žádné maso. Zůstane nám název bez obsahu.

  Smyslem výběrových řízení na ÚP nebo architekturu není najít nejlevnějšího projektanta. Souboj o nejlepší cenu má smysl pouze v momentě, kdy máte na výběr z kvalitních projektů, jejichž výsledkem může být pak nejlevnější řešení ...

  Mirek Vodák

  OdpovědětVymazat
 2. Vynikající článek. PP

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo, přesně popisuje problém. V Čechách je hodně skvělých architektů, urbanistů a dalších spolupracujících profesí, ale v takhle nastavených podmínkách prostě nemáš šanci se k zakázce dostat, nebo odevzdávat kvalitní práci. Minulý týden jsem mluvil s dost zkušeným statikem a úplně nezávisle mi popisoval stejnou situaci u něj v oboru. Ukaž mi jedinou právnickou kancelář, která by za těchto podmínek pro stát pracovala, ukaž mi kvalitního doktora nebo pekaře, co dělá za 15 procent ... a my ty takhle stavíme město??? MV

   Vymazat
 3. Výborný článek. K problematice podivných cen za zpracování územního plánu doporučuji http://stoptunelum.cz/uzemni-plan.html. V Ústí nad Labem jsme si dovolili ten luxus, pořídit si Dacii z 80. let za cenu nového Porsche. A vtipné je, že na té předražené ústecké zakázce se podílel CityPlan, který podle tabulky v článku v Milevsku boduje nezvykle nízkou cenou. :) Jan Kvapil

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Konkrétní kauzy CityPlan neznám, ale naťukl jste další souvislost. Jedna předražená zakázka umožňuje firmě celý rok pracovat na ostatních projektech za dumpingové ceny, čímž zase poškozuje celkovou úroveň urbanismu a otevřenou soutěž. Změny územního plánu jsou obrovský byznys, kdy se přes noc dají vydělat desítky milionů korun. Dovedu si představit, že to má souvislost s těmi extremně nízkými nabídkami ... MV

   Vymazat
 4. A ještě jedna poznámka. Velmi podobná kritéria výběru a o desítky procent nižší nabídky projektových prací najdete i u zakázek na veřejné stavby. Vypisují se jako obchodní soutěže, nikoliv architektonické. Zatímco v jednotlivých městech se to z iniciativy architektů a politiků začíná měnit, na úrovni krajů a státu je to naprosto katastrofální situace, se zoufalými výsledky takového postupu. V Českých Budějovicích se jedná například o zakázaky na Krajský úřad, všechny stavby v Krajské nemocnici, Jihočeskou univerzitu, letiště, domovy důchodců, sportovní zařízení atd. a podobná situace je i se stavbou dálnice a železničního koridoru.

  Jsou to všechno zakázky za 100 a více milionů korun (u dopravních staveb za miliardy) kdy se podle levného projektu staví předražený dům (firma bez kvalitní prováděčky prostě neví, co má dát do rozpočtu a později ani, jak to má vlastně stavět). Ušetřený milion na projektu vás na stavbě stojí mnohem víc ... podobně je to s autorským a technickým dozorem. MV

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. pozor ale do hry se zapojují už i aukce.Což je úplné neštěstí...dražit uzemní plán. To snad není možné ani v Kocourkově. Ale v ČR ano.
   VL

   Vymazat
  2. S tím s Vámi souhlasím, pro ilustraci připojuji citaci ze zápisu jednání rady Milevska. Nakonec se prý územní plán vysoutěžil za 299 tisíc - nemám ověřeno.

   C) Zrušení výběrového řízení na zpracovatele nového územního plánu Milevsko a vyhlášení
   opakovaného výběrového řízení
   Charakteristika: V souladu s požadavky stavebního zákona bylo vyhlášeno výběrové řízení
   (VŘ) na zpracovatele nového územního plánu. Po jeho provedení a ukončení formou
   elektronické aukce odmítl 1. v pořadí uzavřít s městem předloženou smlouvu. Následně byl
   vyzván 2. v pořadí a ten po jednání a seznámení se se stávajícím územním plánem Milevska
   sdělil, že za vysoutěženou cenu není dnes schopen dílo provést. Třetí v pořadí měl cenu už
   výrazně vyšší, proto bylo ORR i zastupitelem určeným pro územní plánování navrženo VŘ
   opakovat.

   Vymazat
 5. Jsou tu jen tri obce. Kdyby si nekdo dal tu praci a vytahal prubeh zadani na vsech obcich za poslednich nekolik let, bylo by to jeste smutnejsi zjisteni... a po predlozeni tech zminovanych zmastenych vysledku prace (vybarvenych katastralek a nakopirovanych textu) by si i laik udelal obrazek o urovni "remesla"...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podobně zajímavé by bylo porovnat územní plán a katastr z roku 1986 s "rozvojem" města po revoluci a "developerskými" aktivitami některých zastupitelů. Možná by se ukázalo, proč najednou není kudy vést jižní spojka, východní obchvat města a jak se objevila dálnice v tunelu.

   Vymazat
 6. Za vším hledejte peníze. Kdo chtěl kapitalismus tak ho tu má.

  OdpovědětVymazat
 7. Věc se má tak, že soutěž je pouze formální povinnost. Ten ÚP je již hotový. Firma která na něm již dlouhou dobu pracovala ho má již leta v PC a bude ho pouze opravovat. Proto si může dovolit podat nejnižší cenu. Neznamená to ovšem, že odevzdá zmetek. Pro dané město již ředu let spolehlivě pracuje a město nemá důvod tuto práci zadávat někomu jinému. Ale podle zákona o veřejných zakázkách takovou formální soutěž vyhlásit musí. Ostatní nemají možnost cenu podstřelit, protože objem práce a čas, který by museli práci věnovat je nesrovnatelně větší, než objem práce atelieru, který je již nyní vítězem.
  Vsadím se 100:1, že to vyhraje A+U Design :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. v sázkových kancelářích bych rozšířil možnosti sázek ze sportovních utkání i na výsledky veřejných soutěží. Bylo by pak zajímavé sledovat kurz: národní knihovna - 1:1 že vyhraje Kaplický, čtyři dvory 1:2 že vyhraje Atelier8000, ....etc

   Vymazat
 8. Je to vlastně dobrý systém, vyhrajou to zavedený firmy a danový poplatníci ještě ušetří 80% ceny.
  Jediní, kdo jsou nasraní, jsou mladí architekti bez práce.
  Problém je mnohem závažnější. Je moc vysokoškoláků a málo práce pro ně.
  Dřív byly ateliery plné středoškolských průmyslováků, kteří dělali kresliče. Ve vedení byli 2-3 vysokoškoláci. Dnes dělají vysokoškoláci kresliče za středoškolský plat. Asi je moc vysokých škol, nebo lehké příjmací zkoušky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ja mam praci a uzemnimu planovani se venovat nechci. Nasrany jsem, ale jako obcan mesta, ktery plati dane a dostava za ne zmetek. Procento architektu v Cechach je hluboko pod prumerem EU. Bohuzel stejne je tomu i u klientu, kteri si uvedomuji, k cemu architekt je.

   Vasi averzi k architektum a jejich praci se nedivim. Vsude kolem vidite dost spatne domy a jeste horsi verejny prostor. Je to vysledek vyberovych rizeni na nejnizsi cenu, kdy nenavrhuji architekti, ale prakticky kdokoliv, kdo ma tuzku a zdravou jednu ruku.

   Co cekate za svele vysledky, kdyz to chcete skoro zadarmo? My ty baraky neumime privezt z Ciny. Mluvime tu o ohodnoceni prace, ne vyrobku nebo suroviny, na to nejde aplikovat sleva jako v obchode.

   Danovi poplatnici neusetri. Je to jako kdyz vam nekdo spravi zuby za 20 procent. Do konce zivota zaplatite mnohem vic ... ale jo, na zacatku usetrite 80 a mate chvilku radost, jak jste na to vyzral. Pokud mate cas, jdete se na tu odevzdavane UP podivat. Zadnou kvalitu v nich nenajdete. To nejsou moje slova, to muzete slyset na odobronych konferencich. Kolikrat je to prace na jeden tyden a pastelky jsou levnejsi nez Autocad, kdybyste to chtel zkusit delat jeste levneji.

   Jinak na anonymni komentare nemam chut odpovidat, pisu to sem kvuli tomu, ze diskuzi cte dost lidi a vas nazor neni ojedinely. Pokdu mate jiny nazor, dejte mi sem link na kvalitne udelany UP pro 4 tisicove mesto za 260 tisic, podepiste se a muzeme se bavit nad konkretnim prikladem ... MV

   Vymazat
  2. Jestli jsou vysokoškoláci i na méně atraktivních pozicích pak to nevidím na škodu. Já stále naivně věřím že jsou i architekti jejichž pravomoce a cíl (ještě) nejsou jen o penězích. Protože v tržním pseudoarchitektonickém prostředí se již nedá (pře)žít.

   Vymazat
 9. Profese architekta, tak jak ji veřejnost vnímá z filmových scénářů působí velice romanticky, ale realita je poněkud jiná.
  Ve srovnání s právníky nebo doktory ..... architekt také studuje 5,5 roku.
  Kromě znalostí stavebního zákona, technických norem, typologie atd atd musí zvládnout projekt nejenom vymyslet a narýsovat (laická veřejnost se mnohdy domnívá, že to počítač dělá za něj) ale navíc nese za svoji práci také hmotnout odpovědnost, která v případě většího projektu může být i desítky milionů. Z tohoto důvodu musí být pojištěn.
  Čelí velké konkurenci, která ho nutí k nízkým honorářovým cenám. Za dveřmi stojí zástup architektů a stavařů, kteří udělají cokoliv, jen aby zakázku dostali oni.
  Právník vám řekne svůj osobní názor na znění zákona, za který nenese odpovědnost a o honoráři s klientem nediskutuje. Taktéž pacient (klient) nediskutuje o honoráři se svým lékařem, protože vlastně ani neví, kolik si doktor za tento úkon účtuje.
  Klient, který hledá "návrháře plánku domku" má pramalou představu o výkonu profese architekta a odmítá za "nějakých pár papírů" zaplatit. 85% klientů má navíc příšerný vkus a jejich představa o kvalitní architektuře je diametrálně odlišná od názorů akademické obce. Takže proč platit větší sumu za návrh, který se mu nelíbí, když získá mnohem levněji přesně to, co se mu líbí.
  Tak to jen na téma - 85% slevy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. až bude na architekta objednací lhůta 14 dní a v čekárně 8 lidí jako u doktora, pak bude mít tato profese i adekvátní odměny.
   to je pravidlo nabídky a poptávky

   Vymazat
  2. Ale architektura veřejného prostoru a urbanismus měst se takhle nedají dělat. Viz příspěvek o elektronických aukcích ... pokud hledáte nejlevnější cenu, tak ja to nakreslím za 5 tisíc, a offshore v Indii ještě levněji. Podívejte se na ty dva obrázky, já to jinak vysvětlit neumím.

   Že si soukromý investor nenajme architekta, je jeho věc. Že se takhle chová stát, je podle mě katastrofa. Státní správa primárně nechce levné řešení, ale je ovládaná mafiánskou strukturou a proto se dělají takováto výběrová řízení. To není tak, že by někdo chtěl ušetřit státu, ale že na tom chce soukromě vydělat. MV

   Vymazat
 10. Uvedu zde jeden komentář na pravou míru.
  To, že má projektant původní územní plán uložený v počítači, neznamená v žádném případě méně práce s vyhotovením nového. Oba projektanti, jak původního územního plánu, tak i nový, musí zpracovat průzkumy, tj. „vyrazit“ do terénu na místní šetření. Pokud má obec k dispozici i digitální podobu původního územního plánu (dgn, dwg, shp, mxd) předá ji i novému projektantovi, případně si tuto digitální podobu může vyžádat u původního projektanta (přece si ji obec zaplatila). Pokud je původní územní plán zpracován nad analogovou katastrální mapou a v území je již digitální katastrální mapa, oba projektanti musí původní územní plán překreslit na tuto digitální mapu. Pokud není původní územní plán již k dispozici v digitální podobě, oba projektanti musí tištěnou verzi územního plánu digitalizovat („vybarvit“ katastrální mapu). Projektant nového územního plánu samozřejmě nebude překreslovat celý původní územní plán, vždy využije jen jeho část, ať už v minimálním rozsahu nebo v rozsahu větším. Jen poznámka na okraj, takováto digitalizace územního plánu u malé obce zabere cca 3 dny, u města do 10 tisíc obyvatel cca 7 dnů. Při hodinové sazbě 429 Kč (údaj převzat od asociace pro urbanismus a územní plánování) a pracovní době 8,5 hodiny, projektant mající digitální podobu územního plánu, ušetří u takovéhoto města cca 59,5 hodiny, tj. 25 526 Kč. Při ceně 1 721 491 Kč (cena dle asociace pro urbanismus a územní plánování) za takovýto územní plán je pak tato úspora zcela zanedbatelná. Je to tedy důvod dát 4krát nižší cenu než je výše uvedená cena minimální? NIKOLIV!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky za další souvislosti. Přesně takhle by měl blog fungovat. MV

   Vymazat
 11. Sice nejsem architekt, ale Vaše názory mě zaujaly. Podobná situace je v mé profesi - tělovýchova a sport. MV

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Určitě to není jenom architektura, tohle je společenský problém v uvažování (cena není hodnota). MV

   Vymazat
 12. Jsem starosta obce. Ve fázi výběru architekta na ÚP. Mám ve svém okolí otestované architekty - vím o jednom že je dobrý, ale také drahý. Ostatní to udělají za jakoukoli cenu. Mám představu o množství práce, kterou představuje dobrý ÚP - opravdu nechci jenom vybarvené plošky. Ale zákon mě nutí do nejlevnějšího. Otálím s výzvou a hledám fintu, jak si vybrat DOBRÉHO a ne LEVNÉHO. Jediná finta zatím je porušit zákon... Poradí někdo?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1. zavolejte, nebo poslete dotaz na Ceskou komoru architektu, jakym zpusobem by slo postupovat.

   2. zavolejte panu Dokoupilovi z Litomysle, odbor rozvoje mesta, ktery soutezil uzemni plan podle kriterii kvalita a cena.

   Vyberove rizeni je pomerne slozita vec, ale pokud se nepletu porad ezituje pravomoc stanovit kriteria vyberu (nejenom cena) anebo udelat vyzvanou architektonickou soutez, oboji by melo jit i podle zakona o verejnych zakazkach. Dalsi otazkou je zda jste jako zastupitele schopni posuovat kvalitu a najimat si kvalitni architekty.

   Posledni moznosti je udelat standartni UP za minimum penez a najmout si architekta, ktery s nim na obci bude pracovat, protoze to je asi nejdulezitejsi vec, ktera ovlivnuje konkretni projekty (klidne externistu).

   Uzemni plan by mel byt take propojeny s nejakou strategii (skvely priklad je otevrena strategie mesta Trebon, viz web).

   Mirek Vodak

   Vymazat
  2. Vice najdete na

   http://www.cka.cc/oficialni_informace/Pracovni-skupiny/ps-pro-uzemni-planovani-urbanismus-a-krajinu/metodicky-pokyn-pro-vyber-zhotovitele-uzemniho-planu

   Soutez o navrh (urbanisticka soutez) vam umoznuje sestavit odbornou porotu a posuzovat podle dalsich kriterii nez je pouze cena. CKA ma pracovni skupinu pro souteze i pravni poradnu, ktera by vam mela pomoci. MV

   Vymazat
 13. Jinak doporucuji diskusi s jinymi starosty, kteri v tom procesu maji vic realnych zkusenosti. Viz pan Brydl/Litomysl nebo pan Farsky/Semily. MV

  OdpovědětVymazat